Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per al desenvolupament del pla d'acciˇ del programa Barcelona Escoles + Sostenibles, 2018-2021

Concessió d'ajuts a centres educatius del terme municipal de Barcelona, de totes les etapes i nivells, per a la realització de projectes d'educació per la sostenibilitat, en dues modalitats: projectes anuals i projectes triennals, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Les finalitats d'aquest programa són:

 • Enfortir l’educació per la sostenibilitat donant impuls i suport decidit a les comunitats educatives que es plantegen introduir millores sòcio-ambientals en els centres educatius.
 • Millorar l’entorn més proper i el de la ciutat, en la mesura de les seves possibilitats.
 • Consolidar les pràctiques ambientals dutes a terme en els centres educatius.

Només es subvencionarà un projecte per centre.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar el document de sol·licitud, que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit, emplenar-lo, annexar-lo, signar-lo, annexar el formulari descriptiu del projecte i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció ; presentar modificacions de projectes, justificacions de projectes i altres comunicacions relatives al projecte o a l’entitat, de la convocatòria actual

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, imprimir, emplenar, escanejar i guardar al vostre ordinador el document de sol·licitud del tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) i el projecte del centre, en format PDF, que haureu d'adjuntar al formulari de sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria. 
  • Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar documentació que complementi una sol·licitud de l’any actual, ja presentada per registre telemàtic.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de solicitud del tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • La resolució provisional es publicarà al web Escoles+Sostenibles  amb la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades.
 • En cas que no es presenti la  documentació acreditativa requerida a cada beneficiari en la resolució provisional, es denegarà la subvenció en la resolució definitiva.
Qui ho pot demanar?

Centres educatius de la ciutat de Barcelona que s'hagin adherit al programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

En la modalitat de projectes triennals, a més, cal que portin realitzats un mínim de 3 projectes anuals en el programa d’Escoles + Sostenibles o vulguin renovar un projecte triennal.

Documentaciˇ
 • Sol·licitud (Document bàsic 1), conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la petició.
 • Formulari descriptiu de projecte (Document bàsic 2), és l'arxiu PDF en format digital o imprès que es genera a través de l'editor de projectes disponible al web d'EscolesMesSostenibles.

Es requerirà als centres educatius a qui se'ls hagi concedit la subvenció provisional per presentar documentació, només en cas que no hagin presentat fotocòpies compulsades en els darrers cinc anys dels documents seguents:

 • CIF del centre (només si el sol·licitant no l'ha aportat anteriorment a l'Ajuntament de Barcelona, o si s'han modificat les dades).
 • Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com la Seguretat Social (TGSS), l'Institut Municipal d'Hisenda i la resta d'Administracions.
 • Documentació acreditativa d'haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Certificat de dades bancàries (només si el sol·licitant no l'ha aportat anteriorment a l'Ajuntament de Barcelona, o si s'han modificat les dades).

Els centres educatius que no depenguin del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), també hauran de presentar fotocòpies compulsades dels documents següents:

 • DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud i/o representant del sol·licitant.
 • Resolució d'autorització per a la obertura del centre.
 • Document acreditatiu de la capacitat legal del representant de l'entitat.
Dates

Any 2018:

Preu

  Modalitat anual (un curs escolar):

  • Projecte d'inici o millora, la quantitat màxima subvencionada serà de 400 euros.
  • Projecte de continuïtat, la quantitat màxima subvencionada serà de 200 euros.

  Modalitat triennal (tres cursos escolars): la quantitat màxima subvencionada serà de 1.800 euros.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019