Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

TraspÓs de la Concessiˇ de l'˙s privatiu dels quioscos de premsa

La concessió de l'ús privatiu dels quioscos atorgada l'any 2014 fins al 13 de setembre de 2030 podrà ser objecte de transmissió en els casos i conforme al procediment següent:

  • Per mort del titular: transmissió automàtica a qui acrediti ser l'hereu o legatari. En cas que dues o més persones acreditin aquesta condició, els optants hauran de determinar i comunicar a l'Ajuntament en el termini màxim de 6 mesos de de la data de defunció, quina d'elles succeirà en la titularitat de la concessió. Transcorregut aquest termini, es procedirà a la declaració de vacant de la concessió i es procedirà a una nova licitació de la concessió.
  • Per incapacitat física del titular de la concessió: en aquest cas el termini per comunicar la cessió de la concessió serà de 3 mesos i només es farà a favor del cònjuge o persones amb anàleg nivell d'afectivitat, descendents en línia directa, pares o germans, amb la limitació del fet que només una persona podrà ostentar la condició de titular de la concessió.
  • Per jubilació: en aquest cas el titular també podrà cedir la titularitat de la concessió únicament a favor del cònjuge o persona que mantingui anàloga relació d'afectivitat, descendents en línia directa o germans, amb la limitació del fet que només una persona podrà ostentar la condició de titular de la concessió.
  • Per transmissió voluntària i intervius: pels casos no contemplats en els punts anteriors, sempre que, prèvia a la transmissió i mitjançant petició conjunta del cedent i cessionari se sol·liciti a l'Ajuntament la voluntat de poder transmetre l'esmentada concessió i on l'Ajuntament autoritzarà o denegarà la transmissió.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar el traspàs de la concessió de l'ús privatiu del quiosco de premsa.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

  • Descarregueu-vos la instància específica. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
  • Empleneu la instància. Imprimiu dues còpies i signeu-les.
  • El dia de la cita, lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

Per a informació addicional podeu contactar amb la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni.

I desprÚs...

  • Posteriorment, l'Ajuntament lliura una notificació a les persones interessades on les convoca per fer la signatura del contracte de traspàs.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques.

Documentaciˇ

Caldrà aportar la documentació següent:

On es pot fer?
Dates

La transmissió de la concessió d’un quiosc de premsa es podrà realitzar fins el 13 de setembre 2030.

Totes les concessions que es puguin produir al llarg de la durada de la concessió queden limitades al temps que resti fins a la conclusió del termini previst inicialment.

Preu

    Tràmit gratuÏt.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  28 / 02 / 2019