Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestacions per al pagament del lloguer any 2018 -lloguer just

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

S'entén que hi ha risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita l'ajut paga un lloguer superior al definit com a lloguer just.

Aquesta prestació és incompatible per a tots els sol·licitants amb:

 • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos. Quan les prestacions siguin destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar els 3.000 euros.
 • Pels mateixos mesos amb la percepció d’ajuts implícits destinats a persones amb risc d’exclusió social usuàries del parc de lloguer, propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya.
 • Amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Catalunya.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.
 • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats.

Atenciˇ

Únicament poden presentar la sol·licitud aquelles persones que renoven les prestacions per al pagament del lloguer. Actualment no hi ha convocatòria oberta per a nous sol·licitants, col·lectius específics.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Adreceu-vos al registre de l'Oficina de l'Habitatge corresponent per:

- Presentar la sol·licitud de la prestació per al pagament del lloguer amb tota la documentació necessària.

- Presentar justificacions dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de la resolució.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Aneu a l'Oficina de l'Habitatge corresponent per presentar la sol·licitud, amb cita prèvia (*),  aportant la documentació requerida, on us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient, tenint  en compte que serà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui resoldrà  expedient.

La cita prèvia pot sol·licitar-se a través del telèfon d'informació 010 o mitjançant el web de tràmits.

Podeu obtenir els impresos mitjançant el web de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar la renovació d'aquesta prestació:

 • Únicament poden presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre les prestacions les persones que han estat beneficiàries de la prestació l'any 2017 (BLJ, BLP i BLC). Els BLJ són les persones majors de 65 anys a 31 de desembre de 2013 i que van ser beneficiàries d'aquest ajut l'any 2017. La resta de persones beneficiàries d’aquest ajut l’any 2017 es divideixen en dos col·lectius, en funció de la normativa reguladora segons l’any del qual provenen, els BLP són els que provenen de la normativa reguladora de l’any 2016 i anteriors i els BLC els que provenen de la normativa reguladora de l’any 2017.

Els requisits generals que han de complir tots els col·lectius són:

 • Ser titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui la seva residència habitual o ser titular d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit. Si el contracte es formalitza a partir de l’1 de juny del 2013 caldrà acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, per rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l’administrador de la finca.
 • El sol·licitant o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no pot tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador.

Requisits econòmics

Per al col·lectiu BLJ els ingressos màxims són de 2,35 vegades l'IRSC i per al col·lectiu BLP són de 1,5 vegades l'IRSC d'acord amb el nombre de persones que formin la unitat de convivència:

 

MÀXIM

1 membre / euros

2 membres / euros

3 membres / euros

4 o més membres / euros

BLJ

2,35 IRSC

24.965,55

25.737,68

26.844,68

26.940,28

BLP

1,5 IRSC

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

Important: si en una Unitat de Convivència hi ha alguna persona que acredita un grau de discapacitat igual o superior al 33% declarat per l'ICASS, els ingressos de la Unitat de Convivència s'hauran de comparar amb els del tram següent de les taules de l'IRSC.

Requisits específics BLP:

 • Que l’import de la renda de lloguer mensual no superi els 750 euros a la ciutat de Barcelona.
 • Que la Unitat de Convivència no tingui un patrimoni declarat a l’IRPF que en conjunt sigui superior a 500 euros.
 • Que l’habitatge no sigui gestionat o administrat per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Documentaciˇ

Documentació per a persones que renovin la prestació:

