Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoliquidació de la taxa per l'aprofitament del domini públic municipal mitjançant caixers automàtics d'entitats financeres a la via pública

El tràmit permet efectuar l'autoliquidació de la taxa fixa per l'ús especial de la via pública. L'han de pagar cada any les entitats financeres per tenir caixers automàtics oberts a la via pública a menys de 80 cm de línia de façana.

Haurà de tenir en compte que:

 • Cal fer una autoliquidació per cada caixer situat en un número de carrer, és a dir, si en el mateix número de carrer hi ha més d'un caixer s'ha de fer una única autoliquidació indicant el nombre de caixers.
 • Si els caixers estan situats en el mateix carrer però en números diferents, s'ha de fer una autoliquidació pels caixers situats en cada número del carrer.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: omplir el formulari per generar l'autoliquidació calculada de la taxa i pagar-la per internet. Si ho preferiu, un cop emplenada i calculada l'autoliquidació, podeu imprimir-la i continuar el tràmit efectuant el pagament en una entitat bancària.

Quan l'inici de l'aprofitament especial es produeixi amb posterioritat a la finalització del període d'autoliquidació anual, caldrà contactar amb el Servei d'Inspecció de la hisenda municipal per demanar que li practiquin l'autoliquidació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu el tipus de taxa i el tràmit que voleu efectuar:

  • Tipus de taxa:

  -Caixers automàtics (anual): si heu de pagar tot l'any .

  -Caixers automàtics (prorrat.): quan la instal·lació s'ha fet després del dia 1 de gener o quan es retira abans del període d'autoliquidació anual. Heu de posar el nombre de dies efectius de la instal·lació perquè calculi l'import prorratejat.

  • Tràmit:

  -Simulació de la taxa: us permet saber l'import que heu de pagar.

  -Tramitació de la taxa: us permet obtenir el full de l'autoliquidació per fer-ne el pagament.

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

 3. Feu el pagament de la taxa per internet.

  Si ho preferiu, podeu imprimir l'autoliquidació per fer el pagament a una entitat bancària.

I després...

Segons l'opció que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:

 • Si pagueu per internet haureu finalitzat el tràmit.
 • Si preferiu anar a pagar a una entitat bancària, un cop realitzat el pagament haureu finalitzat el tràmit, sense que calgui efectuar cap acció posterior.
Qui ho pot demanar?
 • La persona representant de l'entitat financera obligada al pagament de la taxa.
Documentació
 • No és necessari aportar cap documentació.
Dates
 • La taxa es merita el dia 1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any natural.
 • Període d'autoliquidació: de l'1 al 30 de juny, ambdós inclosos.
 • En el supòsit que l'inici de l'aprofitament especial es produeixi amb posterioritat a la finalització del període d'autoliquidació anual, s'haurà de presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de l'inici de l'aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d'inici i el 31 de desembre.
Preu

  L'import de la taxa es calcula en funció del nombre de caixers i per la categoria del carrer on estan situats:

  • Categoria del carrer A: 855,00 euros unitat
  • Categoria del carrer B: 513,00 euros unitat
  • Categoria del carrer C: 299,00 euros unitat
  • Categoria del carrer D: 213,00 euros unitat
  • Categories de carrers E, F i I : 171,00 euros unitat

  Quan la instal·lació del caixer és posterior al dia 1 de gener, el pagament s'ajusta als dies que falten per acabar l'any natural.

  Quan es retira el caixer, la quota es prorrateja d'acord amb els dies efectius de la instal·lació.

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 01 / 2019