Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Detall del rebut domiciliat de tributs i preus públics municipals

Amb l’entrada en vigor de la normativa europea SEPA (Zona Única de Pagaments per a l’Euro) el dia 1 de febrer de 2014, la informació que envien les entitats bancàries als seus clients en relació als rebuts domiciliats s’ha reduït considerablement.

Aquest tràmit permet obtenir informació sobre les dades bàsiques del càlcul de la quota dels tributs i preus públics següents:

 • Impost sobre béns immobles (IBI)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Preu públic de recollida de residus (SL)
 • Taxa per la utilització del domini públic - guals (GL)
 • Taxa per la utilització del domini públic - terrasses (VP)

Cal tenir en compte que per poder efectuar la tramitació és necessari tenir domiciliat el rebut del tribut o preu públic que es consulti.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu demanar que us lliurin informació addicional sobre rebuts domiciliats de tributs i preus públics municipals.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació en les oficines d’atenció ciutadana és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos amb la documentació necessària a l'oficina d'atenció ciutadana escollida i demaneu que us lliurin informació complementària del rebut que teniu domiciliat.

I després...

 • L'informador us lliurarà un document on constarà la informació complementària del rebut domiciliat.
Qui ho pot demanar?
 • La persona titular del rebut per si mateixa o mitjançant persona que la representi, degudament autoritzada.
 • Els professionals que representen els obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.
Documentació

La documentació varia en funció de la persona que es presenti a fer el tràmit:

 • Si és el propi interessat ha de presentar el seu document d'identificació original vigent: NIF/NIE.
 • Si és una persona autoritzada haurà d'aportar:

-document d'autorització degudament complimentat,

-fotocòpia del NIF/NIE de la persona titular,

-original del NIF/NIE de la persona representant.

On es pot fer?
Dates
 • Es pot obtenir el detall des de l'any 2014 fins l'actual.
Preu
  • Tràmit gratuït.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019