Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a reformes de locals d'˙s de les entitats inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils situats a la ciutat de Barcelona

El tràmit permet demanar subvencions per l'arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats, prioritàriament, a activitats d'educació en el lleure, d'atenció i suport social a col·lectius d'infants, adolescents i joves i per la dinamització juvenil.

Les subvencions estan destinades a la realització d’obres menors en locals ubicats en el terme municipal de Barcelona utilitzats per entitats inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció general de Joventut.

Els projectes a subvencionar, hauran de millorar les condicions de l’interior dels locals per tal que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per a:

 • garantir la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries
 • garantir l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques
 • garantir l'ús i l'adequació de l'espai d'acord a les característiques dels usuaris i al correcte desenvolupament de les activitats que s'hi desenvolupen
 • evitar molèsties a terceres persones
 • evitar els efectes negatius (molèsties i pertorbacions) cap a l'exterior i als immobles veïns
 • evitar els impactes derivats de l'acumulació de persones en els seus accessos
 • reduir l'impacte mediambiental generat per l'ús de les instal·lacions

Les obres menors que poden subvencionar-se són obres que compleixin els requeriments exigits en l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en Obres en regim d’intervenció administrativa tipus:

Comunicat:

 • obres menors tipus I, regulat a l’article 49 de l’Ordenança
 • obres menors tipus II, regulat a l’article 50 de l’Ordenança

Assabentat

 • les obres menors tipus III, regulat a l’article 52 de l’Ordenança

Les subvenciones concedides en aquesta convocatòria hauran de destinar-se a finançar projectes iniciats a partir de l'1 de juliol de 2019 i finalitzats no més tard del 30 de setembre de 2020.

Per a més informació podeu consultar l'apartat de subvencions del web de Barcelona.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció, així com presentar al·legacions i justificació de la despesa efectuada.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d'aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.
  • Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar documentació a sol·licituds presentades.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Una vegada presentada la sol·licitud i la documentació necessària, es comprovarà que s'ajusten als requisits definits a les bases reguladores de la subvenció. En cas que el sol·licitant no hagi aportat els documents indicats a la convocatòria, se li requerirà perquè els aporti.
 • Una vegada admesa la sol·licitud es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts, a fi que la comissió competent, emeti informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l'òrgan instructor (Tinència d'Alcaldia de l'Àrea de Drets Socials).
 • L'Ajuntament informarà de la concessió provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils.
 • En el mateix termini es podran presentar al·legacions. De no fer-ho, s'entendrà que els sol·licitants estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva, sempre condicionada, a la presentació (en els casos que faci mancada) de la documentació acreditativa a esmenar que s'hagi indicat en la resolució provisional.
 • Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida, i examinades les al·legacions presentades es dictarà resolució definitiva. La notificació s'efectuarà mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i a la web de l'Ajuntament de Barcelona.
 • El pagament de les subvencions concedides es farà efectives de forma directa una vegada resolta la convocatòria, mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a aquest efecte.
Qui ho pot demanar?

Entitats inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que compleixin les condicions següents:

 • Siguin propietàries, arrendatàries  o disposin de la cessió del local fins, com a mínim, cinc anys comptadors des del dia xxx xxxx 2019
 • En cas d'arrendament o de cessió del local hauran de tenir autorització del propietari per realitzar les obres.
 • Han d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
 • Han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil o de garantia equivalent, que sigui adequada i suficient per a les característiques de l'activitat que es desenvolupa en el local.
Documentaciˇ

Documentació per sol·licitar la subvenció:

 • Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció, que inclou declaració responsable.
 • Projecte, que inclou la motivació i l'explicació de les obres a realitzar i la informació necessària.
 • Pressupost desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l'execució de l'obra, el pressupost elaborat per l'empresa especialitzada.
 • Document que acrediti el dret de l'entitat en relació amb el local fins, com a mínim, cinc anys comptadors des del dia 1 de juliol de 2018, i autorització per a la realització de les obres pel/per la propietari/ària del local objecte de les obres (títol de propietat, contracte de lloguer o cessió d'ús).
 • Document que acrediti la inscripció en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.
 • Pòlissa d’assegurança en vigor i últim rebut abonat que acreditin disposar d’una assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent que sigui adequada i suficient per les característiques de l’activitat que es desenvolupa en el local.
 • Sol·licitud de transferència bancària.

La documentació s'haurà de presentar sense grapar ni enquadernar.

En el moment de la presentació de la sol·licitud s’ha de presentar obligatòriament la instància, el projecte i el pressupost. La resta de documentació es podran aportar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida excepte la que es considera obligatòria.

Finalitzat aquest període no s’admetrà cap document i les sol·licituds que els hi manqui documentació seran denegades per requisits administratius.

Documentació per justificar la subvenció atorgada:

 • El beneficiari de la subvenció haurà d’aportar la justificació del projecte subvencionat d’acord amb els models que l’Ajuntament de Barcelona facilitarà (http://ajuntament.barcelna.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions).
 • El compte justificatiu estarà format per:
  • La instància
  • La memòria d'actuació
  • La memòria econòmica simplificada
  • La documentació gràfica de l'estat del local
  • La carta de reintegrament (si s'escau)
 • S’acceptaran justificacions de despeses realitzades per a l’execució del projecte  des de l’1 de juliol de 2018 fins a 30 de setembre de 2019.
Dates

Convocatòria 2019:

 • Pendent de publicació al BOPB

Convocatòria 2018:

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos. 

Preu

  L'import màxim de la subvenció és de 7.500 euros.

  La quantia de la subvenció no pot ultrapassar el 90% del cost del projecte.

  En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

  • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
  • Els honoraris per a estudis i informes aliens a l'obtenció de la corresponent llicència. Tanmateix les despeses relatives als honoraris de professionals en la redacció del projecte de rehabilitació s'entendran com a despeses subvencionables. 
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  04 / 03 / 2019