 • Sol·licitud per obtenir la renovació de la prestació per al pagament del lloguer.
 • Si hi ha canvis respecte els acreditats en la convocatòria de l’any 2017: model normalitzat de declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió.
 • Si hi ha nous membres en la unitat de convivència: Original i fotocòpia del DNI/NIE/Llibre de família.
 • Certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (l’obté d'ofici l’Administració local).
 • En cas de sol·licitants extracomunitaris i si hi ha algun canvi en la residència respecte l’acreditat l’any 2017, caldrà presentar el certificat de residència o l’original i fotocòpia del NIE que indiqui “llarga durada” o “residència permanent” per un període mínim de 5 anys.
 • En cas de separació o divorci: original i fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador corresponent.
 • En cas de canvi de domicili: original i fotocòpia del contracte de lloguer a nom del/a sol·licitant.
 • Rebuts de lloguer del 2018 fins a la data de presentació de la sol·licitud amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat.
 • Rebuts de l'any 2017 si falten per presentar.
 • En cas de canvi compte corrent on es vol cobrar l’ajut: full normalitzat de dades bancàries on s’ha de fer el pagament de la prestació.
 • Sistema de pagament del lloguer:
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el de transferència bancària, ordre de transferència bancària on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és l’ingrés en compte, justificant de pagament on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el rebut domiciliat, últim rebut pagat on consti la referència, el CIF/NIF de l’emissor i el sufix.
  • Si el sistema de pagament de lloguer és el rebut emès per l’administrador, últim rebut emès i segellat per aquest
 • En cas necessari:
  • Original i fotocòpia del certificat del grau de discapacitat emès per l’ICASS.
  • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.

Acreditació dels ingressos:

- Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (es pot obtenir d’ofici), amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

- En cas de no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF, caldrà presentar el certificat d’imputacions de l’AEAT (es pot obtenir d’ofici) i l’informe de la vida laboral de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral. Exclosos els majors de 65 anys jubilats.

- En cas d’ingressos no susceptibles de tributació caldrà que es presentin els documents acreditatius: pensions exemptes, ajuts familiars…

En situacions sobrevingudes respecte les acreditades en la convocatòria l’any anterior (atur, jubilació, separació, viduïtat, discapacitat), s’haurà d’acreditar els ingressos de l’any en curs de la persona/es que ha/n tingut el canvi a través de la documentació acreditativa (certificat de les pensions contributives o no contributives de la Seguretat Social i de la Generalitat, certificat de l’OTG on indiqui el període i l’import reconegut d’atur o subsidi (tots ells es poden obtenir d’ofici) , certificat d’havers de l’empresa, ...) i l’informe de la vida laboral.

En cas de no presentar la declaració de l’IRPF, model normalitzat de declaració responsable d’ingressos i informe de la vida laboral dels membres de la unitat de convivència en edat de treballar en el que s’adjuntaran els documents anteriorment descrits. Important: Si els ingressos s’acrediten per mitjà d’aquesta declaració, no s’acceptaran altres justificants. Per tant si una persona porta declaracions diverses, cal que se sumin tots els imports i el resultat figuri en la declaració responsable d’ingressos normalitzada.

En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà de declaracions responsables, caldrà que s’acompanyi l’expedient d’un informe emès pels serveis socials municipals o del director de l’Oficina de l'Habitatge explicant la situació socioeconòmica de l’Unitat de Convivència.

Nota: els certificats negatius de pensions de la Seguretat Social, de la Generalitat i de l’OTG de l’any en curs es poden obtenir d’ofici (amb excepció de la prestació complementària de la PNC i les RMI) en aquells casos en que la persona, major d’edat, no acredita cap ingrés. Només es demanarà la presentació del document de la RMI o les prestacions complementàries de la PNC d’aquells casos en què, o bé no cobren res i no consta res a l’aplicació informàtica, o perquè es tenen en compte els ingressos de l’any en curs.

Documentació justificativa de la prestació a partir de la notificació de la resolució:

 • Rebuts de lloguer del 2018 posteriors a la data de presentació de la sol·licitud amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat.
On es pot fer?
Dates

Per a la renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir persones que ja en van ser beneficiàries l'any 2017 (BLJ, BLP i BLC):

 • El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 29 de gener i finalitza el 2 de març de 2018.
 • El període de justificació dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de resolució finalitza el 28 de juny de 2019.
Preu

  Prestació lloguer:

  • Per als BLJ l’import màxim de la prestació és de 2.880 euros a l’any.
  • Per a nous sol·licitants i per a les renovacions de BLP l’import màxim de la prestació és de 2.400 euros a l’any.
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  07 / 02 / 2018