Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per a espectacles públics de caràcter extraordinari en espais tancats a la via pública

S'entén per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en espais tancats a la via pública, aquells que es duen a terme esporàdicament complint les condicions exigibles per la normativa, on queda l'activitat físicament delimitada amb la creació d'un recinte tancat.

Es consideren espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari dins establiments o en espais tancats a la via pública:

 • Espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari realitzats en espais on queda delimitat físicament el seu perímetre creant-se un recinte tancat a la via pública (envelats, circs, carpes, concerts, activitats esportives, balls...).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar autorització per realitzar espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Accediu al formulari que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit i descarregueu el model en el vostre ordinador.
 • Empleneu el formulari en el vostre ordinador (no s'acceptarà cap formulari emplenat a mà).
 • És imprescindible, per acceptar la sol·licitud, el compliment de les dades referides als dos responsables (Decret 112/2010).
 • Imprimiu dues còpies del formulari emplenat, signeu-lo i lliureu-lo, juntament amb la documentació requerida, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • En el termini de 30 dies hàbils, l'Ajuntament notificarà la resolució de concessió per correu ordinari i, si s'escau, les taxes per ocupació de la via pública.
 • Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.
Qui ho pot demanar?

La llicència poden sol·licitar-la persones físiques o jurídiques que vulguin organitzar espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública, delimitant físicament el perímetre de realització de l'activitat creant un recinte tancat.

Requisits per a llicències de caràcter extraordinari a la via pública en espai tancat:

1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica.

2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

3. Disposar, si s'escau, de personal de vigilància i de personal de control d'accés, d'acord amb el que estableix la llei.

4. Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents, d'acord amb el que estableix la normativa.

5. Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

6. Acreditar la disponibilitat d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent.

7. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai.

8. En el cas d'espectacles i activitats recreatives de caràcter musical, disposar d'un sistema de control d'aforament.

Documentació

En tots els casos hauran de presentar la següent documentació:

Formulari per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en espais tancats a la via pública, que inclou:

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
 • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Descripció breu de l'espectacle o activitat i el nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
 • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dona cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat.

Plànol a escala 1:500 amb senyalització i indicació de la superfície total d'ocupació de l'activitat.

Plànol a escala 1:100, amb indicació de la superfície total d'ocupació de l'activitat, dimensions de les instal·lacions o elements de l'activitat i situació d'aquestes referenciada respecte al mobiliari urbà i a les instal·lacions públiques (arquetes, parterres, arbrat, enllumenat, fonts, bancs, bicing, etc.).

En el cas d'entitats no registrades en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona, els sol·licitants hauran d'acompanyar el formulari d'una còpia compulsada del NIF, dels estatuts, de l'acta de constitució, de la inscripció en el registre i de la composició de la junta directiva de la referida entitat.

Per a llicències per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en espais tancats a la via pública, amb un aforament superior a 2000 persones, a més a més:

 • Pla d'Autoprotecció (PAU) presentat a la plataforma HERMES.
On es pot fer?
Dates

La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 3 mesos, respecte la data de l'activitat.

Preu

  Tràmit gratuït.

  En cas de pagament de taxes per ocupació de via pública, d'acord amb l'ordenança fiscal 3.10, aquestes seran comunicades amb el permís.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  28 / 02 / 2019