Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència urbanística d'edifici per a habitatge d'ús turístic i altres usos compatibles

El Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella (aprovat en data 23 de juliol de 2010), persegueix la supressió progressiva de l'activitat d'habitatge d'ús turístic en els edificis on hi hagi també habitatges destinats a residència principal o secundària. Per aconseguir-ho només s'autoritza la implantació d'aquesta activitat en edificis situats al districte de Ciutat Vella, en els quals tots els habitatges es destinin a un ús turístic o altres usos compatibles.

Per tal de garantir que l'edifici es destinarà exclusivament a habitatges d'ús turístic i que les entitats compleixen els requisits urbanístics recollits al Pla d'usos s'ha de sol·licitar i obtenir una llicència urbanística prèvia al inici de l'activitat. Això suposa la necessitat que:

  1. La totalitat de propietaris de les entitats que tinguin el seu accés per l'escala de veïns demanin i obtinguin la llicència urbanística d'edifici per habitatges d'ús turístic i d'altres usos compatibles, d'acord amb el Pla d'usos.
  2. Un cop obtinguda aquesta llicència urbanística, el propietari de cada entitat de les esmentades anteriorment presenti la llicència d'activitats per exercir d'habitatge d'ús turístic. En el cas de desenvolupar altres usos compatibles, el titular de l'activitat ha de presentar el comunicat o sol·licitar la llicència corresponent

En el supòsit que es vulgui transformar una entitat de l'edifici que no sigui habitatge en habitatge d'ús turístic s'haurà d'obtenir prèviament la corresponent llicència de canvi d'ús. Aquest habitatge no es podrà destinar a habitatge principal o secundari.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar la llicència urbanística per a immobles situats al districte de Ciutat Vella que es vulguin destinar íntegrament activitat d'habitatge d'ús turístic i altres usos compatibles.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona
  • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir la instància específica. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, podeu descarregar-la accedint a aquest enllaç.
  • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

  • L'Ajuntament emetrà llicència on es concreti l'ús de l'edifici com d'habitatges d'ús turístic i altres activitats compatibles. Quedarà exclòs l'ús d'habitatge principal o secundari, d'acord amb el Pla d'usos.
  • Aquesta llicència s'ha d'inscriure en el Registre de la Propietat com a condició d'eficàcia i per fer-ho l'Ajuntament lliurarà un certificat de la llicència per a la seva presentació al Registre de la Propietat.
Qui ho pot demanar?

Els propietaris de les entitats que tinguin el seu accés per l'escala de veïns, mitjançant persona que els representi, degudament acreditada.

Documentació

1. Còpia del DNI o NIF de cadascun dels propietaris de les entitats.

2. Còpia del DNI o NIF del representant i poders de representació.

3. Instància específica on constarà detallada:

-La indicació de l'emplaçament de l'edifici, de totes les entitats que el formen, l'ús urbanístic que té cadascun i l'activitat que s'hi desenvolupa.

-Declaració responsable de tots els propietaris de les entitats que tenen el seu accés per l'escala de veïns que accepten, sota la seva responsabilitat, la impossibilitat de destinar en endavant aquestes entitats a habitatge principal o secundari a utilitzar per qualsevol persona i sota qualsevol títol d'ocupació, mentre la llicència urbanística d'edifici per habitatges d'ús turístic i altres usos compatibles i la llicència d'activitats d'habitatge d'ús turístic siguin vigents.

-Declaració responsable de tots els propietaris de les entitats que tenen el seu accés per l'escala de veïns manifestant que els habitatges de la seva propietat es troben desocupats i que el procediment de desocupació s'ha ajustat a la legalitat; que es troben en disposició d'acreditar la desocupació de l'habitatge en qualsevol moment de la vigència de la llicència a requeriment municipal i que l'activitat no està prohibida pels estatuts de la Comunitat de propietaris.

4. Certificació del Registre de la Propietat, per acreditar la propietat de cada entitat.

On es pot fer?
Dates

En el termini de dos mesos l 'Ajuntament lliurarà un certificat de la llicència sol·licitada. Passat aquest període sense cap notificació s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Preu
    • Taxa de sol·licitud de la llicència: 227 euros.
Organisme responsable
Tràmits relacionats