Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per a espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional amb una càrrega explosiva superior a 10Kg

S'entén per espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional aquells que es duen a terme a la via pública i en els parcs i jardins municipals, sempre que aquests espais compleixen les condicions exigibles per a la seva realització.

Es consideren espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional els següents:

 • Correfocs, balls de diables, trabucaires, fogueres.
 • Castells de focs i altres actuacions de focs artificials.

Per a espectables de focs artificials realitzats en espais tancats s'haurà de consultar el tràmit Llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari dins establiments.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar autorització per realitzar espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Accediu al formulari que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit i descarregueu el model en el vostre ordinador.
 • Empleneu el formulari en el vostre ordinador (no s'acceptarà cap formulari emplenat a mà).
 • És imprescindible, per acceptar la sol·licitud, el compliment de les dades referides als dos responsables (Decret 112/2010).
 • Imprimiu dues còpies del formulari emplenat, signeu-lo i lliureu-lo, juntament amb la documentació requerida, a la Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • En el termini de 30 dies hàbils, l'Ajuntament notificarà la resolució de concessió per correu ordinari i, si s'escau, juntament amb les taxes per ocupació de la via pública.
 • Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.
Qui ho pot demanar?

La llicència poden sol·licitar-la persones físiques o jurídiques que vulguin organitzar espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional a la via pública acreditades com a Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE).

Requisits per a llicències amb un aforament inferior a 1000 persones:

1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica del Grup o Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts participants (CRE).

2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic de focs artificials amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

3. Disposar, si s'escau, de personal de vigilància i de personal de control d'accés.

4. Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents.

5. Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle públic de focs artificials i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

6. Disposar de les assegurances, dels certificats de les empreses expertes i dels documents que es marquin en el formulari de sol·licitud, d'acord amb la tipologia i càrrega de matèria explosiva prevista.

7. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert. Si l'espai obert forma part d'un espai natural o immoble protegit d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

8. Que els castells de focs tinguin menys de 100 kg de matèria explosiva.

Requisits per a llicències amb un aforament superior a 1000 persones i inferior a 4000 persones:

9. Els mateixos requisits que per a la llicència amb un aforament inferior a 1000 persones.

Requisits per a llicències amb un aforament superior a 4000 persones:

10. Els mateixos requisits que per a la llicència amb aforament inferior a 1000 persones.

11. Disposar del personal de control d'accés, d'acord amb el que estableix la llei.

12. Disposar del personal de vigilància, d'acord amb el que estableix la llei.

13. Disposar d'un dispositiu d'assistència sanitària, d'acord amb el que estableix la normativa.

14. En el cas d'espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional de caràcter musical, disposar d'un sistema de control d'aforament.

15. Que es tracti d'espectacles públics de focs artificials amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que no coincideixin aquests supòsits de manera simultània:

15.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

15.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

15.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

16. Que es tracti d'espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional amb castells de focs amb més de 100 kg de matèria explosiva

17. Que es tracti d'espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional amb castells de focs amb un aforament superior a 20000 persones.

18. Que es tracti d'espectacles públics de focs artificials amb pirotècnia professional amb castells de focs amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que coincideixin de manera simultània els següents supòsits:

18.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

18.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

18.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

Documentació

En el cas d'entitats no registrades en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona, els sol·licitants hauran d'acompanyar el formulari d'una còpia compulsada del NIF, dels estatuts, de l'acta de constitució, de la inscripció en el registre i de la composició de la junta directiva de la referida entitat.

Llicències per a un aforament inferior a 1000 persones:

  • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant acreditada com a Consumidor Reconegut com a Expert.
  • Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
  • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització, acreditades com a CRE.
  • Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
  • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat.
 • Plànol a escala 1:500 on quedin clarament assenyalades les activitats que es realitzen.
 • Llicències per a un aforament superior a 1000 i inferior a 4000 persones:

  • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant acreditada com a Consumidor Reconegut com a Expert.
  • Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
  • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització, acreditades com a CRE.
  • Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
  • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat.
 • Plànol a escala 1:500 on quedin clarament assenyalades les activitats que es realitzen.
 • En cas de llicències per a un aforament superior a 4000 persones:

  On es pot fer?
  Dates

  Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament inferior a 4000 persones:

  • La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

  Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 4000 persones o amb més de 100 kg de matèria explosiva:

  • La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 2 mesos, respecte la data de l'activitat.
  Preu

   Tràmit gratuït.

   En cas de pagament de taxes per ocupació de via pública, d'acord amb l'ordenança fiscal 3.10, aquestes seran comunicades amb el permís.

  Organisme responsable
  Tràmits relacionats
  Darrera actualització  28 / 02 / 2019