Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renovaciˇ de la llicŔncia d'ocupaciˇ de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat

El tràmit permet tramitar les següents gestions relacionades amb la llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual de vehicles de persones amb discapacitat i amb problemes de mobilitat, pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi:

 • Renovació anual de la llicència sense modificació de dades.
 • Renovació anual de la llicència amb comunicació de modificació de dades.
 • Comunicació de modificació de dades durant el període de vigor de la llicència.

Cal tenir en compte que, en cas de disposar temporalment d’un vehicle de substitució, s’ha de posar aquest fet en coneixement de l’Ajuntament però en cap cas serà necessari modificar o renovar el permís.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: empleneu el formulari de sol·licitud, adjunteu la documentació necessària i presenteu tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Si heu de comunicar a l’Ajuntament les dades d’un vehicle de substitució que ocuparà temporalment la reserva d’estacionament, haureu de consultar Com es fa el tràmit? al canal presencial.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador el document de declaració responsable que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu del document de declaració responsable i la resta de documentació necessària.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

L'Ajuntament de Barcelona fa la renovació de la llicència de reserva d'estacionament per un any o bé en modifica les dades en cas de comunicació de canvis en la documentació, segons sigui el cas.

Qui ho pot demanar?

Caldrà complir amb el requisit següent:

 • La persona titular de la llicència no haurà de tenir deute tributari amb l'Ajuntament de Barcelona. Cal saber que la comprovació del deute tributari es fa respecte del representant legal o tutor en cas de menors de 18 anys o persones dependents.

Poden realitzar la tramitació per si mateixes o mitjançant persona que els representi, degudament autoritzada:

 • Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular conductor/a".
 • Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", majors de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 Poden realitzar la tramitació mitjançant persona que els representi (pare, mare o tutor legal):

 •  Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", menors de 18 anys.
Documentaciˇ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per a tots els casos: 

- Declaració responsable emplenada i signada pel titular.

En cas de renovació:

- Titular conductor o titular no conductor, reserva per residència:

- No cal aportar documentació addicional.

- Titular conductor, reserva per treball o estudis:

- Certificat d'empresa o centre d'estudis.


En cas de renovació amb canvi de dades / comunicació de canvi de dades:

- Titular conductor o titular no conductor, reserva per residència:

Per canvi de vehicle:
- Permís de circulació i la fitxa tècnica del nou vehicle.

Per incorporació d’un vehicle al senyal de reserva (pot contenir fins a dues matrícules):
- Permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle que es vol incorporar.

Per canvi del grau de discapacitat:
- Certificat de grau de discapacitat.
- Targeta d'aparcament o, en el seu defecte, la sol·licitud de renovació.

Per canvi de domicili:
Fitxa d'ocupació de la via pública.

No cal aportar documentació addicional però s’ha de fer constar a la declaració l’adreça del nou domicili. L'Ajuntament comprova d'ofici el compliment del requisit d'empadronament o convivència,  segons sigui el cas.

- Titular conductor, reserva per treball o estudis:

Per canvi de vehicle:
- Permís de circulació i la fitxa tècnica del nou vehicle.

Per canvi del grau de discapacitat:
- Certificat de grau de discapacitat.
- Targeta d'aparcament o, en el seu defecte, la sol·licitud de renovació.

Per canvi de lloc de treball o estudi:
- Certificat d'empresa o centre d'estudis.

Acreditacions només en el cas de representació:

- Autorització expressa, degudament signada per la persona autoritzada i la persona que autoritza la representació.
- En el cas de menors d'edat, llibre de família, del certificat literal de naixement o del document que acrediti la pàtria potestat o tutela del menor.

Dates

Cal fer la renovació en el termini d'un any des de la data de concessió de la llicència de reserva d'estacionament o de la darrera renovació, segons sigui el cas.

La modificació en la documentació es pot comunicar en qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  14 / 12 / 2018