Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per atracció de fira a la via pública

S'entén per atracció de fira aquella instal·lació o grup d'instal·lacions amb estructures no permanents i desmuntables que es duen a terme a la via pública i en les parcs i jardins municipals i que compleixen les condicions exigibles per al seu muntatge.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar llicència per a la instal·lació d'una atracció de fira a la via pública.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Accediu al formulari que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit i descarregueu el model en el vostre ordinador.
 • Empleneu el formulari en el vostre ordinador (no s'acceptarà cap formulari emplenat a mà).
 • És imprescindible, per acceptar la sol·licitud, el compliment de les dades referides als dos responsables (Decret 112/2010).
 • Imprimiu dues còpies del formulari emplenat, signeu-lo i lliureu-lo, juntament amb la documentació requerida, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • En el termini de 30 dies hàbils, l'ajuntament notificarà la resolució de concessió per correu ordinari i, si s'escau, juntament amb les taxes per ocupació de la via pública.
 • Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.
Qui ho pot demanar?

La llicència poden sol·licitar-la persones físiques o jurídiques que vulguin instal·lar una atracció o grup d'atraccions a la via pública.

Requisits per a llicències amb un aforament inferior a 4000 persones:

1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica.

2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'activitat, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

3. Disposar, si s'escau, de personal de vigilància i de personal de control d'accés.

4. Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents.

5. Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'activitat i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

6. Acreditar la disponibilitat d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent.

7. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert. Si l'espai obert forma part d'un espai natural o, cal també la conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

8. Descripció general de cada atracció o instal·lació: identificació clara (nom comercial), descripció física de la instal·lació (maquinària, dimensions) i disseny de la mateixa, justificació del compliment de la normativa d'aplicació (sistemes de seguretat, prevenció d'incendis, sorolls, etc), descripció de les instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat industrial.

9. Manuals d'instruccions, certificat d'homologació de les atraccions (declaració de conformitat CE o documentació tècnica d'adequació acreditativa) i Certificat de la revisió anual de la instal·lació, emès per tècnic competent o instal·lador especialment capacitat. Certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic dels titulars de les atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció funciona correctament.

10. Certificat de legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió (model emès pel Departament de Treball i Indústria per atraccions de fira ambulants amb instal·lació elèctrica pròpia, certificació anual).

11. Certificat de revisió dels les instal·lacions de protecció contra incendis.

Requisits per a llicències amb un aforament superior a 4000 persones:

12. Els mateixos requisits que per a la llicència amb aforament inferior a 4000 persones.

13. Disposar del personal de control d'accés, d'acord amb el que estableix la llei.

14. Disposar d'un dispositiu d'assistència sanitària, d'acord amb el que estableix la normativa.

15. Que es tracti d'activitats amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que no coincideixin aquests supòsits de manera simultània:

15.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

15.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

15.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

16. Que es tracti d'activitats amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que coincideixin de manera simultània els següents supòsits:

16.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

16.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

16.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

17. Que es tracti d'activitats amb un aforament previst superior a 20000 persones.

Documentació

En cas que l'aforament previst sigui superior a 4000 persones, a més hauran de presentar:

 • Formulari de sol·licitud per atracció o un grup o fira d'atraccions a la via pública.
 • Formulari SOAP (Sistema Organitzatiu d'Autoprotecció) per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública, si s'escau, en cas d'acomplir-se els requisits assenyalats amb els números del 12 al 15.
 • PLA d'Autoprotecció presentat a la plataforma HERMES, si s'escau, en cas d'acomplir-se els requisits assenyalats amb els números del 12 al 14 i un dels requisits assenyalats amb els números 16 o 17.

En el cas d'entitats no registrades en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona, els sol·licitants hauran d'acompanyar el formulari d'una còpia compulsada del NIF, dels estatuts, de l'acta de constitució, de la inscripció en el registre i de la composició de la junta directiva de la referida entitat.

Llicència per a una atracció o un grup o fira d'atraccions a la via pública per a un aforament inferior a 4000 persones:

Formulari de sol·licitud de Llicència per atracció de fira a la via pública, que inclou:

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant
 • identificació de l'activitat; data o dates i horari previst per a la realització.
 • nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Descripció general de cada atracció, manuals d'instruccions, certificat d'homologació de cadascuna de les atraccions, certificat de la revisió anual de la instal·lació, certificat de legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i certificat de revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis. Certificat d'instal·lació in situ.
 • indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dona cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'activitat.

Plànol a escala 1:500 on quedin clarament assenyalades les atraccions i els seus annexes.

Plànol a escala 1:100, amb indicació de la superfície total d'ocupació de l'activitat, dimensions de cada atracció, instal·lació o element de l'activitat i situació d'aquestes referenciada respecte al mobiliari urbà i a les instal·lacions públiques (arquetes, parterres, arbrat, enllumenat, fonts, bancs, bicing, etc).

On es pot fer?
Dates

La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

Preu

  Tràmit gratuït.

  En cas de pagament de taxes per ocupació de via pública, d'acord amb l'ordenança fiscal 3.10, aquestes seran comunicades amb el permís.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  28 / 02 / 2019