Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics any 2018 -lloguer just

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

S'entén que hi ha risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita l'ajut paga un lloguer superior al definit com a lloguer just.

Aquesta prestació és incompatible per a tots els sol·licitants amb:

 • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos. Quan les prestacions siguin destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar els 3.000 euros.
 • Pels mateixos mesos amb la percepció d’ajuts implícits destinats a persones amb risc d’exclusió social usuàries del parc de lloguer, propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya.
 • Amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Catalunya.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.
 • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats.
 • De manera transitòria, fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei que regula la renda garantida de la ciutadania, aquestes prestacions són compatibles únicament amb la renda garantida per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció (RMI) o d’una prestació no contributiva (PNC) i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior, per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i el desnonament.
 • Atès que aquestes prestacions són públiques i suposen un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Adreceu-vos al registre de l'Oficina de l'Habitatge corresponent per:

- Presentar la sol·licitud de la prestació per al pagament del lloguer amb tota la documentació necessària.

- Presentar justificacions dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de la resolució.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Aneu a l'Oficina de l'Habitatge corresponent per presentar la sol·licitud, amb cita prèvia (*),  aportant la documentació requerida, on us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient, tenint  en compte que serà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui resoldrà  expedient.

La cita prèvia pot sol·licitar-se a través del telèfon d'informació 010 o mitjançant el web de tràmits.

Podeu obtenir els impresos mitjançant el web de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Sol·licitants que renoven la prestació:

Poden accedir a aquestes prestacions:

 • Únicament poden presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre les prestacions les persones que han estat beneficiàries de la prestació l'any 2017 (BLJ, BLP i BLC). Els BLJ són les persones majors de 65 anys a 31 de desembre de 2013 i que van ser beneficiàries d'aquest ajut l'any 2017. La resta de persones beneficiàries d’aquest ajut l’any 2017 es divideixen en dos col·lectius, en funció de la normativa reguladora segons l’any del qual provenen, els BLP són els que provenen de la normativa reguladora de l’any 2016 i anteriors i els BLC els que provenen de la normativa reguladora de l’any 2017.

Nous sol·licitants, col·lectius específics:

Poden sol·licitar aquestes prestacions:

 • Persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l'1 de novembre de 2017 a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques (excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).
 • Persones beneficiàries de la prestació econòmica d’urgència especial per al pagament  del lloguer adreçada a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 • Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució abans esmentada.
 • No poden ser perceptores d’aquestes prestacions les persones que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de l’any 2017 de col·lectius específics.

Els requisits generals que han de complir tots els col·lectius són:

 • Ser titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui la seva residència habitual o ser titular d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit. Si el contracte es formalitza a partir de l’1 de juny del 2013 caldrà acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, per rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l’administrador de la finca.
 • El sol·licitant o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no pot tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador.

Requisits econòmics

Per al col·lectiu BLJ els ingressos màxims són de 2,35 vegades l'IRSC i per al col·lectiu BLP són de 1,5 vegades l'IRSC d'acord amb el nombre de persones que formin la unitat de convivència:

 

MÀXIM

1 membre / euros

2 membres / euros

3 membres / euros

4 o més membres / euros

BLJ

2,35 IRSC

24.965,55

25.737,68

26.844,68

26.940,28

BLP

1,5 IRSC

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

Important: si en una Unitat de Convivència hi ha alguna persona que acredita un grau de discapacitat igual o superior al 33% declarat per l'ICASS, els ingressos de la Unitat de Convivència s'hauran de comparar amb els del tram següent de les taules de l'IRSC.

