Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Suspensiˇ de l'execuciˇ de sancions per infraccions de l'Ordenanša de circulaciˇ de vianants i de vehicles

El tràmit permet demanar la suspensió de l'execució de les sancions a les normes de circulació per infraccions lleus o greus que no comportin suspensió del permís o llicència de conducció.

Els casos en què es podrà deixar en suspens l'execució de les sancions són:

 • Circular o aturar-se a la calçada creant perill (per a si mateix o per altres usuaris) o pertorbant la fluïdesa del trànsit.
 • Circular en bicicleta per vorera o carril autoritzat sense respectar la preferència dels vianants.
 • Circular en bicicleta sense reduir la velocitat al pas de l'home, per parc públic, illa de vianants i zones de prioritat invertida.
 • Circular en bicicleta sense reduir la velocitat en el pas de vianant.
 • Circular per la vorera, andanes, passejos o parterres en bicicleta.
 • Circular dues persones en un ciclomotor, no estant autoritzat.
 • Circular dues persones en un ciclomotor fet per a una.
 • Circular amb més d'un passatger en motocicleta.
 • Circular amb viatger de motocicleta sense sostenir els peus i/o sense anar eixancarrat.
 • Circular amb viatger de motocicleta entre el conductor i el manillar.
 • Circular amb vehicle no autoritzat per carril reservat.
 • Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció o sense llibertat de moviments o sense mantenir posició adient.
 • Conduir un vehicle sense tenir cura de la posició del passatger.
 • Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats o aparells receptors o reproductors de so.
 • Estacionar motocicleta o ciclomotor en vorera inferior a 3 m d'amplada.
 • Estacionar moto o ciclomotor a més de 50 cm de la línia de la vorera.
 • Estacionar moto o ciclomotor a menys de 2 m de pas de vianants o de parada de transport públic.
 • Estacionar moto o ciclomotor a la calçada ocupant-hi una amplada superior a 1.5 m.
 • Estacionar moto o ciclomotor de manera antireglamentària.
 • Estacionar moto o ciclomotor entre els vehicles impedint-hi l'accés.
 • Estacionar vehicles de dues rodes fora de la zona prevista.
 • Estacionament antireglamentari de vehicles de dues rodes en vorera de 3 a 6 m.
 • Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar-ho.
 • Obrir les portes abans de l'aturada del vehicle.
 • No facilitar la incorporació a la circulació d'altres vehicles i/o de vehicles de transport públic.
 • No reduir la velocitat en carrer d'un sol carril de circulació o en carrer sense vorera.
 • No reduir la velocitat en situació de gran fluïdesa de vianants.
 • No reduir la velocitat en cas de pluja, neu, pols o fum.
 • No reduir la velocitat en cas de mal estat del paviment.
 • No reduir la velocitat per raó de ser més estreta la via.
 • No senyalitzar amb suficient antelació, amb llums o braç, la maniobra que es pretén realitzar.
 • Parar-se en pas de ciclistes, o en pas de vianants, o en parada de transport públic, o en zones senyalitzades amb franges al paviment.
 • Travessar la calçada sense fer cas a les indicacions dirigides als vianants.
 • Zigzaguejar entre els altres vehicles.

Per demanar la substitució de la sanció econòmica per una mesura alternativa en els casos d'infraccions de les ordenances municipals consulteu el tràmit Sol·licitud de mesures alternatives substitutòries a sancions per infraccions de les Ordenances Municipals.

Atenciˇ

No s’admet la suspensió de l'execució de sancions en els casos que es relacionen a continuació:

 • Si persona infractora és reincident.
 • Si la infracció no es troba dins dels supòsits relacionats en el paràgraf anterior.
 • Si la infracció comesa comporta retirada de punts.
 • Si han transcorregut més de vint dies naturals des que la persona interessada n’hagi tingut coneixement, atès que passat aquest termini la sanció esdevé ferma.
 • Si s’ha efectuat el pagament de la sanció.
 • Si la sanció es troba en període executiu de pagament.
 • Si s’ha formalitzat un fraccionament per al pagament de la sanció, atès que el mateix suposa el reconeixement del deute corresponent.
 • Si la persona infractora o els seus representants han formulat al·legacions o interposat algun recurs en via administrativa, al mateix temps que sol·licita la substitució de la sanció o mentre estiguin pendents de resolució de la substitució sol·licitada.

