Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Homologaciˇ d'entitats organitzadores d'activitats esportives per infants i joves fora de l'horari escolar pel curs 2019-2020

Tràmit que han de fer les organitzacions i entitats de l'àmbit del lleure, l'esport o l'educació que organitzen activitats esportives fora de l'horari escolar per a infants i joves entre 3 i 25 anys, que vulguin demanar l'homologació per al reconeixement qualitatiu de les seves entitats per aquestes activitats esportives i per a la participació en la gestió dels ajuts destinats a la pràctica de l'esport.

Si us cal més informació, consulteu el web www.plaesportescolarbcn.cat/entitats

 

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Si sou una entitat que us voleu homologar per primera vegada, podeu presentar el formulari de sol·licitud a qualsevol Registre Municipal. Un cop presentada haureu d’aportar la documentació requerida mitjançant el web Pla Esport Escolar. Per accedir-hi per primera vegada cal que envieu un correu electrònic a promocioesportiva5@bcn.cat, indicant que us voleu adherir a l'Homologació d’entitats organitzadores d’esport fora d’horari escolar i us validaran com a usuaris i us donaran una clau d’accés. 

En cas que vulgueu revalidar  l'homologació, el vostre tècnic referent us informarà dels terminis i de la documentació que heu d’actualitzar. Anualment, es renova la informació relativa a les programacions de les activitats,  els participants a cada activitat  i els rebuts de  les assegurances (tant de responsabilitat civil com d’accidents).

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Pas 1: Adreceu-vos a l'Institut Barcelona Esports per presentar la sol·licitud o al registre de qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana. En aquest segon cas, per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

Pas 2: Envieu un correu electrònic a promocioesportiva5@bcn.cat.

Pas 3: Accediu al web del Pla d'Esport Escolar, adjunteu la documentació requerida a través del formulari d'homologació i genereu l’oferta d’activitats de la vostra entitat.

Qui ho pot demanar?

Les entitats que organitzen activitats esportives per a infants i joves fora de l’horari lectiu i que siguin:

 • De l'àmbit del lleure, l'esport i/o l'educació
 • Amb principis basats en els valors positius del pluralisme i la coeducació i el respecte per a qualsevol creença.
 • Coneixedores de l'entorn social i comunitari referent per als infants participants.
 • Expertes en l'organització d'activitats i en el desplegament de metodologies pròpies de l'educació esportiva i en el lleure o bé amb capacitat per cedir la seva gestió a organitzacions especialitzades, reconegudes i solvents.
 • Obertes a totes les famílies de la ciutat i als infants refugiats.
 • Amb una durada de tot el curs acadèmic.
Documentaciˇ

Documentació a adjuntar via web a través del formulari d'homologació:

Documentació tècnica:

 • Projecte esportiu educatiu, on es reflecteixin les característiques principals de l'entitat i el seu ideari. El projecte ha d'incloure informació (memòria organitzativa) sobre els aspectes següents:
  • Sistema de control d'assistència dels/ de les esportistes participants en les activitats
  • Relació i comunicació amb les famílies dels/de les esportistes
  • Coordinació i seguiment de l'equip tècnic de l'entitat
  • Protocols d'actuació en cas de pluja, substitució del monitoratge i accident 
 • Un exemple de programació anual per cada tipus d'activitat, d'acord amb les pautes recomanades per l'IBE (Institut Barcelona Esports).
 • Dades de participants i monitoratge responsable que acreditin el compliment de les ràtios que s'explicitin a la convocatòria d'homologació.

Documentació administrativa:

 • Titulació de la direcció pedagògica de les activitats amb la titulació mínima requerida per la Llei d'Exercici de Professions de l'Esport.
 • Número de pòlissa i rebut de les assegurances de responsabilitat civil i d'accidents o, en el seu cas, autorització per a la consulta de cobertures.

Documentació que caldrà presentar a les Oficines d'Atenció Ciutadana o a l'IBE:

 • Instància específica de sol·licitud
 • Fotocòpia del NIF o DNI del representant de l'entitat
 • Fotocòpia del NIF de l'entitat
 • Fotocòpia dels Estatuts i/o acta de constitució de l'entitat
 • Fotocòpia de la Inscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat
 • Declaració responsable de vigència de la documentació, en cas que l'Ajuntament ja disposi de tots aquests documents
 • Acord de cessió de la gestió entre l'entitat organitzadora i l'entitat gestora de les activitats esportives, si és el cas
 • Full de domiciliació bancària
 • Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització a l'IBE per treure els certificats
On es pot fer?
Dates

La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment. Segons la data de presentació, l'homologació tindrà efectes per a la convocatòria d'activitats esportives del curs 2019-2020.

Termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària per a homologació d'activitats esportives del curs 2019-2020: fins al 30 d'abril de 2019.

Resolució d'aprovació del reconeixement de les entitats homologades: pendent de publicació al BOPB. 

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  25 / 04 / 2019