Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renovaciˇ de la llicŔncia d'ocupaciˇ de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat

El tràmit permet fer la renovació anual del permís d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual de vehicles de persones amb discapacitat i amb problemes de mobilitat, pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi.

Cal tenir en compte que, en cas de disposar temporalment d’un vehicle de substitució, s’ha de posar aquest fet en coneixement de l’Ajuntament però en cap cas serà necessari modificar o renovar el permís.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari de sol·licitud, adjunteu la documentació necessària i presenteu tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Si heu de comunicar a l’Ajuntament les dades d’un vehicle de substitució que ocuparà temporalment la reserva d’estacionament, haureu de consultar Com es fa el tràmit? al canal presencial.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador el document de característiques específiques del tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit i resta de documentació necessària.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

L'Ajuntament de Barcelona fa la renovació per un any.

Qui ho pot demanar?

Caldrà complir amb el requisit següent:

 • La persona titular de la llicència no haurà de tenir deute tributari amb l'Ajuntament de Barcelona. Cal saber que la comprovació del deute tributari es fa respecte del representant legal o tutor en cas de menors de 18 anys o persones dependents.

Poden realitzar la tramitació per si mateixes o mitjançant persona que els representi, degudament autoritzada:

 • Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular conductor/a".
 • Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", majors de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 Poden realitzar la tramitació mitjançant persona que els representi (pare, mare o tutor legal):

 •  Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", menors de 18 anys.
Documentaciˇ

Titular conductor o titular no conductor, reserva per residència:

Titular conductor o titular no conductor, reserva per treball o estudis:

 • Original de la Declaració Responsable emplenada i signada pel titular.
 • Original del certificat empresa o centre d'estudis.

Acreditacions només en el cas de modificacions en la documentació:

 • Fotocòpia del permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle (per canvi de vehicle).
 • Fotocòpia del permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle (per incorporació d’un vehicle, en cas de titulars no conductors, atès que el senyal de reserva pot contenir fins a dues matrícules).
 • Fotocòpia del certificat de grau de discapacitat (per modificació del grau).
 • Fotocòpia de la targeta d'aparcament o, en el seu defecte, fotocòpia de la sol·licitud de renovació.

Acreditacions només en el cas de representació:

 • Autorització expressa, degudament signada per la persona autoritzada i la persona que autoritza la representació.
 • En el cas de menors d'edat, fotocòpia del llibre de família, del certificat literal de naixement o del document que acrediti la pàtria potestat o tutela del menor.

Atenció: L'Ajuntament comprova d'ofici el compliment del requisit d'empadronament o convivència,  segons sigui el cas.

Dates

Termini de validesa: 1 any.

Aquest termini es pot prorrogar per períodes d'igual durada, sol·licitant-ho mitjançant la Declaració Responsable abans de l'1 de desembre, i si persisteixen les condicions que varen motivar l'atorgament.

En cas de modificació en la documentació la renovació es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Preu

  La renovació de la llicència és gratuïta.

Organisme responsable