Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics any 2019 -lloguer just

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

S'entén que hi ha risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita l'ajut paga un lloguer superior al definit com a lloguer just.

Aquesta prestació és incompatible per a tots els sol·licitants amb:

 • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos. Quan les prestacions siguin destinades a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot superar els 3.000 euros.
 • Pels mateixos mesos amb la percepció d’ajuts implícits destinats a persones amb risc d’exclusió social usuàries del parc de lloguer, propietat o gestionat per la Generalitat de Catalunya.
 • Amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Catalunya.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.
 • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats.
 • De manera transitòria, fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei que regula la renda garantida de la ciutadania, aquestes prestacions són compatibles únicament amb la renda garantida per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció (RMI) o d’una prestació no contributiva (PNC) i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior, per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i el desnonament.
 • Atès que aquestes prestacions són públiques i suposen un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Adreceu-vos al registre de l'Oficina de l'Habitatge corresponent per:

- Presentar la sol·licitud de la prestació per al pagament del lloguer amb tota la documentació necessària.

- Presentar justificacions dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de la resolució.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Aneu a l'Oficina de l'Habitatge corresponent per presentar la sol·licitud, amb cita prèvia (*),  aportant la documentació requerida, on us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient, tenint  en compte que serà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui resoldrà  expedient.

La cita prèvia pot sol·licitar-se a través del telèfon d'informació 010 o mitjançant el web de tràmits.

Podeu obtenir els impresos mitjançant el web de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Sol·licitants que renoven la prestació:

Poden accedir a aquestes prestacions:

 • Únicament poden presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre les prestacions les persones que han estat beneficiàries de la prestació l'any 2018 (BLJ, BLP i BLC). Els BLJ són les persones majors de 65 anys a 31 de desembre de 2013 i que van ser beneficiàries d'aquest ajut l'any 2018. La resta de persones beneficiàries d’aquest ajut l’any 2018 es divideixen en dos col·lectius, en funció de la normativa reguladora segons l’any del qual provenen, els BLP són els que provenen de la normativa reguladora de l’any 2017 i anteriors i els BLC els que provenen de la normativa reguladora de l’any 2018.

Nous sol·licitants, col·lectius específics:

Poden sol·licitar aquestes prestacions:

 • Persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l'1 de novembre de 2018 a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques (excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya).
 • Persones beneficiàries de la prestació econòmica d’urgència especial per al pagament  del lloguer adreçada a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
 • Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució abans esmentada.
 • No poden ser perceptores d’aquestes prestacions les persones que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de l’any 2018 de col·lectius específics.

Els requisits generals que han de complir tots els col·lectius són:

 • Ser titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui la seva residència habitual o ser titular d'un contracte de sotsarrendament legal i consentit. Si el contracte es formalitza a partir de l’1 de juny del 2013 caldrà acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, per rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l’administrador de la finca.
 • El sol·licitant o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no pot tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la Unitat de Convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador.

Requisits econòmics

Per al col·lectiu BLJ els ingressos màxims són de 2,35 vegades l'IRSC i per als col·lectius BLP BLC són de 1,5 vegades l'IRSC d'acord amb el nombre de persones que formin la unitat de convivència:

 

MÀXIM

1 membre / euros

2 membres / euros

3 membres / euros

4 o més membres / euros

BLJ

2,35 IRSC

24.965,55

25.737,68

26.844,68

27.739,51

BLP/BLC

1,5 IRSC

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

Important: si en una Unitat de Convivència hi ha alguna persona que acredita un grau de discapacitat igual o superior al 33% declarat per l'ICASS, els ingressos de la Unitat de Convivència s'hauran de comparar amb els del tram següent de les taules de l'IRSC.

Requisits específics BLP i BLC:

 • Que l’import de la renda de lloguer mensual no superi els 750 euros a la ciutat de Barcelona.
 • Que la Unitat de Convivència no tingui un patrimoni declarat a l’IRPF que en conjunt sigui superior a 500 euros. S’exceptua el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant. En aquests casos caldrà presentar l’escriptura de la dació.
 • Que l’habitatge no sigui gestionat o administrat per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Documentació

Documentació per a persones que renovin la prestació: 

 • Sol·licitud per obtenir la renovació de la prestació per al pagament del lloguer degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant fent constar la data i la localitat.
 • Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral, juntament amb la següent documentació:
  • En general ingressos de l’any 2017 aportant:
   • Declaració de l’IRPF o, en cas de no estar-ne obligat, certificat d’imputacions de l’any 2017. En aquest darrer supòsit caldrà presentar a més l’informe de la vida laboral.
   • En cas d’ingressos no susceptibles de tributació caldrà presentar els documents acreditatius: pensions exemptes, ajuts familiars, …
  • Excepcionalment en situacions sobrevingudes respecte l’any 2017 (atur, jubilació, separació, viduïtat, discapacitat), s’haurà d’acreditar els ingressos nets de l’any de la persona/es que han tingut el canvi juntament amb l’informe de la vida laboral.

