Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar, curs 2018-19

Atorgament d'un ajut públic a infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual que s'amplia fins als 19 anys), que practiquin esport fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.

La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva del infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

La subvenció s'adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 12.000,00 euros  anuals per a cada membre de la unitat familiar.

La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

 • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%.
 • Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental, oficialment, per la per la Generalitat de Catalunya

En tot cas, tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada tram.

El catàleg d'activitats es pot consultar mitjançant la pàgina web de l'Institut Barcelona Esports.

Cal saber que:

 • Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o adolescent.
 • Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual. No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
 • El pare, mare o tutor legal dels infants i adolescents destinataris de les subvencions seran els beneficiaris/àries de la mateixa i l'entitat on es preinscrigui l'infant o jove, per mitjà de la persona que ostenti la potestat parental o la seva representació legal serà el perceptor de la subvenció.
 • Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import de les subvencions i de totes les que puguin ser compatibles, no podrà superar el cost total de l'activitat esportiva.  

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Podeu consultar la guia amb la relació de les entitats homologades i les activitats esportives que ofereixen al web: www.plaesportescolarbcn.cat.

2. Recolliu la sol·licitud a l'entitat esportiva homologada on voleu preinscriure l'infant o jove.

3. Concerteu cita a les Oficines d'atenció ciutadana per efectuar la vostra sol·licitud de subvenció:

 • Entitats esportives, és obligatori demanar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona. Per cada cita podreu presentar fins un màxim de vint sol·licituds.
 • Pares o tutors legals dels infants i joves, és obligatori concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona. Per cada cita podreu presentar fins un màxim de cinc sol·licituds.

4. El dia de la cita, adreceu-vos a l'Oficina d'atenció ciutadana escollida i presenteu la sol·licitud degudament emplenada i segellada per l'entitat esportiva, juntament amb la documentació requerida.

I després...

 • El tramitador de l'oficina d'atenció ciutadana us lliurarà el justificant de registre del tràmit realitzat.
 • L'Institut Barcelona Esports comprovarà la documentació presentada i farà proposta de resolució a la Presidència, qui emetrà la resolució d'atorgament o denegació.
 • La resolució de la Presidència posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, i en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant l'Alcaldia.
 • En el cas de concedir-se la subvenció, el pagament s'efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat esportiva escollida, essent aquesta la que assumirà l'obligació de justificar a l'Ajuntament l'efectiva destinació de la subvenció, en el ben entès que l'usuari completarà la temporada esportiva.
 • El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució, dins aquest termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.
Qui ho pot demanar?

Per tenir accés als ajuts econòmics, cal complir amb els requisits següents:

Beneficiari (pare, mare o tutors legals dels infants i adolescents destinataris de les subvencions):

 • Tota la unitat familiar ha d'estar empadronada i residint a Barcelona, excepte infants empadronats fora del municipi però que s'escolaritzen en algun centre educatiu de la ciutat perquè tenen necessitats educatives especials.
 • Els destinataris de la subvenció han d'estar preinscrits en una activitat esportiva que es faci en una entitat homologada per l'Institut Barcelona Esports.
 • Considerant la durada del curs escolar, els menors i joves que poden optar a la subvenció són els nascuts a partir del dia 1 de gener de 2001 fins al 31 de desembre de 2012.
 • En el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual poden optar a la subvenció els nascuts a partir del 1 de gener de 1999 fins el 31 de desembre de 2012.
 • Els ingressos de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors a dotze mil euros (12.000,00 euros) anuals per cada membre que formi part d'aquesta unitat.

Perceptor de la subvenció (entitat esportiva homologada):

 • Acreditar el reconeixement d'entitat homologada mitjançant resolució de la convocatòria anual del procés d'homomogació aprovat per l'Institut Barcelona Esports.
 • Fer l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
 • Informar del canvi d'activitat esportiva d'un menor subvencionat abans de l'inici de la nova activitat, de forma motivada.
 • Informar de la no inscripció d'un menor quan amb anterioritat havia fet la preinscripció a l'entitat per demanar la subvenció.
 • Tenir la raó social a Barcelona.
 • Trobar-se al corrent en les seves obligacions tributaries amb l'Ajuntament, l'Agencia Estatal d'Administracio tributària i la Seguretat Social.
 • Haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i altres ens municipals, i no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. En la justificació de l'ajut caldrà fer esment de l'activitat realitzada pel beneficiari/ària, la seva durada i l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts.

Pot presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor legal de l'infant o jove. També pot fer-ho el representant de l'entitat esportiva on aquest farà la activitat.

Documentació

Original del formulari de sol·licitud degudament emplenat i segellat per l'entitat esportiva, acompanyat de la fotocòpia de la següent documentació:

 • Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si escau.
 • En cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la guarda.
 • Resolució de reconeixement de grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya (només en el cas que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat).
 • En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible que es presentin els documents que justifiquin els ingressos de cada membre major de 18 anys mitjançant els següents els documents que corresponguin:
  • Certificat d'imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar o l'autorització a favor de l'Institut Barcelona Esports per obtenir-ne les dades fiscals de l'Agencia Tributaria.
  • Certificat d'ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.
  • El full de salari o certificat d'ingressos de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu el menor.
  • Justificant actualitzat (de l'entitat bancaria o dels Serveis Socials) del cobrament del RMI (Renda mínima d'Inserció).
  • En cas d'estar en situació d'atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar el document acreditatiu (emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat) on es consigna si cobren subsidi d'atur, com també la quantitat que perceben per aquest concepte.
On es pot fer?
Dates

Any 2018:

 • Publicació de les bases que regulen l'otorgament de subvencions: BOPB de 19 de juliol de 2017.
 • Publicació de la convocatòria:  BOPB de 12 de setembre de 2018.
 • Publicació de la rectificació d'errada material de la convocatòria: BOPB de 19 de setembre de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 13 de setembre al 3 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.
 • Formalització de la inscripció a l'activitat corresponent per part de les persones beneficiàries: del 5 al 9 de novembre (en cas de no haver-ho fet anteriorment).
 • Publicació de la resolució d'atorgament de subvenció: BOPB de 30 de novembre de 2018.
Preu

  El percentatge de la subvenció per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar i segons la prioritat indicada és el següent:

  de 0 a 6.140,00 euros 90%
  de 6.140,01 a 9.959,66 euros 60%
  de 9.959,67 a 12.000,00 euros 30%

  L'import màxim de la subvenció serà de 324 euros.

Organisme responsable
Darrera actualització  30 / 11 / 2018