Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a reformes de locals de Barcelona destinats a activitats d'educaciˇ en el lleure d'infants, adolescents i joves

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la concessió de subvencions per l'arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a activitats d'educació en el lleure d'infants, adolescents i joves.

Les subvencions estan destinades a la realització d’obres menors  en locals ubicats en el terme municipal de Barcelona  utilitzats per entitats inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció general de Joventut i destinats a activitats d’educació en el temps lliure d’infants, adolescents i joves.

Els projectes a subvencionar, hauran de millorar les condicions de l’interior dels locals per tal de que aquestes instal•lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per tal de:

 • garantir la correcta prestació dels serveis oferts
 • garantir la seguretat de les persones usuàries
 • evitar molèsties a terceres persones
 • evitar efectes negatius per a l’entorn
 • evitar els impactes derivats de l’acumulació de persones en els seus accessos
 • evitar les molèsties i pertorbacions cap a l’exterior i als immobles veïns

Les obres menors que poden subvencionar-se són obres que compleixin els requeriments exigits en la l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en Obres en regim d’intervenció administrativa tipus:

Comunicat:

 • obres menors tipus I, regulat a l’article 49 de l’Ordenança.
 • obres menors tipus II, regulat a l’article 50 de l’Ordenança

Assabentat

 • les obres menors tipus III, regulat a l’article 52 de l’Ordenança

Per a més informació podeu consultar l'apartat de subvencions del web de Barcelona

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació, en el registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria i els impresos normalitzats per presentar la sol·licitud des de la pàgina de subvencions del  web de Barcelona.

L'Ajuntament informarà de l'atorgament provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província. També es publicarà al web municipal. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils.

Les obres poden iniciar-se abans de la resolució, però caldrà haver demanat el permís d'obres corresponent: assabentat o comunicat.

Qui ho pot demanar?

Entitats inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que compleixin les condicions següents:

 • Siguin propietàries, arrendatàries  o disposin de la cessió del local fins com a mínim el 31 de desembre del 2021.
 • En cas d'arrendament o de cessió del local hauran de tenir autorització del propietari per realitzar les obres
 • Han d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
 • Han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil o de garantia equivalent, que sigui adequada i suficient per a les característiques de l'activitat que es desenvolupa en el local.
Documentaciˇ
 • Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció, que inclou declaracions responsables (model annex a la convocatòria)
 • Projecte (model annex a la convocatòria). que inclou la motivació i l'explicació de les obres a realitzar i la informació necessària.
 • Pressupost (model annex a la convocatòria) desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l'execució de l'obra, el pressupost elaborat per l'empresa especialitzada.
 • Document que acrediti el dret de la entitat en relació amb el local fins, com a mínim, el 31 de desembre de 2021 (títol de propietat, contracte de lloguer o cessió d'ús)
 • Si l'entitat no és la propietària del local, autorització de les obres per part de la propietat (model annex a la convocatòria)
 • Document que acrediti la inscripció en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.
 • Acreditació de disposar d'assegurança de responsabilitat civil o de garantia equivalent, que sigui adequada i suficient per les característiques de l'activitat.
 • Sol·licitud de transferència bancària (model annex a la convocatòria)

En el moment de la presentació de la sol·licitud s’ha de presentar obligatòriament la instància, el projecte i el pressupost. La resta de documentació es podran aportar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida excepte la que es considera obligatòria. Finalitzat aquest període no s’admetrà cap document i les sol·licituds que els hi manqui documentació seran denegades per requisits administratius.

La documentació s'ha de presentar sense grapar ni enquadernar.

On es pot fer?
Dates

Presentació de sol·licituds: del 23 d'agost al 27 de setembre de 2016

Preu

  L'import màxim de la subvenció és de 10.000 euros.

  La quantia de la subvenció podrà arribar al 100% del cost total del projecte.

  S’haurà de justificar el 100% del cost total del projecte amb despeses a nom de l’entitat sol·licitant i beneficiaria de la subvenció, efectuades durant el període d’execució del projecte. 

Organisme responsable