Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Declaraciķ de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de la seva valoraciķ

El tràmit permet presentar una declaració de plusvàlua, quan no es pot fer el càlcul de l'autoliquidació pel pagament de l'impost perquè el bé immoble (pis, local o plaça d'aparcament) venut o adquirit per herència o donació, no disposa de referència cadastral ni de rebut d'IBI propis, és a dir, que la referència cadastral i el rebut d'IBI indicats a l'escriptura corresponen a tot l'edifici perquè es tractava d'una propietat vertical.

El mateix passa en cas d'agrupacions, segregacions o altres modificacions que suposen una alteració cadastral de l'immoble.

A més de presentar la declaració a efectes de plusvàlua també haurà de comunicar qualsevol alteració cadastral a la Gerencia Regional del Catastro de Cataluña. D'aquesta manera, acabada la tramitació s'assignarà a cada pis, local o plaça d'aparcament una referència cadastral, un valor cadastral i un rebut d'IBI. Consulteu la Guia de Procediments cadastrals més habituals i la seva tramitació.

Atenciķ

Si no disposeu de certificat digital haureu de seguir el procediment del canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mōbil
Quč podeu fer?

Podeu finalitzar el trāmit per internet: empleneu el formulari de solˇlicitud, adjunteu la documentaciķ necessāria i signeu la solˇlicitud per presentar-la al registre telemātic de l'Ajuntament de Barcelona.

Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador el document de característiques específiques del tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d'adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit i  resta de documentació necessària.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda us farā arribar, per correu postal, la liquidaciķ de l'impost.
Tingueu a mā
 • Dades de l'escriptura pública
 • Registre, finca, quota de participaciķ, quota de transmissiķ.

Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament de la plusvālua o un representant.

Les persones jurídiques i els professionals de la gestiķ han de realitzar el trāmit, necessāriament, per mitjans telemātics.

Cal saber que:

 1. En cas de donaciķ i d'herčncia, és la persona que adquireix la propietat qui estā obligada a fer la declaraciķ de la plusvālua.
 2. En cas de compravenda, és la persona que ven la propietat qui estā obligada a fer la declaraciķ de la plusvālua.
 3. Si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serā l'adquirent.
Documentaciķ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

 • Document de característiques específiques del tràmit: imprès de declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració degudament emplenat i signat.
 • Còpia simple de l'escriptura on consti la transmissió de la propietat.
 • En cas d'haver demanat pròrroga, caldrà adjuntar còpia de la instància de sol·licitud efectuada.
Dates
 • Transmissiķ entre vius: el termini per presentar la declaraciķ és de 30 dies hābils a partir de la data del document públic.
 • Transmissiķ per defunciķ: el termini per presentar la declaraciķ és de 6 mesos des de la data de defunciķ prorrogables a un any si durant aquests primers 6 mesos la persona obligada al pagament presenta una solˇlicitud a qualsevol registre de l'Ajuntament en la qual demani la prōrroga de 6 mesos més. La prōrroga s'entendrā concedida, si transcorregut un mes des de la peticiķ, no hi ha resoluciķ expressa.
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Trāmits relacionats
Darrera actualitzaciķ  22 / 01 / 2019