Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per a espectacles públics de caràcter extraordinari dins establiments o en espais tancats a la via pública

S'entén per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari aquells que es duen a terme esporàdicament en establiments i/o espais oberts al públic o en d'altres locals o en espais tancats a la via pública que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats diferents a la llicència concedida.

Es consideren espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari dins establiments o en espais tancats a la via pública, entre d'altres, els següents:

 • Concerts i espectacles musicals (realitzats dins establiments i/o espais oberts al públic, o a la via pública quan es delimiti físicament el seu perímetre amb estructures no permanents desmuntables creant-se un recinte tancat).
 • Activitats esportives i recreatives realitzades dins poliesportius i altres establiments i locals (com poden ser festes de cap d'any, etc).
 • Espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari realitzats en espais tancats, públics o privats, o que es delimiti físicament el seu perímetre creant-se un recinte tancat a la via pública (envelats, etc).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar autorització per realitzar espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari dins establiments oberts al públic, en d'altres locals o en espais tancats a la via pública.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Accediu al formulari (*) corresponent, per a activitats dins un establiment o a la via pública i descarregueu-vos a l'ordinador.
 • Empleneu el formulari.
 • És imprescindible, per acceptar la sol·licitud, el compliment de les dades referides als dos responsables (Decret 112/2010).
 • Imprimiu dues còpies del formulari emplenat, signeu-lo i lliureu-lo, juntament amb la documentació requerida, a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

(*) el formulari el trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit i al web www.bcn.cat/tramits

I després...

 • En el termini de 30 dies hàbils, l'Ajuntament notificarà la resolució de concessió per correu ordinari i, si s'escau, juntament amb les taxes per ocupació de la via pública i l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
 • Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.
Qui ho pot demanar?

La llicència poden sol·licitar-la persones físiques o jurídiques que vulguin organitzar espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en establiments oberts al públic o a la via pública, delimitant físicament el perímetre creant un recinte tancat.

Requisits per a llicències de caràcter extraordinari en establiments oberts al públic o a la via pública, creant un recinte tancat, fins a 500 persones d'aforament:

1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica.

2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

3. Disposar, si s'escau, de personal de vigilància i de personal de control d'accés.

4. Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents.

5. Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

6. Acreditar la disponibilitat d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent.

7. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai. Si l'espai forma part d'un espai natural o d'un immoble protegit d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

Requisits per a llicències de caràcter extraordinari en establiments oberts al públic o a la via pública, creant un recinte tancat, amb un aforament superior a 500 persones:

8. Els mateixos requisits que per a la llicència de caràcter extraordinari en establiments oberts al públic o en d'altres locals.

9. Disposar del personal de control d'accés, d'acord amb el que estableix la llei.

10. Disposar d'un dispositiu d'assistència sanitària, d'acord amb el que estableix la normativa.

11. En el cas d'espectacles i activitats recreatives de caràcter musical, disposar d'un sistema de control d'aforament.

Requisits per a llicències amb aforament superior a 1000 persones a la via pública creant un recinte tancat o delimitant físicament el seu perímetre:

9. Els mateixos requisits que per a la llicència amb aforament inferior a 1000 persones.

10. Disposar del personal de control d'accés, d'acord amb el que estableix la llei.

11. Disposar d'un dispositiu d'assistència sanitària, d'acord amb el que estableix la normativa.

12. En el cas d'espectacles i activitats recreatives de caràcter musical, disposar d'un sistema de control d'aforament.

13. Que es tracti d'espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst entre 1000 i 15000 persones i que no coincideixin aquests supòsits de manera simultània:

13.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

13.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

13.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

14. Que es tracti d'espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst entre 1000 i 15000 persones i que coincideixin de manera simultània els següents supòsits:

14.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

14.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

14.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

 15. Que es tracti d'espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst superior a 15000 persones.

Documentació

En tots els casos hauran de presentar la següent documentació:

Formulari de sol·licitud de Llicència d'espectacle públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en establiments oberts al públic o en espais tancats a la via pública que inclou:

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
 • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Descripció breu de l'espectacle o activitat i el nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
 • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dona cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat.

En el cas d'entitats no registrades en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona, els sol·licitants hauran d'acompanyar el formulari d'una còpia compulsada del NIF, dels estatuts, de l'acta de constitució, de la inscripció en el registre i de la composició de la junta directiva de la referida entitat.

Per a llicències per a espectacles públics i activitats recreatives a la via pública quan es delimiti físicament el seu perímetre amb estructures no permanents desmuntables creant-se un recinte tancat amb un aforament inferior a 500 persones, a més a més:

 • Plànol a escala 1:500 amb senyalització i indicació de la superfície total d'ocupació de l'activitat.
 • Plànol a escala 1:100, amb indicació de la superfície total d'ocupació de l'activitat, dimensions de les instal·lacions o elements de l'activitat i situació d'aquestes referenciada respecte al mobiliari urbà i a les instal·lacions públiques (arquetes, parterres, arbrat, enllumenat, fonts, bancs, bicing, etc).

Per a llicències per a espectacles públics i activitats recreatives dins d'una instal·lació a la via pública o dins d'una estructura no permanent desmuntable, amb un aforament superior a 500 persones, a més a més:

 • PAU Pla d'Autoprotecció presentat a la plataforma HERMES.
On es pot fer?
Dates

La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 3 mesos, respecte la data de l'activitat.

Preu

  Tràmit gratuït.

  En cas de pagament de taxes per ocupació de via pública, d'acord amb l'ordenança fiscal 3.10, aquestes seran comunicades amb el permís.

  En cas de pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres per instal·lacions a la via pública, aquests serà comunicat amb el permís.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  12 / 06 / 2017