Si la persona interessada demana la suspensió no tenint en compte els supòsits de no admissió, aquesta sol·licitud seria considerada com a al·legació a l’expedient sancionador perdent, en els casos que correspongui, la possibilitat de pagament amb descompte.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu demanar la suspensió del pagament d'una sanció per infracció de la normativa municipal de trànsit per tal que aquesta sigui substituïda per l'assistència a una sessió sobre seguretat vial.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

El dia de la cita, adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb una instància degudament emplenada i signada, on caldrà consignar les dades següents:

 • Nom i cognoms, adreça de residència i número de document d'identificació (DNI, NIE, passaport) de la persona denunciada.
 • Telèfon de contacte i correu electrònic de la persona denunciada (en el cas de menors d'edat, de la persona que fa la sol·licitud).
 • Nom i article de la normativa municipal infringida.
 • Codi de denúncia.
 • Dia de la infracció.

I desprÚs...

 • Els tècnics municipals competents valoraran l'oportunitat de suspendre la sanció i ho notificaran a la persona infractora.

-Si la proposta és favorable a la suspensió, es paralitzarà el procediment sancionador fins que la persona infractora assisteixi a la sessió formativa sobre seguretat viària. Posteriorment la Direcció de Serveis de Prevenció convocarà la persona infractora mitjançant carta certificada o correu electrònic (en cas que en tingui) a la sessió formativa. El temps que transcorre fins que es fa efectiva la convocatòria varia en funció de la demanda, ja que cal omplir grups de, com a mínim, 10 persones. Un cop realitzada la sessió formativa, es fa arribar escrit a la persona infractora on es comunica que l'Ajuntament ha procedit a deixar sense efecte la sanció imposada.

-Si la proposta de resolució denega la suspensió, s'ha de reprendre el procediment sancionador des del mateix tràmit en què ha estat suspès o paralitzat i, en el seu cas es notificarà la resolució sancionadora.

Qui ho pot demanar?

La suspensió de l'execució de la sanció es pot adoptar quan hi concorrin tots i cadascuns dels requisits següents:

a)      Que la persona infractora no hagi comès anteriorment cap altra infracció de trànsit en el darrer any.

b)      Que la infracció comesa estigui recollida en el llistat que apareix en el tràmit.

c)      Que la infracció de trànsit s'hagi comès en el municipi de Barcelona i no comporti retirada de punts.

Pot realitzar la tramitaciˇ:

 • La persona infractora (amb independŔncia del seu municipi de residŔncia), per si mateixa o mitjanšant persona que la representi, degudament acreditada.
 • En el cas de menors d'edat, la solĚlicitud l'han de fer els pares o tutors legals.

Documentaciˇ

La persona que realitza el tràmit haurà d'identificar-se mostrant un document original que acrediti la seva identitat (DNI, NIE, NIF) i presentar una instància degudament emplenada i signada (es recomana aportar còpia de la denúncia o sanció, ja que en ella hi consten totes les dades necessàries per localitzar la infracció).

En els casos d'actuar mitjançant representant caldrà aportar:

-Autorització degudament signada i còpia del DNI, NIE, NIF de la persona que autoritza.

En els casos d'actuar en representació de menors caldrà aportar:

-Còpia del document que acrediti la filiació o tutela legal.

On es pot fer?
Dates

El termini per formular aquesta sol·licitud és de vint dies naturals a partir del moment en què la persona infractora tingui constància del procediment sancionador contra ella. Aquest termini de 20 dies, es compta:

-Butlleta de denúncia lliurada en l'acte per l’agent denunciant, amb identificació de la persona infractora:

1. Si la butlleta conté totes les dades, inclosa la ràfega de pagament, el termini s’inicia a partir del lliurament de la corresponent butlleta de denúncia.

2. Si la butlleta lliurada en mà no conté la ràfega de pagament, pot formular la sol·licitud a partir del lliurament de la corresponent butlleta de denúncia, o bé, a partir de la notificació de la infracció en el domicili expressament designat per la persona infractora o, en el seu cas, el domicili que consta en els registres de la DGT (Direcció General de Trànsit).  

-Si l’agent no pot lliurar en l’acte la corresponent butlleta de denúncia, el termini s’inicia a partir del dia en que rep la notificació en el domicili que consta en els registres de la DGT (Direcció General de Trànsit).  

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim d’un any comptat des de l'acord d'incoació. Si en aquest termini no s'ha notificat resolució expressa es produeix la caducitat del procediment i l’arxivament de les actuacions practicades.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  18 / 01 / 2019