Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Confecció i presentació de factures electròniques e-factura davant l'Ajuntament de Barcelona

La facturació electrònica consisteix en la tramitació de les factures o documents entre emissor i receptor per mitjans electrònics i telemàtics, signats digitalment amb certificats reconeguts, que tenen la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper.

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic regula l'ús de la factura electrònica en el sector públic, i determina que l'entrada en vigor de l'obligació de presentació de factura electrònica per a aquestes entitats i factures que preveu la llei es fa efectiva des de el 15 de gener de 2015.

Per aquest motiu tots aquells proveïdors de l'Ajuntament de Barcelona que compleixen els requisits marcats per la llei abans esmentada, només poden presentar-les electrònicament.

Atenció

Actualment el tràmit de Portal permet presentar factures electròniques si van adreçades als següents ens del sector públic de l’Ajuntament de Barcelona:

Als districtes i departaments de l’Ajuntament de Barcelona

Als següents Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials i Consorcis:

 • Institut Barcelona Esports
 • Institut de Cultura de Barcelona
 • Institut Municipal d' Educació
 • Institut Municipal d´Hisenda
 • Institut Municipal d´Informàtica
 • Institut Municipal d'Urbanisme
 • Institut Municipal de Mercats
 • Institut Municipal de Paisatge Urbà
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 • Institut Municipal de Serveis Socials
 • Parcs i Jardins
 • Agencia Local Energia Barcelona
 • Agencia de Salut Pública BCN
 • Biblioteques de Barcelona
 • Consorci del Besos
 • Fundació Museu Picasso
 • Museu de Ciències Naturals
 • ICB - BTV

En el cas del Patronat Municipal de l’Habitatge, haureu de presentar les factures electròniques exclusivament mitjançant aquest enllaç.

Els instituts i ens de l'Ajuntament de Barcelona que no es troben en l’apartat anterior hauran de lliurar les factures, certificats d'obra o qualsevol altra documentació acreditativa del compliment total o parcial del servei, obra o subministrament de manera presencial, mitjançant el tràmit Presentació de factures a l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Internet
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu fer el tràmit per internet, i presentar les vostres factures electròniques com a proveïdor de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant la bústia de l'e-Fact del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Prèviament heu de elaborar la factura en format Facturae. Per elaborar la factura en aquest format, us proposem varies opcions que trobareu en el següent apartat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

En el següent enllaç podeu trobar detallats tots els passos a seguir per generar i signar les vostres factures.

 1. En clicar INICIAR accedireu a la plataforma del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per tal de presentar les factures electròniques que, prèviament, haureu generat amb l'aplicació Facturae i ara procedireu a presentar davant l'Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques i jurídiques que siguin proveïdors d'obres, serveis i subministraments de l'Ajuntament de Barcelona.

Documentació

Recordeu que heu de tenir preparades les dades necessàries per confeccionar la factura:

 • Nom comercial
 • Adreça
 • Rao social
 • NIF
Dates

Els proveïdors han de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent a l'Ajuntament de Barcelona abans de transcorrer trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació del servei.

A efectes de còmput de terminis, la recepció de factures en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  19 / 07 / 2017