Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de la seva valoració

El tràmit permet presentar una declaració de plusvàlua, quan no es pot fer el càlcul de l'autoliquidació pel pagament de l'impost perquè el bé immoble (pis, local o plaça d'aparcament) venut o adquirit per herència o donació, no disposa de referència cadastral ni de rebut d'IBI propis, és a dir, que la referència cadastral i el rebut d'IBI indicats a l'escriptura corresponen a tot l'edifici perquè es tractava d'una propietat vertical.

El mateix passa en cas d'agrupacions, segregacions o altres modificacions que suposen una alteració cadastral de l'immoble.

A més de presentar la declaració a efectes de plusvàlua també haurà de comunicar qualsevol alteració cadastral a la Gerencia Regional del Catastro de Cataluña. D'aquesta manera, acabada la tramitació s'assignarà a cada pis, local o plaça d'aparcament una referència cadastral, un valor cadastral i un rebut d'IBI. Consulteu la Guia de Procediments cadastrals més habituals i la seva tramitació.

Atenció

Si no disposeu de certificat digital haureu de seguir el procediment del canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu demanar que us trametin l'imprès de declaració de plusvàlua i un cop emplenat i retornat, l'Ajuntament practicarà la seva liquidació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, en un termini màxim de 15 dies, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
 • L'Institut Municipal d'Hisenda us farà arribar, per correu postal, la liquidació de l'impost.
Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament de la plusvàlua o un representant.

Les persones jurídiques i els professionals de la gestió han de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Cal saber que:

 1. En cas de donació i d'herència, és la persona que adquireix la propietat qui està obligada a fer la declaració de la plusvàlua.
 2. En cas de compravenda, és la persona que ven la propietat qui està obligada a fer la declaració de la plusvàlua.
 3. Si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l'adquirent.
Documentació

Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:

 • Document de característiques específiques del tràmit: imprès de declaració de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoració degudament emplenat i signat.
 • Còpia simple de l'escriptura on consti la transmissió de la propietat.
 • En cas d'haver demanat pròrroga, caldrà adjuntar còpia de la instància de sol·licitud efectuada.
On es pot fer?
Dates
 • Transmissió entre vius: el termini per presentar la declaració és de 30 dies hàbils a partir de la data del document públic.
 • Transmissió per defunció: el termini per presentar la declaració és de 6 mesos des de la data de defunció prorrogables a un any si durant aquests primers 6 mesos la persona obligada al pagament presenta una sol·licitud a qualsevol registre de l'Ajuntament en la qual demani la pròrroga de 6 mesos més. La pròrroga s'entendrà concedida, si transcorregut un mes des de la petició, no hi ha resolució expressa.
Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  22 / 01 / 2019