Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a reformes de locals d'˙s de les entitats inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils situats a la ciutat de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la concessió de subvencions per l'arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats, prioritàriament,  a activitats d'educació en el lleure, d'atenció i suport social a col·lectius d'infants, adolescents i joves i per la dinamització juvenil.

Les subvencions estan destinades a la realització d’obres menors  en locals ubicats en el terme municipal de Barcelona  utilitzats per entitats inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció general de Joventut.

Els projectes a subvencionar, hauran de millorar les condicions de l’interior dels locals per tal de que aquestes instal•lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per tal de:

 • garantir la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries
 • garantir l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques
 • garantir l'ús i l'adequació de l'espai d'acord a les característiques dels usuaris i al correcte desenvolupament de les activitats que s'hi desenvolupen
 • evitar molèsties a terceres persones.
 • evitar el efectes negatius (molèsties i pertorbacions) cap a l'exterior i als immobles veïns
 • evitar els impactes derivats de l'acumulació de persones en els seus accessos
 • reduir l'impacte mediambiental generat per l'ús de les instal·lacions

Les obres menors que poden subvencionar-se són obres que compleixin els requeriments exigits en la l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en Obres en regim d’intervenció administrativa tipus:

Comunicat:

 • obres menors tipus I, regulat a l’article 49 de l’Ordenança.
 • obres menors tipus II, regulat a l’article 50 de l’Ordenança

Assabentat

 • les obres menors tipus III, regulat a l’article 52 de l’Ordenança

Les subvenciones concedides en aquesta convocatòria hauran de destinar-se a finançar projectes iniciats a partir de l'1 de juliol de 2017 i finalitzats no més tard del 30 de setembre de 2018.

Per a més informació podeu consultar l'apartat de subvencions del web de Barcelona

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació, en el registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria i els impresos normalitzats per presentar la sol·licitud des de la pàgina de subvencions del  web de Barcelona.

L'Ajuntament informarà de l'atorgament provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província. També es publicarà al web municipal. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils.

Les obres poden iniciar-se abans de la resolució, però caldrà haver demanat el permís d'obres corresponent: assabentat o comunicat.

Qui ho pot demanar?

Entitats inscrites en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que compleixin les condicions següents:

 • Siguin propietàries, arrendatàries  o disposin de la cessió del local fins com a mínim l'1 de juliol del 2022.
 • En cas d'arrendament o de cessió del local hauran de tenir autorització del propietari per realitzar les obres
 • Han d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
 • Han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil o de garantia equivalent, que sigui adequada i suficient per a les característiques de l'activitat que es desenvolupa en el local.
Documentaciˇ
 • Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció, que inclou declaracions responsables (model annex a la convocatòria)
 • Projecte (model annex a la convocatòria). que inclou la motivació i l'explicació de les obres a realitzar i la informació necessària.
 • Pressupost (model annex a la convocatòria) desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l'execució de l'obra, el pressupost elaborat per l'empresa especialitzada.
 • Document que acrediti el dret de la entitat en relació amb el local fins, com a mínim, l'1 de juliol 2022 (títol de propietat, contracte de lloguer o cessió d'ús)
 • Si l'entitat no és la propietària del local, autorització de les obres per part de la propietat (model annex a la convocatòria)
 • Document que acrediti la inscripció en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.
 • Acreditació de disposar d'assegurança de responsabilitat civil o de garantia equivalent, que sigui adequada i suficient per les característiques de l'activitat.
 • Sol·licitud de transferència bancària (model annex a la convocatòria)

En el moment de la presentació de la sol·licitud s’ha de presentar obligatòriament la instància, el projecte i el pressupost. La resta de documentació es podran aportar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida excepte la que es considera obligatòria. Finalitzat aquest període no s’admetrà cap document i les sol·licituds que els hi manqui documentació seran denegades per requisits administratius.

La documentació s'ha de presentar sense grapar ni enquadernar.

On es pot fer?
Dates

Convocatòria 2018: pendent de publicació al BOPB.

Convocatòria 2017:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 9 d'agost de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 10 d'agost al 27 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional al BOPB: 5 de desembre de 2017.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació definitiva al BOPB: 5 de gener de 2018.
Preu

  L'import màxim de la subvenció és de 10.000 euros.

  La quantia de la subvenció no pot ultrapassar el 90% del cost del projecte.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  22 / 03 / 2018