Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pròrroga extraordinària d'obres majors

El tràmit permet sol·licitar una pròrroga extraordinària d'un permís d'obres majors concedit per l'Ajuntament de Barcelona amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge anterior a l'1 de març de 2012, que per causes de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció estan caducades o bé no han finalitzat les obres d'execució.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar una pròrroga extraordinària d'obres majors en el cas de complir amb els requisits necessaris recollits en la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.  
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana escollida i  lliureu la instància específica, degudament emplenada i signada, acompanyada de la documentación necesaria, al registre municipal.

I després...

 • El tramitador de l'oficina d'atenció ciutadana us lliurarà el comprovant del registre realitzat.
 • Un cop revisada la documentació, l'Ajuntament us comunicarà la resolució i, si és favorable, rebreu el document de pagament de la taxa.
 • Podeu efectuar el pagament en qualsevol de les entitats bancàries indicades al seu revers. Una vegada fet el pagament caldrà anar als Serveis Tècnics de districte, segons l'emplaçament de l'obra, a recollir l'admissió de la pròrroga.
Qui ho pot demanar?

Les llicències d'obra major que es volen prorrogar hauran de reunir els següents requisits:

 • Vigents i concedides abans de l'1 de març de 2012. Poden ser objecte de pròrroga extraordinària d'execució.
 • Caducades desprès de l'1 de gener de 2008 amb resolució expressa de declaració de caducitat. Poden ser objecte de rehabilitació i pròrroga extraordinària d'execució.

Si concorren les següents circumstàncies:

a) S'ha iniciat l'execució de les obres, però no poden ser finalitzades en els terminis fixats per causes de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.

b)S'ha iniciat l'estructura de l'edifici i l'adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i d'habitatge aplicable a l'entrada en vigor de la llei 3/2012 resulta inviable econòmicament.

I en tots els casos cal complir amb la circumstància següent:

c) Les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístic vigent en el moment de sol·licitar la pròrroga.

Pot efectuar la sol·licitud de pròrroga extraordinària el titular de l'obra o el seu representant.

Documentació
 • Instància específica de sol·licitud.
 • Fotografies de l'estat de l'obra i/o edificació.
 • Informe tècnic descrivint l'inici de l'estructura i justificant si és inviable l'adaptació de l'obra executada a la normativa tècnica actual (apartats b i c dels requisits).
On es pot fer?
Dates

Termini de validesa de la pròrroga concedida: fins el 31 de desembre de 2018 (termini ampliat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.)

Preu
  • Taxa de sol·licitud de la pròrroga: 206 euros.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  24 / 04 / 2019