Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pròrroga de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

El tràmit permet demanar una pròrroga de sis mesos per a la presentació de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, exclusivament per als casos d'herències (actes mortis causa).

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la pròrroga de l'impost de plusvàlua si compliu amb els requisits que recull la normativa reguladora de l'impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  • Tota la tramitació a les oficines d'atenció ciutadana es realitzarà necessàriament amb cita prèvia, que podeu concertar accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

  • Empleneu l'imprès específic de pròrroga i signeu-lo.

  • Presenteu la sol·licitud i la documentació a l´'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida el dia de la cita.

    Si preferiu estalviar-vos desplaçaments innecessaris podeu fer l'enviament per correu postal, preferentment certificat administratiu, a l'Institut Municipal d'Hisenda.

I després...

  • La pròrroga s'entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.
Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament de la plusvàlua o un representant.

Cal saber que, en cas d'herència, és la persona que adquireix la propietat qui està obligada a fer l'autoliquidació de la plusvàlua.

Documentació
On es pot fer?
Dates
  • Sol·licitud de la pròrroga: s'ha de presentar, obligatòriament, dins els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.
  • Durada de la pròrroga: sis mesos a partir de la data en què finalitzava el termini per presentar l'autoliquidació de l'impost.
Preu
    • Gratuït.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  22 / 01 / 2019