Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència urbanística d'edifici per a habitatge d'ús turístic i altres usos compatibles

El Pla especial urbanístic per a la Regulació dels establiments d’Allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatge d’ús turístic (PEUAT) persegueix la supressió progressiva de l'activitat d'habitatge d'ús turístic en els edificis on hi hagi també habitatges destinats a residència principal o secundària.

Per aconseguir-ho només s'autoritza la implantació d'aquesta activitat en edificis en els quals tots els habitatges es destinin a un ús turístic o altres usos compatibles.

Per tal de garantir que l'edifici es destinarà exclusivament a habitatges d'ús turístic i altres usos compatibles i que les entitats compleixen els requisits urbanístics recollits al PEUAT, s'ha de sol·licitar i obtenir una llicència urbanística prèvia al inici de l'activitat. Això suposa la necessitat que:

 • La totalitat de propietaris de les entitats de les que està format l’edifici demanin i obtinguin la llicència urbanística d'edifici per habitatges d'ús turístic i d'altres usos compatibles.
 • Un cop obtinguda aquesta llicència urbanística, el propietari de cada entitat de les esmentades anteriorment presenti la llicència d'activitats per exercir d'habitatge d'ús turístic. En el cas de desenvolupar altres usos compatibles, el titular de l'activitat ha de presentar el comunicat o sol·licitar la llicència corresponent.

En el supòsit que es vulgui transformar una entitat de l'edifici que no sigui habitatge en habitatge d'ús turístic s'haurà d'obtenir prèviament la corresponent llicència de canvi d'ús. Aquesta autorització exclou la utilització de qualsevol entitat com a habitatge principal o secundari.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar la llicència urbanística per a immobles que es vulguin destinar íntegrament a activitat d'habitatge d'ús turístic i altres usos compatibles situats en les següents zones:

 • Zona específica ZE1: únicament es pot demanar per immobles situats al Districte de Ciutat Vella, quedant exclòs la resta del territori de la zona.
 • Zona específica ZE2
 • Zona específica ZE3
 • Arees de Tractament Específic (ATE)
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona, triant l’opció ACTIVITATS.
 • Descarregueu-vos el model d’instància específica accedint a l’enllaç de l’apartat “Documentació” d’aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • L'Ajuntament emetrà llicència on es concreti l'ús de l'edifici com d'habitatges d'ús turístic i altres activitats compatibles. Quedarà exclòs l'ús d'habitatge principal o secundari, d'acord amb el PEUAT.
 • Aquesta llicència s'ha d'inscriure en el Registre de la Propietat com a condició d'eficàcia i per fer-ho l'Ajuntament lliurarà un certificat de la llicència per a la seva presentació al Registre de la Propietat.
Qui ho pot demanar?

Els propietaris de les entitats de les que està format l’edifici, mitjançant persona que els representi, degudament acreditada.

Documentació

1. Fotocòpia del DNI o NIF de cadascun dels propietaris de les entitats.

2. Fotocòpia del DNI o NIF del representant i poders de representació.

3. Instància específica (escolliu entre el llistat "Instància sol·licitud edifici huts") on constarà detallada:

-La indicació de l'emplaçament de l'edifici, de totes les entitats que el formen, l'ús urbanístic que té cadascun i l'activitat que s'hi desenvolupa.

Per al districte de Ciutat Vella:

Declaració responsable de tots els propietaris de les entitats que tenen el seu accés per l'escala de veïns conforme:

 • Accepten, sota la seva responsabilitat, la impossibilitat d’utilitzar aquestes entitats com habitatge principal o secundari per qualsevol persona i sota qualsevol títol d'ocupació, una vegada sigui atorgada la llicència urbanística de l’edifici per a destinar els habitatges a ús turístic i altres usos compatibles, i mentre aquesta llicència i aquests usos siguin vigents.
 • Manifesten que els habitatges de la seva propietat es troben desocupats i que el procediment de desocupació s'ha ajustat a la legalitat; que es troben en disposició d'acreditar la desocupació de l'habitatge en qualsevol moment de la vigència de la llicència a requeriment municipal i que disposen de la cèdula d’habitabilitat.

Per a tots els districtes Excepte Ciutat Vella:

Declaració responsable de tots els propietaris de les entitats que tenen el seu accés per l'escala de veïns conforme:

 • Accepten, sota la seva responsabilitat, la impossibilitat d’utilitzar aquestes entitats com habitatge principal o secundari per qualsevol persona i sota qualsevol títol d'ocupació, una vegada sigui atorgada la llicència urbanística de l’edifici per a destinar els habitatges a ús turístic i altres usos compatibles, i mentre aquesta llicència i aquests usos siguin vigents.
 • Manifesten que els immobles de la seva propietat a data 1 de juliol de 2015 no tenien ús d’habitatge, que disposen de la cèdula d’habitabilitat i l'activitat és admesa pel planejament.

4. Certificació del Registre de la Propietat, per acreditar la propietat de cada entitat.

On es pot fer?
Dates

En el termini de dos mesos l 'Ajuntament lliurarà un certificat de la llicència sol·licitada. Passat aquest període sense cap notificació s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Preu
  • Taxa de sol·licitud de la llicència: 227 euros.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018