Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficència energètica obtinguda i que condueix a l'expedició de l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

L'etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d'eficiència energètica obtinguda per l'edifici o parts d'edifici.

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l'usuari final sobre el comportament energètic de l'edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l'usuari de com millorar-ne l'eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica d'edificis existents.

El certificat és obligatori:

 • Des de l'1 de juny de 2013 per edificis o habitatges existents.
 • Des de l'1 de novembre del 2007 per a edificis de nova construcció.

En aquest enllaç trobarà més informació d'interès i preguntes freqüents relacionades amb la certificació energètica.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

1. El  tècnic habilitat per fer la certificació ha de fer una visita tècnica a l’edifici o habitatge per recollir dades tècniques.

2. Després ha d'introduir aquesta informació en un dels programes informàtics reconeguts per l’Estat per obtenir l’informe de certificació.

3. Per últim ha de fer el tràmit administratiu amb l’ICAEN mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

I després...

El tècnic certificador haurà de lliurar el certificat d'eficiència energètica i aquest ha de contenir:

 • Qualificació d'eficiència energètica (informe de les eines reconegudes per certificar).
 • Recomanacions de millora, en el cas d'edificis existents.
 • Etiqueta d'eficiència energètica.
 • Acusament de rebuda del formulari de sol·licitud al registre de l’ICAEN
Qui ho pot demanar?

És obligatori per els propietaris o promotors de:

 • Els edificis de nova construcció.
 • Els edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d'un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 • Els edificis o parts d'edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
On es pot fer?
Dates

Per demanar el certificat:

 • El certificat d'eficiència energètica d'edifici existent es tramita abans de posar l'edifici a la venda o en lloguer.
 • En edificis de nova construcció, s'ha de tramitar el certificat en fase de projecte per incorporar-ho al Projecte Executiu de l'edifici i, un cop finalitzada l'obra, s'ha de tramitar el certificat d'edifici acabat, que s'incorporarà al llibre de l'edifici.

Termini de resposta de l'ICAEN:

 • Per a edificis existents, el termini habitual de resposta és de 4 dies des del pagament de la taxa.
 • En el cas d'edificis de nova construcció, el termini mig de resposta és de 8 setmanes.

Termini de validesa:

 • El certificat té una validesa de 10 anys.
Preu

  El cost de la contractació del tècnic serà fixat per les ofertes existents al mercat.

  Cal abonar una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, ja siguin nous o existents.

  En el cas dels edificis de nova construcció només s’aplicarà als edificis acabats:

  • Habitatge unifamiliar: 20€
  • Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 9,69*H + 15,62, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Per altres usos, 20€+0,2 €/m2.

  En cap cas la taxa serà superior a 500€.

  Edificis existents:

  • Habitatge unifamiliar o habitatges: 11€
  • Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Altres usos: 10€ + 0,1 €/m2

  En cap cas la taxa serà superior a 250€.

  Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018