Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Comunicació de primera ocupació d'expedients d'obres majors

És la comunicació prèvia a l'Ajuntament que efectua la persona titular de la llicència d'obres, tal com preveu l'article 187 de la Llei d'Urbanisme i els articles 55, 56 i l'annex 6 de l'Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) i que permet verificar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova construcció.

És necessària al finalitzar les obres autoritzades per la llicència d'obres majors que afectin les condicions d'habitabilitat de la finca:

 • Edificis de nova construcció
 • Edificis que han estat objecte d'obres de gran rehabilitació
 • Els nous habitatges, resultants d'obres de reforma, rehabilitació o canvi d'ús
 • L'ampliació d'edificis que doni lloc a nous locals o unitats funcionals

És a dir, llicències d'obres majors amb tipus d'actuació 1a OMA, 1b OMA i 1f OMA. També en el tipus d'actuació 1c OMA, 1d OMA i 1e OMA, si així s'ha indicat en les condicions de la llicència.

Cal saber que:

Per al retorn de l’aval dipositat consulteu el tràmit Recuperació d'avals a l'Ajuntament de Barcelona.

Si el pressupost final de les obres és superior al que constava en el moment de generar l'autoliquidació, caldrà fer una regularització. Heu de consultar el tràmit Liquidació definitiva de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu realitzar la comunicació de primera ocupació d'expedients d'obres majors.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir els impresos específics. Si desitgeu evitar desplaçaments innecessaris us els podeu descarregar de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu els impresos i signeu-los. Un cop fet, presenteu la sol·licitud, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

El tramitador us lliurarà el comprovant de registre del tràmit realitzat.

Posteriorment, l’Ajuntament verificarà la documentació i en funció de les conclusions emetrà l’admissió de la comunicació  o bé el corresponent avís de deficiències esmenables, necessari per a la correcta tramitació de l’expedient.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'obra o el seu representant, degudament acreditat.

Documentació

Per sol·licitar la comunicació de primera ocupació caldrà aportar:

 • Instància normalitzada de comunicat de primera ocupació i utilització d'edificis.
 • Declaració responsable model DRCOB07.
 • Certificat de final d'obra, emès per la persona tècnica competent, d’acord amb el que estableix la llei 38/1999, del 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, visat pel col·legi professional competent.
 • Certificat d'habitabilitat (només en cas d'habitatges).
 • Projecte bàsic autoritzat en el qual constin les modificacions efectuades durant l’obra, amb memòria indicativa dels canvis introduïts respecte al projecte aprovat.
 • Projecte de l’obra executada "As built", consistent en memòria constructiva, plànols d’arquitectura, plànols d’estructura i plànols d’instal·lacions, incloent els de seguretat en cas d’incendi. Cal presentar-ho en dos formats diferents, d’una banda en DWG, DXF o similar i d’altra en format PDF.
 • Documentació prevista a l’article 6.2 de l’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis.
 • Informe sobre sistemes d'energia solar instal·lats, d'acord amb allò que preveu l'Ordenança del medi ambient de Barcelona.
 • Documentació de la revisió de la instal·lació de recollida pneumàtica de residus municipals, si escau.
 • Certificat de les mesures d’aïllament acústic segons l’article 45.4 de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona. Aquest certificat serà obligatori per als edificis que iniciïn la seva construcció a partir del 20 de maig de 2017, segons la disposició transitòria primera de l'esmentada normativa.
 • Certificació de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya que acrediti el compliment de les obligacions establertes en la normativa d’Infraestructures comunes de telecomunicacions, si escau.
 • Certificat de deposició dels rebuigs de la construcció, Decret 89/2010, de 29 de juny.
 • Plànol geocodificat en format cad o vectorial i informació complementaria (a efectes de referència cadastral).

Si la llicència és per fases o amb urbanització específica s'haurà d'adjuntar, addicionalment, segons els articles 56.2.c i 56.2.f de l'ORPIMO:

 • Declaració responsable model DRCO09 per la llicència per fases o la declaració model DRCO08 quan és amb urbanització.
On es pot fer?
Dates

La comunicació de primera ocupació s'ha de sol·licitar en el termini màxim de quinze dies hàbils des de la finalització de les obres autoritzades per la llicència d'obres.

Preu

  No té cap cost ja que està inclòs a la llicència d'obres majors.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  24 / 04 / 2019