Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública sense pirotècnia o amb pirotècnia inferior a 10 Kg

S'entén per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari aquells que es duen a terme a la via pública i en els parcs i jardins municipals sempre que aquests espais compleixen les condicions exigibles per a la seva realització.

Es consideren espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, entre d'altres, els següents:

 • Concerts i espectacles musicals, ballades de sardanes, cantades de corals.
 • Activitats incloses dins del marc d'una festa major (cantades d'havaneres, xocolatades, espectacles d'animació, desfilades, etc).
 • Activitats de caràcter festiu i tradicional (caga tió, carnestoltes, revetlles, ...).
 • Tota mena d'activitats i modalitats esportives.
 • Commemoració de dates assenyalades.
 • Totes aquelles activitats dinàmiques que no es desenvolupin en un emplaçament fixe i comportin un itinerari (rues, cercaviles, caminades, curses).

En el cas que desitgeu demanar una llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari realitzats en espais tancats o en el que es delimiti físicament el seu perímetre creant-se un recinte tancat, haureu de fer servir el tràmit Llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari dins establiments.

En el cas que desitgeu demanar una autorització per celebrar una festa d'aniversari infantil en un parc o jardí, haureu de fer servir el tràmit Permís per realitzar festes infantils en els parcs municipals de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar autorització per realitzar espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari la via pública.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Accediu al formulari que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit i descarregueu el model que correspongui, segons l'aforament, en el vostre ordinador.
 • Empleneu el formulari en el vostre ordinador (no s'acceptarà cap formulari emplenat a mà).
 • En cas d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari amb un aforament previst inferior a 1000 persones o amb un aforament comprès entre 1000 i 4000 persones (per a diferents activitats en un mateix emplaçament i amb els mateixos responsables) podeu consignar una única sol·licitud.
 • És imprescindible, per acceptar la sol·licitud, el compliment de les dades referides als dos responsables (Decret 112/2010).
 • Imprimiu dues còpies del formulari emplenat, signeu-lo i lliureu-lo, juntament amb la documentació requerida, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • En el termini de 30 dies hàbils, l'Ajuntament notificarà la resolució de concessió per correu ordinari i, si s'escau, juntament amb les taxes per ocupació de la via pública.
 • Si no hi ha resolució expressa dins d'aquest termini, la llicència s'entendrà denegada per silenci administratiu negatiu.
Qui ho pot demanar?

La llicència poden sol·licitar-la persones físiques o jurídiques que vulguin organitzar espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari la via pública.

Requisits per a llicències amb un aforament inferior a 1000 persones sense pirotècnia o amb pirotècnia inferior a 10kg:

1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una persona física o d'una persona jurídica.

2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.

3. Disposar, si s'escau, de personal de vigilància i de personal de control d'accés.

4. Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents.

5. Presentar una valoració de l'impacte acústic de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

6. Acreditar la disponibilitat d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent.

7. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert. Si l'espai obert forma part d'un espai natural o immoble protegit d'acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la conformitat de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

Requisits per a llicències amb un aforament superior a 1000 i inferior a 4000 persones sense pirotècnia o amb pirotècnia inferior a 10kg:

8. Els mateixos requisits que per a la llicència amb aforament inferior a 1000 persones.

Requisits per a llicències amb aforament superior a 4000 persones sense pirotècnia o amb pirotècnia inferior a 10kg:

9. Els mateixos requisits que per a la llicència amb aforament inferior a 1000 persones.

10. Disposar del personal de control d'accés, d'acord amb el que estableix la llei.

11. Disposar d'un dispositiu d'assistència sanitària, d'acord amb el que estableix la normativa.

12. En el cas d'espectacles i activitats recreatives de caràcter musical, disposar d'un sistema de control d'aforament.

13. Que es tracti d'espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que no coincideixin aquests supòsits de manera simultània:

13.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

13.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

13.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

14. Que es tracti d'espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que coincideixin de manera simultània els següents supòsits:

14.1 que l'aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m2.

14.2 que la durada de l'activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.

14.3 que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).

15. Que es tracti d'espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst superior a 20000 persones.

Documentació

En el cas d'entitats no registrades en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona, els sol·licitants hauran d'acompanyar el formulari d'una còpia compulsada del NIF, dels estatuts, de l'acta de constitució, de la inscripció en el registre i de la composició de la junta directiva de la referida entitat.

Llicències per a un aforament inferior a 1000 persones:

Formulari per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública , que inclou:

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
 • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
 • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat.

Plànol a escala 1:500 on quedin clarament assenyalades les activitats que es realitzen.

Llicències per a un aforament superior a 1000 i inferior a 4000 persones:

Formulari per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública , que inclou:

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Identificació de l'espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
 • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
 • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d'accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o activitat.

Plànol a escala 1:500 on quedin clarament assenyalades les activitats que es realitzen.

Llicències per a un aforament superior a 4000 persones:

On es pot fer?
Dates

Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament inferior a 1000 persones o amb un aforament comprès entre 1000 i 4000 persones:

 • La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 4000 persones:

 • La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 2 mesos, respecte la data de l'activitat.
Preu

  Tràmit gratuït.

  En cas de pagament de taxes per ocupació de via pública, d'acord amb l'ordenança fiscal 3.10, aquestes seran comunicades amb el permís.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  07 / 03 / 2019