Requisits específics BLP:

 • Que l’import de la renda de lloguer mensual no superi els 750 euros a la ciutat de Barcelona.
 • Que la Unitat de Convivència no tingui un patrimoni declarat a l’IRPF que en conjunt sigui superior a 500 euros.
 • Que l’habitatge no sigui gestionat o administrat per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Documentació

Documentació a presentar en tots els casos:

 • Imprès de petició normalitzat.
 • En cas necessari:
  • Original i fotocòpia del certificat del grau de discapacitat emès per l’ICASS.
  • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
  • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.
  • Resolució del Ministeri de l’Interior o sentencia judicial ferma en cas d’acreditar la condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat.
  • Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en cas d’acreditar ser persona jove extutelada.
  • Certificat d’Immigració en cas d’acreditar ser persona amb mesures de protecció internacional.
  • Documentació judicial o ordre de protecció vigent en cas d’acreditar situacions de violència gènere.

Acreditació dels ingressos:

 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (es pot obtenir d’ofici), amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.
 • En cas de no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF, caldrà presentar el certificat d’imputacions de l’AEAT (es pot obtenir d’ofici) i l’informe de la vida laboral de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral. Exclosos els majors de 65 anys jubilats.
 • En cas d’ingressos no susceptibles de tributació caldrà que es presentin els documents acreditatius: pensions exemptes, ajuts familiars…
 • En situacions sobrevingudes respecte les acreditades en la convocatòria l’any anterior (atur, jubilació, separació, viduïtat, discapacitat), s’haurà d’acreditar els ingressos de l’any en curs de tota la unitat de convivència a través de la documentació acreditativa (certificat de les pensions contributives o no contributives de la Seguretat Social i de la Generalitat, certificat de l’OTG on indiqui el període i l’import reconegut d’atur o subsidi (tots ells es poden obtenir d’ofici) , certificat d’havers de l’empresa, ...) i l’informe de la vida laboral.
 • En cas de no presentar la declaració de l’IRPF, model normalitzat de declaració responsable d’ingressos i informe de la vida laboral dels membres de la unitat de convivència en edat de treballar en el que s’adjuntaran els documents anteriorment descrits. Important: Si els ingressos s’acrediten per mitjà d’aquesta declaració, no s’acceptaran altres justificants. Per tant si una persona porta declaracions diverses, cal que se sumin tots els imports i el resultat figuri en la declaració responsable d’ingressos normalitzada.
 • En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà de declaracions responsables, caldrà que s’acompanyi l’expedient d’un informe emès pels serveis socials municipals o del director de l’Oficina de l'Habitatge explicant la situació socioeconòmica de la Unitat de Convivència.

Nota: els certificats negatius de pensions de la Seguretat Social, de la Generalitat i de l’OTG de l’any en curs es poden obtenir d’ofici (amb excepció de la prestació complementària de la PNC i les RMI) en aquells casos en que la persona, major d’edat, no acredita cap ingrés. Només es demanarà la presentació del document de la RMI o les prestacions complementàries de la PNC d’aquells casos en què, o bé no cobren res i no consta res a l’aplicació informàtica, o perquè es tenen en compte els ingressos de l’any en curs.

Documentació per a persones que renovin la prestació:

 • Sol·licitud per obtenir la renovació de la prestació per al pagament del lloguer.
 • Si hi ha canvis respecte els acreditats en la convocatòria de l’any 2017: model normalitzat de declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió.
 • Si hi ha nous membres en la unitat de convivència: Original i fotocòpia del DNI/NIE/Llibre de família.
 • Certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (l’obté d'ofici l’Administració local).
 • En cas de sol·licitants extracomunitaris i si hi ha algun canvi en la residència respecte l’acreditat l’any 2017, caldrà presentar el certificat de residència o l’original i fotocòpia del NIE que indiqui “llarga durada” o “residència permanent” per un període mínim de 5 anys.
 • En cas de separació o divorci: original i fotocòpia de la sentència i/o conveni regulador corresponent.
 • En cas de canvi de domicili: original i fotocòpia del contracte de lloguer a nom del/a sol·licitant.
 • Rebuts de lloguer del 2018 fins a la data de presentació de la sol·licitud amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat.
 • Rebuts de l'any 2017 si falten per presentar.
 • En cas de canvi compte corrent on es vol cobrar l’ajut: full normalitzat de dades bancàries on s’ha de fer el pagament de la prestació.
 • Sistema de pagament del lloguer:
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el de transferència bancària, ordre de transferència bancària on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és l’ingrés en compte, justificant de pagament on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el rebut domiciliat, últim rebut pagat on consti la referència, el CIF/NIF de l’emissor i el sufix.
  • Si el sistema de pagament de lloguer és el rebut emès per l’administrador, últim rebut emès i segellat per aquest.
 • Documentació justificativa de la prestació a partir de la notificació de la resolució:
  • Rebuts de lloguer del 2018 posteriors a la data de presentació de la sol·licitud amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat.

