Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Revisió del grau de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

Les persones que ja tenen reconegut un grau de dependència, d'acord amb la Llei 39/2006, en cas que pateixin un empitjorament del seu estat de salut, tinguin noves patologies o que hagin experimentat una millora, poden sol·licitar la revisió del grau de dependència.

Caldrà justificar mitjançant informe mèdic el canvi que s'ha produït, empitjorament o millora, i que s'ha estabilitzat. L'informe haurà de tenir data posterior a l'anterior valoració de dependència.

Un cop sol·licitada la revisió, un professional acreditat visitarà el sol·licitant en el domicili o en el centre on resideix la persona, per tal de tornar a fer la valoració del grau de dependència.

La valoració, segons el cas, pot donar com a resultat una baixada de grau, el manteniment del grau que ja tenia reconegut o l'augment d'aquest.

Si necessiteu més informació sobre la Llei de Dependència, podeu trucar al telèfon d'informació de la Generalitat 012 o consultar el següent enllaç de la Generalitat de Catalunya.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la revisió del grau/nivell de dependència.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Empleneu la sol·licitud de revisió del grau de dependència així com la declaració responsable i la resta de documentació annexa.

Un cop emplenada, cal que la lliureu a qualsevol dels equipaments indicats a l'apartat On es fa d'aquest tràmit.

I després...

El dret de reconeixement del grau que s'obtingui de la revisió de grau començarà a partir de la data de registre a la Generalitat. En cas que la sol·licitud de la revisió es registri en oficines municipals, la data de registre a l'ens local no es té en compte per reconèixer l'inici del dret.

Contra la resolució de revisió de grau es pot interposar recurs d'alçada davant la Generalitat de Catalunya. Podeu descarregar el model de recurs aquí.

Qui ho pot demanar?

Les persones o els seus representants legals que:

  • Ja tinguin un grau de dependència acreditat.
  • Resideixin en territori espanyol i ho hagin fet durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

En cas de beneficiaris menors de 5 anys, el període de residència s'exigirà a la persona que en tingui la guarda i custòdia.

Documentació

A banda de la Sol·licitud de la revisió de la situació de dependència i el document de Declaració responsable, cal aportar:

  • Original i fotocòpia compulsada del DNI, NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l'entitat tutelar vigent.
  • Acreditació de la representació legal.
  • Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació, o poder notarial que acrediti la representació legal.
  • Informe mèdic, segons model adjunt a la sol·licitud de revisió de grau. Hi han de constar els diagnòstics de salut o la nova situació que justifiquen la revaloració.
On es pot fer?

Dates

Podeu demanar la revisió del grau de depèndencia en qualsevol moment.

Preu

    Gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  13 / 11 / 2018