Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pròrroga de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

El tràmit permet demanar una pròrroga de sis mesos per a la presentació de l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, exclusivament per als casos d'herències (actes mortis causa).

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la pròrroga de l'impost de plusvàlua si compliu amb els requisits que recull la normativa reguladora de l'impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu realitzar el tramit telefònicament si no han passat més de 5 mesos des de la data de defunció del causant.

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, abans de 15 díes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès degudament signat.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
 • La pròrroga s'entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.
Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament de la plusvàlua o un representant.

Cal saber que, en cas d'herència, és la persona que adquireix la propietat qui està obligada a fer l'autoliquidació de la plusvàlua.

Documentació
 • Imprès de sol·licitud de pròrroga de la plusvàlua degudament emplenat i signat.
 • Es recomanable adjuntar fotocòpia del certificat de defunció.
On es pot fer?
Dates
 • Sol·licitud de la pròrroga: s'ha de presentar, obligatòriament, dins els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.
 • Durada de la pròrroga: sis mesos a partir de la data en què finalitzava el termini per presentar l'autoliquidació de l'impost.
Preu
  • Gratuït.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  22 / 01 / 2019