Documentació per a nous sol·licitants:

 • Sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer, on s'inclou:
  • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud.
  • Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió.
 • Full normalitzat de dades bancàries on s’ha de fer el pagament de la prestació, degudament signat i segellat per l’entitat financera i signat pel/a sol·licitant.
 • DNI/NIF/NIE o passaport de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència. Si han canviat de NIE a DNI han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.
 • Rebuts de lloguer de 2018 fins a la data de presentació, amb la informació necessària segons el sistema de pagament utilitzat.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Si no és titular del contracte de lloguer haurà d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s’escau, el conveni de separació o divorci.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta).
 • Acreditació de la residència legal a Espanya l’empadronament a Catalunya de la persona sol·licitant durant un mínim de cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud mitjançant la següent documentació:
  • Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun membre de la Unió Europea o d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu: Només empadronament històric en el municipi o municipis on hagin residit durant aquest període (llevat dels casos en què s'hagi autoritzat prèviament l'Administració per a la consulta).
  • Altres persones sol·licitants que no tenen la nacionalitat espanyola: si al NIE figura “llarga durada” o “llarga durada UE / permanent / familiar de ciutadà de la unió permanent”, vol dir que la persona porta cinc anys de residència legal a l’Estat espanyol o algun estat membre de la UE, per tant, ja queda acreditat el compliment d’aquest requisit. Per a aquests casos es prendrà com a vàlida 5 anys anteriors a la data d’expedició.
  • La resta de sol·licitants extracomunitaris hauran de sol·licitar el certificat de residència dirigint-se a la Comissaria de Policia situada al Passeig Sant Joan 189 de Barcelona i presentar la següent documentació: passaport, NIE i volant d’empadronament. Per aquests casos es prendrà com a vàlida la data de la concessió de la residència.
 • Documentació justificativa de la prestació a partir de la notificació de la resolució:
  • Tots els rebuts de lloguer de l'any de la convocatòria corresponent fins a la data de presentació de la sol•licitud amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat.
On es pot fer?
Dates

Per a la renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir persones que ja en van ser beneficiàries l'any 2017 (BLJ, BLP i BLC):

 • Publicació de la resolució de data: 22 de gener de 2018.
 • El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 29 de gener i finalitza el 2 de març de 2018.
 • El període de justificació dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de resolució finalitza el 28 de juny de 2019.

Per a noves sol·licituds de prestació:

 • Publicació de les bases al DOGC: 7 de maig de 2018.
 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 15 de maig de 2018.
 • Per a les persones beneficiàries de la prestació econòmica d’urgència especial per al pagament  del lloguer adreçada a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària així com per a les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, el període de presentació de sol·licituds s’inicia el 16 de maig i finalitza el 29 de juny de 2018.
 • Per a les persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l'1 de novembre de 2017 a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre, el període de presentació de sol·licituds s’inicia el 16 de maig i finalitza el 31 d'octubre de 2018.
 • El període de justificació dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de resolució finalitza el 28 de juny de 2019.
Preu

  Prestació lloguer:

  • Per als BLJ l’import màxim de la prestació és de 2.880 euros a l’any.
  • Per a nous sol·licitants i per a les renovacions de BLP l’import màxim de la prestació és de 2.400 euros a l’any.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  18 / 07 / 2018