Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Substitució de sancions per infraccions de les Ordenances Municipals

El tràmit permet demanar la substitució de la sanció econòmica per una mesura alternativa en els casos d'infraccions de les ordenances municipals.

No és possible demanar aquesta substitució en els procediments sancionadors que es relacionen a continuació:

 • En matèria tributària
 • Contractes del sector públic
 • Mercats

No és possible demanar aquesta substitució en els següents casos:

 • Si s'ha efectuat el pagament de la sanció.
 • Si la sanció es troba en període executiu de pagament (amb recàrrec i, si s'escau, interessos).
 • Si s'hagués formalitzat el fraccionament del pagament de la sanció.
 • Si als efectes del fraccionament, s'ha fet el reconeixement del deute corresponent.
 • Si la persona infractora o els seus representants legals han formulat al·legacions o han interposat algun recurs en via administrativa, mentre estiguin pendents de resolució.

Cal tenir en compte que, la substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives, no exonera les persones infractores de l'obligació de reparar els danys o perjudicis causats amb la infracció comesa.

Per demanar la suspensió de la sanció econòmica en els casos d'infraccions de trànsit consulteu el tràmit Suspensió de l'execució de sancions per infraccions de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles .

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar la substitució d'una sanció imposada per infracció de la normativa municipal.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

El dia de la cita, adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb una instància, degudament emplenada i signada, on caldrà consignar les dades següents:

- Nom i cognoms, adreça de residència i número de document d'identificació (DNI, NIE, passaport) i telèfon de contacte de la persona denunciada

- Nom i article de la normativa municipal infringida

- Codi de denúncia

- Lloc i dia de la infracció

I després...

 • La petició produeix la suspensió del procediment sancionador en tramitació, o bé la suspensió de l'executivitat de la sanció si aquesta s'ha acordat però encara no és ferma en via administrativa.
 • Si es compleixen els requisits l'equip tècnic municipal competent contactarà amb la persona infractora i els seus assistents o representants legals, si és el cas, per mantenir una entrevista i valoraran l'oportunitat d'iniciar el procediment de substitució.
 • En funció del resultat de l'entrevista, l'equip tècnic formularà informe favorable o desfavorable a la substitució de la sanció, per tal que l'òrgan instructor dicti proposta de resolució.
 • Si la proposta de resolució denega la substitució, es reprendrà el procediment sancionador o el d'execució de la sanció des del mateix tràmit en què ha estat suspès.
 • Si l'informe és favorable a la substitució, es concretarà la mesura alternativa, el lloc on es realitzarà, el calendari, l'horari i les condicions de compliment.
 • Si la persona infractora o els seus representants o assistents legals declinen o no responen a l’oferiment d’entrevista en el termini indicat a la comunicació, l’equip tècnic emetrà un informe desfavorable a la substitució.  
Qui ho pot demanar?

Les mesures alternatives a les sancions es poden adoptar quan hi concorrin acumulativament els requisits següents:

a)      Que les sancions estiguin causades per infraccions comeses per persones físiques i sempre que no hagin adquirit fermesa en via administrativa.

b)      Que els fets constitutius de la infracció no estiguin relacionats amb activitats sotmeses a autorització o llicència, o a un procediment d'habilitació prèvia, ni s'hagin produït en ocasió de la realització d'activitats empresarials o professionals regulades.

c)       Que la infracció comesa no estigui inclosa dins l'annex 3 del Decret d'ordenació i catàleg de les mesures alternatives a les sanciones econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris determinants de l'adopció.

d)      Que les infraccions siguin de caràcter lleu.

e)      Que la infracció comesa no atempti contra els drets o llibertats d'una tercera persona ni la perjudiqui directament.

f)       Que la persona infractora resideixi a Barcelona, tant en el moment de cometre la infracció, com en el moment de sol·licitar-ne la substitució. No és exigible aquest requisit a les persones menors d'edat ni a aquelles que presentin un perfil de risc o de vulnerabilitat social.

g)      Que la persona infractora no sigui reincident. Excepte en els casos de persones en situació de vulnerabilitat social, no procedirà la substitució d'una sanció econòmica per una mesura alternativa si es produeix una reincidència per infraccions de la mateixa naturalesa en un període de 12 mesos anteriors a la data en que es va cometre la sanció

h)      Que la persona infractora no tingui mesures substitutòries en curs per infraccions de la mateixa naturalesa.

i)       Que la persona infractora, o el seu representant legal (en el cas de persones menors d'edat o incapacitades) doni el seu consentiment exprés a la substitució de la sanció econòmica per la mesura alternativa.

j)      Que en cas d'haver complert mesures anteriorment, aquestes s'haguessin demostrat eficaces.

Pot realitzar la tramitació:

 • La persona infractora, per si mateixa o mitjançant persona que la representi, degudament acreditada.
 • En el cas de menors d'edat, la sol·licitud l'han de fer els pares o tutors legals.
 • En el cas de persones incapacitades, la sol·licitud l'han de fer els tutors legals.
Documentació

La persona que realitza el tràmit haurà d'identificar-se mostrant un document original que acrediti la seva identitat (DNI, NIE, NIF) i presentar una instància degudament emplenada i signada (es recomana aportar còpia de la denúncia, ja que en ella hi consten totes les dades necessàries per localitzar la infracció).

En els casos d'actuar mitjançant representant caldrà aportar:

-Autorització degudament signada i còpia del DNI, NIE, NIF de la persona que autoritza.

En els casos d'actuar en representació de menors caldrà aportar:

-Còpia del document que acrediti la filiació o tutela legal.

En els casos d'actuar en representació de persones incapacitades caldrà aportar:

-Còpia del document que acrediti la tutela legal.

On es pot fer?
Dates

El procediment de substitució de la sanció econòmica per una mesura alternativa pot iniciar-se indistintament:

 • Durant la tramitació de l'expedient sancionador.
 • Quan ja s'ha dictat la resolució sancionadora corresponent, sempre que aquesta no sigui ferma en via administrativa.

La resolució per la qual s'acorda o es denega la substitució s'ha d'adoptar en el termini màxim de sis mesos comptats des de l'acord d'incoació o, si hi ha hagut, des de la presentació de la sol·licitud corresponent per part de la persona infractora. Si en aquest termini de sis mesos no s'ha notificat resolució expressa es produeix la caducitat del procediment de substitució i la continuació de la tramitació del procediment sancionador o l'execució de la sanció, segons correspongui.

Preu

  Tràmit gratuït.

  Les mesures alternatives a adoptar en substitució de les sancions econòmiques no tenen caràcter retribuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  18 / 01 / 2019