Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi 25 de novembre - Dia internacional per l'eliminació de la violència vers les dones

L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, en el marc de l'Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca aquest premi per reconèixer a les persones, col·lectius, institucions, grups o entitats que aposten per treballar per una ciutat lliure de violència, on predominin formes de convivència plurals i solidàries.

Es podran presentar projectes que tinguin per objectiu:

 • La promoció d'accions comunitàries de sensibilització i conscienciació perquè la ciutadania esdevingui un agent crític en l'anàlisi dels llenguatges i tractaments dels estereotips de gènere i la violència masclista en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials.
 • La innovació en l'abordatge del tractament dels estereotips de gènere i les violències masclistes en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials.
 • La recerca i estudis que contribueixin a la generació del coneixement sobre els estereotips de gènere a les xarxes socials i també en relació a les violències masclistes, tot plantejant propostes per al seu abordatge.
 • L'impuls d'actuacions de sensibilització i formació d'agents clau en l'àmbit dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, per tal de fer un tractament adient dels estereotips que es troben en la base de les situacions de violència. 
 • El desenvolupament d'actuacions adreçades a l'apoderament de les dones per tal de vèncer els estereotips que limiten les seves experiències a partir dels mitjans i les xarxes socials.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la proposta per al Premi 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Les bases es poden obtenir al Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones- CIRD, o per internet al web: www.bcn.cat/dona

  Podeu recollir una instància de sol·licitud a qualsevol oficina d'atenció ciutadana o bé, si ho preferiu us la podeu descarregar en aquest enllaç.

  • Empleneu la instància i signeu-la.
  • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana aportant la documentació requerida.

   

I després...

El jurat, designat per l'Ajuntament de Barcelona, té la potestat de no acceptar els projectes que no s'atenen a les bases. Els projectes no acceptats seran retornats amb còpia de l'acta, en la qual es reflectiran els noms dels projectes no acceptats.

El dictàmen del jurat serà inapel·lable i es donarà a coneixer, en el decurs d'un acte públic. La data,lloc i l'hora s'anunciaran oportunament i es podran consultar al web: www.bcn.cat/dona

Si, a criteri del jurat, cap dels treballs presentats o proposats no reuneix els requisits suficients per ser guardonat, el premi podrà ser declarat desert.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques, grups, associacions o entitats, sense ànim de lucre, de la ciutat de Barcelona.

En el cas d'associacions o entitats, hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

En el cas de grups integrats només per persones físiques, haurà d'estar empadronada la persona que representi el grup.

Documentació
 • Fotocòpia del DNI/NIF de la persona o entitat sol·licitant
 • Currículum de les entitats, els grups o associacions responsables del projecte.
 • En cas d'associacions i entitats legalment constituïdes, caldrà aportar també còpia dels estatuts.

Models de documents normalitzats (aquests documents es poden baixar de la pàgina: http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca)

Cal presentar-los en format paper i en suport digital:

 • Descripció del projecte
 • Pressupost del projecte
 • Fitxa resum del projecte
On es pot fer?
Dates

Convocatòria anual.

Any 2016:

 • del 5 al 24 d'octubre
Preu

  La dotació econòmica del Premi és:

  • Un premi de 15.500 euros al millor projecte, segons la decisió del jurat oficial.

   

Organisme responsable