Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi 25 de novembre - Dia internacional per l'eliminació de la violència vers les dones

L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, en el marc de l'Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca aquest premi per reconèixer a les persones, col·lectius, institucions, grups o entitats que aposten per treballar per una ciutat lliure de violència, on predominin formes de convivència plurals i solidàries.

Es podran presentar projectes que tinguin per objectiu realitzar accions de visualització, conscienciació, rebuig ciutadà i col·lectiu de les violències masclistes implementades per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet i/o entitats de qualsevol índole.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la proposta per al Premi 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Les bases es poden obtenir al Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones- CIRD, o per internet al web: www.bcn.cat/dones

  Podeu recollir una instància de sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o bé, si ho preferiu us la podeu descarregar en aquest enllaç.

  • Empleneu la instància i signeu-la.
  • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana aportant la documentació requerida.

   

I després...

El jurat, designat per l'Ajuntament de Barcelona, té la potestat de no acceptar els projectes que no s'atenen a les bases. Els projectes no acceptats seran retornats amb còpia de l'acta, en la qual es reflectiran els noms dels projectes no acceptats.

El dictàmen del jurat serà inapel·lable i es donarà a coneixer, en el decurs d'un acte públic. La data,lloc i l'hora s'anunciaran oportunament i es podran consultar al web: www.bcn.cat/dones.

Si, a criteri del jurat, cap dels treballs presentats o proposats no reuneix els requisits suficients per ser guardonat, el premi podrà ser declarat desert.

Qui ho pot demanar?

Els projectes hauran de tenir les següents característiques:

 • Ser projectes inèdits i/o estar a l'inici de la seva implementació, però en cap cas podran ser objectes finalitzats.
 • Abordar la sensibilització i conscienciació contra la violència masclista mitjançant creacions de projectes de caràcter artístic i plàstic.
 • Materialitzar-se en accions concretes.
 • Els projectes han d'estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere i en el cos de projecte haurà de constar el compromís, en el cas d'ésser premiat, perquè tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s'utilitzin per a la seva implementació, difusió, etc., siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.
 • Pel que fa a l'àmbit territorial, els projectes s'hauran de dur a terme a la ciutat de Barcelona, i hauran de ser d'aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat.

Poden presentar projecte les persones físiques, les associacions, els grups de fet i les entitats de qualsevol índole (comercials, culturals, veïnals, etc.); els espais de lleure i oci; les escoles, els centres educatius i d'ensenyament; els equipaments i els serveis cívics, socials, culturals i de l'àmbit de la salut; els grups, les associacions o les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona.

En el cas d'entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

En el cas de grups integrats només per persones físiques caldrà que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

Documentació
 • Fotocòpia del DNI/NIF de la persona o entitat sol·licitant
 • Currículum de les entitats, els grups o associacions responsables del projecte.
 • En cas d'associacions i entitats legalment constituïdes, caldrà aportar també còpia dels estatuts.

Models de documents normalitzats (aquests documents es poden baixar de la pàgina: http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca)

Cal presentar-los en format paper i en suport digital:

 • Descripció del projecte
 • Pressupost del projecte
 • Fitxa resum del projecte
On es pot fer?
Dates

Any 2017:

 • Publicació de les bases específiques al BOPB: 26 de setembre de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: des del 27 de setembre fins el 20 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
Preu

  La dotació econòmica del Premi és:

  • Un premi de 15.500 euros al millor projecte, segons la decisió del jurat oficial.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  27 / 09 / 2017