D’ofici (a través de l’AOC) es poden consultar les prestacions/subsidis d’atur de l’OTG així com les pensions contributives i no contributives de la Segureta Social i de la Generalitat (únicament no hi ha accés a les prestacions relatives a la Renda garantida de ciutadania). Altra documentació com pot ser el certificat d’havers de l’empresa, els trimestrals IRPF d’autònoms s’hauran de presentar juntament amb l’informe de la vida laboral.

 • Rebuts de lloguer de l’any 2019 fins a la data de presentació de la sol·licitud amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat. Cal recordar que els sistemes permesos són la transferència bancària, el rebut domiciliat, l’ingrés en compte o el rebut emès per l’administrador:
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el de transferència bancària, ordre de transferència bancària on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és l’ingrés en compte, justificant de pagament on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el rebut domiciliat, últim rebut pagat on consti la referència, el CIF/NIF de l’emissor i el sufix.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el rebut emès per l’administrador, últim rebut emès i segellat per aquest on hi ha de constar qui paga, qui cobra, l’import i el concepte.
 • Rebuts de lloguer de l’any 2018 si en falten per justificar.
 • Rebuts de lloguer de l'any 2019 posteriors a la data de presentació de la sol·licitud amb la informació bancària necessària segons el sistema de pagament utilitzat.

El formulari de declaració responsable d’ingressos s’haurà de presentar en els següents casos:

 • Quan hi hagi ingressos complementaris de l’exercici 2017.
 • Quan tots els ingressos de la Unitat de Convivència siguin ingressos no declarats. En aquests casos caldrà que s’acompanyi l’expedient d’un informe emès pels serveis socials municipals o pel director de l’Oficina de l'Habitatge explicant la situació socioeconòmica de la Unitat de Convivència.
 • Excepcionalment en situacions sobrevingudes en les que s’acreditin els ingressos nets de l’any en curs.

En cas que hi hagi modificacions respecte les acreditades a la convocatòria de l’any 2018:

 • DNI/NIE vigents dels membres de la Unitat de Convivència que hagin tingut un canvi.
 • En el cas de persones sol·licitants extracomunitàries, el certificat de residència o l’original i fotocòpia del NIE que indiqui “llarga durada” o “residència permanent” per un període mínim de 5 anys.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Full normalitzat de dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de l’ajut degudament signat per la persona sol·licitant i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària, fent constar la data i localitat.
 • Si s’escau, certificat de discapacitat, llibre de família, carnet de família nombrosa  i/o carnet de família monoparental.
 • Si s’escau, sentència de separació o divorci i/o el conveni regulador corresponent.

Documentació per a nous sol·licitants:

 • Sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer, on s'inclou declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió.
 • Full normalitzat de dades bancàries on s’ha de fer el pagament de la prestació, degudament signat i segellat per l’entitat financera i signat pel/a sol·licitant.
 • DNI/NIF/NIE o passaport de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència. Si han canviat de NIE a DNI han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.
 • Rebuts de lloguer de 2019 fins a la data de presentació, amb la informació necessària segons el sistema de pagament utilitzat. Recordar que els sistemes permesos són la transferència bancària, el rebut domiciliat, l’ingrés en compte o el rebut emès per l’administrador.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el de transferència bancària, ordre de transferència bancària on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és l’ingrés en compte, justificant de pagament on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
  • Si el sistema de pagament del lloguer és el rebut domiciliat, últim rebut pagat on consti la referència, el CIF/NIF de l’emissor i el sufix.
  • Si el sistema de pagament de lloguer és el rebut emès per l’administrador, últim rebut emès i segellat per aquest on hi ha de constar qui paga, qui cobra, l’import i el concepte.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Si no és titular del contracte de lloguer haurà d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s’escau, el conveni de separació o divorci.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (l’obté l’Administració local d'ofici si l'autoritzeu).
 • Acreditació de la residencia legal a Espanya i l’empadronament a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud mitjançant la següent documentació:
  • Persones sol·licitants amb nacionalitat española, d’algun país membre de la Unió Europea o d’un altre país de l’espai econòmic europeu: certificats o volants dels diferents padrons municipals.
  • Altres persones sol·licitants: quan la llegenda “Permanents o llarga durada” no figuri en el seu NIE, cal aportar el certificat de residencia emès per l’oficina d’estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

