Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per fira o mercat de compra venda o mostra de productes a la via pública

S'entén per fira o mercat aquella activitat de compra venda o mostra de productes que es duu a terme a la via pública i en els parcs i jardins municipals, sempre que no es tracti de fires o mercats tradicionals o mercats periòdics, que compleixen les condicions exigibles per al seu muntatge i utilització, instal·lant estructures no permanents i desmuntables.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar llicència per a la instal·lació d'una fira o mercat a la via pública.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Accediu al formulari que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit i descarregueu el model en el vostre ordinador.
 • Empleneu el formulari en el vostre ordinador (no s'acceptarà cap formulari emplenat a mà).
 • És imprescindible, per acceptar la sol·licitud, el compliment de les dades referides als dos responsables (Decret 112/2010).
 • Imprimiu dues còpies del formulari emplenat, signeu-lo i lliureu-lo, juntament amb la documentació requerida, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • En el termini de 30 dies hàbils, l'Ajuntament notificarà la resolució de concessió per correu ordinari i, si s'escau, juntament amb les taxes per ocupació de la via pública.
 • Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.
Qui ho pot demanar?

La llicència poden sol·licitar-la persones físiques o jurídiques que vulguin instal·lar una fira o mercat per a la venda, mostra, mostra amb venda, o intercanvi de productes.

- Requisits per a llicències amb un aforament inferior a 4000 persones:

1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica.

2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'activitat, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

3. Disposar, si s'escau, de personal de vigilància i de personal de control d'accés.

4. Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents.

5. Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'activitat i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

6. Acreditar la disponibilitat d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent.

7. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert. Si l'espai obert forma part d'un espai natural o, cal també la conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

8. Relació de paradistes: DNI, nom i cognoms, població i estatus (artesà productor, comerciant o empresa), declaració censal de l'activitat i justificació d'estar al corrent de pagament del règim de la seguretat social corresponent.

9. Per activitats alimentàries cal presentar la "Declaració responsable per a l'autorització de la venda de productes alimentaris en fires i mercats no sedentaris", que trobareu a l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit. Per emplenar aquesta sol·licitud és imprescindible estar prèviament inscrit al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre d'establiments minoristes d'alimentació del municipi on es tingui la seu social.

10. Certificat, si s'escau, de legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió (model emès pel Departament de Treball i Indústria).

11. Certificat, si s'escau, de revisió dels les instal·lacions de protecció contra incendis

- Requisits per a llicències amb un aforament superior a 4000 persones:

12. Els mateixos requisits que per a la llicència amb aforament inferior a 4000 persones.

13. Disposar del personal de control d'accés, d'acord amb el que estableix la llei.

14. Disposar d'un dispositiu d'assistència sanitària, d'acord amb el que estableix la normativa.

15. Que es tracti d'activitats amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que no coincideixin aquests supòsits de manera simultània:

15.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

15.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

15.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

16. Que es tracti d'activitats amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que coincideixin de manera simultània els següents supòsits:

16.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

16.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

16.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

17. Que es tracti d'activitats amb un aforament previst superior a 20000 persones.

Documentació

En el cas d'entitats no registrades en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona, els sol·licitants hauran d'acompanyar el formulari d'una còpia compulsada del NIF, dels estatuts, de l'acta de constitució, de la inscripció en el registre i de la composició de la junta directiva de la referida entitat.

En el cas d'activitats alimentàries, independentment de l'aforament, cal adjuntar:

Declaració responsable per a l'autorització de la venda de productes alimentaris en fires i mercats no sedentaris.

- Llicència per a una fira o mercat de compra venda o mostra de productes a la via pública per a un aforament inferior a 4000 persones:

Formulari de sol·licitud per una fira o mercat de compra venda o mostra de productes a la via pública, que inclou:

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant
 • identificació de l'activitat; data o dates i horari previst per a la realització.
 • nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Relació de paradistes.
 • indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dona cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'activitat.

Plànol d'emplaçament a escala 1:500, amb senyalització i indicació de la superfície total d'ocupació de l'activitat de fira o mercat.

Plànol a escala 1:100, amb indicació de la superfície total d'ocupació de l'activitat, dimensions de cada parada, instal·lació o element instal·lat i situació d'aquests referenciada respecte al mobiliari urbà i a les instal·lacions públiques (arquetes, parterres, arbrat, enllumenat, fonts, bancs, bicing, etc).

- Llicències per a un aforament superior a 4000 persones:

Formulari de sol·licitud per una fira o mercat de compra venda o mostra de productes a la via pública.

Formulari SOAP (Sistema Organitzatiu d'Autoprotecció) per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública, si s'escau, en cas d'acomplir-se els requisits assenyalats amb els números 12 al 15.

Pla d'Autoprotecció presentat a la plataforma HERMES, si s'escau, en cas d'acomplir-se els requisits assenyalats amb els números 16 o 17.

On es pot fer?
Dates

La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

Preu

  Tràmit gratuït.

  En cas de pagament de taxes per ocupació de via pública, d'acord amb l'ordenança fiscal 3.10, aquestes seran comunicades amb el permís.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  28 / 02 / 2019