L'obtenció l’històric d’empadronament es fa directament des de les Oficines de l'Habitatge. En el cas que en el certificat de convivència/padró del sol·licitant  s’indiqui que la data del padró municipal actual és de més de 5 anys no cal obtenir l’històric.

 • Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral, juntament amb la següent documentació:
  • En general ingressos de l’any 2017 aportant:
   • Declaració de l’IRPF o, en cas de no estar-ne obligat, certificat d’imputacions de l’any 2017. En aquest darrer supòsit caldrà presentar a més l’informe de la vida laboral.
   • En cas d’ingressos no susceptibles de tributació caldrà presentar els documents acreditatius: pensions exemptes, ajuts familiars, …
  • Excepcionalment en situacions sobrevingudes (atur, jubilació, separació, viduïtat, discapacitat), s’haurà d’acreditar els ingressos nets de l’any tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral juntament amb l’informe de la vida laboral.

D’ofici (a través de l’AOC) es poden consultar les prestacions/subsidis d’atur de l’OTG així com les pensions contributives i no contributives de la Segureta Social i de la Generalitat (únicament no hi ha accés a les prestacions relatives a la Renda garantida de ciutadania). Altra documentació com pot ser el certificat d’havers de l’empresa, els trimestrals IRPF d’autònoms s’hauran de presentar juntament amb l’informe de la vida laboral.

El formulari de declaració responsable d’ingressos s’haurà de presentar en els següents casos:

 • Quan hi hagi ingressos complementaris de l’exercici 2017.
 • Quan tots els ingressos de la Unitat de Convivència siguin ingressos no declarats. En aquests casos caldrà que s’acompanyi l’expedient d’un informe emès pels serveis socials municipals o pel director de l’Oficina de l'Habitatge explicant la situació socioeconòmica de la Unitat de Convivència.
 • Excepcionalment en situacions sobrevingudes en les que s’acreditin els ingressos nets de l’any en curs.

Segons la situació familiar i/o personal caldrà aportar a més:

 • Llibre de família, si escau
 • Certificat de reconeixement grau de discapacitat emès per l’ICASS, si és el cas.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.
 • Resolució del Ministeri de l’Interior o sentencia judicial ferma en cas d’acreditar la condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat.
 • Carnet de família monoparental, si és el cas
 • Carnet de família nombrosa, si és el cas.
 • Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en cas d’acreditar ser persona jove extutelada.
 • Certificat d’Immigració es cas d’acreditar ser persona amb mesures de protecció internacional.
 • Documentació judicial o ordre de protecció vigent en cas d’acreditar situacions de violència gènere.
On es pot fer?
Dates

Per a la renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir persones que ja en van ser beneficiàries l'any 2018 (BLJ, BLP i BLC):

 • Publicació de la resolució de data:  14 de gener de 2019.
 • El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 21 de gener i finalitza l'1 de març de 2019.
 • El període de justificació dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de resolució finalitza el 20 de juny de 2020.

Per a noves sol·licituds de prestació:

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 24 de gener de 2019.
 • Per a les persones beneficiàries de la prestació econòmica d’urgència especial per al pagament  del lloguer adreçada a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària així com per a les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, el període de presentació de sol·licituds s’inicia el 25 de gener i finalitza l’1 de març de 2019.
 • Per a les persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l'1 de novembre de 2018 a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el període de presentació de sol·licituds s’inicia el 25 de gener i finalitza el 31 d'octubre de 2019.
 • El període de justificació dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de resolució finalitza el 20 de juny de 2020.
Preu

  Prestació lloguer:

  • Per als BLJ l’import màxim de la prestació és de 2.880 euros a l’any.
  • Per a nous sol·licitants i per a les renovacions de BLP l’import màxim de la prestació és de 2.400 euros a l’any. Per a contractes de lloguer signats entre l’1 de gener del 2019 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, la prestació s’atorgarà a partir del mes posterior a la data de vigència del contracte i fins el mes de desembre del 2019 amb un import màxim mensual de 200 euros.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  06 / 05 / 2019