Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona a empreses i entitats per al foment de la contractació estable

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a aquelles empreses i entitats que tinguin com a mínim un centre de treball en la ciutat de Barcelona i que contractin laboralment de forma indefinida treballadors/es en situació d'atur.

Aquestes subvencions es contemplen dins del Programa Barcelona Crea Ocupació de Barcelona Activa.

El programa contempla una subvenció de 3.000 euros per a cada contractació indefinida de:

 • Joves d'entre 16 i 29 anys
 • Persones en situació d'atur de llarga durada.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Per a poder sol·licitar les subvencions, primer heu d'entrar al web Barcelona Contracta i seguir les indicacions que s'especifiquen en el document Manual d'us per tal de poder generar el full de sol·licitud i annexar la documentació necessària.

Posteriorment haureu d'imprimir el full de sol·licitud i presentar-lo a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana. 

Qui ho pot demanar?

Podran rebre la subvenció les empreses i entitats que compleixin les condicions següents:

 • Tenir com a mínim un centre de treball al terme municipal de Barcelona
 • Comptar a una plantilla no superior a 250 treballadors/es
 • Venir desenvolupant la seva activitat des d'un mínim de 6 mesos
 • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries

No es podran acollir a la subvenció les empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits durant els tres mesos anteriors a la contractacio subvencionada, mitjancant acomiadaments improcedents o nuls declarats per sentencia judicial ferma.

Documentació
 • Instància de sol·licitud de subvenció (inclou Declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics i altres relatives al compliment de la normativa aplicable). 
 • Full de sol·licitud de transferència bancària i certificat bancari de titularitat del compte. 
 • Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al Registre públic corresponent  i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas de empresaris o professionals individuals.
 • Escriptura de poders del representant de l'entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'entitat.
 • Document d'identitat i acreditació de situació d'atur amb document justificant d'inscripció en el SOC i i/o informe de vida laboral del/la treballador/a contractat/da.
 • Contracte de treball indefinit registrat. 
 • Alta en Seguretat Social i de forma opcional IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la treballador/a.
 • Dos certificats: un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i un altre de les obligacions amb la Seguretat Social.

Els sol·licitants podran substituir la presentació dels dos certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta en l'anvers al full de sol·licitud de la subvenció relativa al compliment d'aquestes obligacions, en virtut del previst a l'article 7.3 de la Normativa General Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest cas i d'acord amb l'article 8.3 de la Normativa esmentada, els sol·licitants hauran d'aportar, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la resolució d'atorgament provisional, els certificats que acreditin la realitat de les dades contingudes en la declaració responsable presentada junt amb la sol·licitud.

En qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris.

En aquells casos en què sigui necessària la compulsa de documentació, es podrà aportar els originals i les còpies a compulsar concertant cita enviant un missatge de correu electrònic a: bustiasubvencions@barcelonactiva.cat.

On es pot fer?
Dates
Preu

  La subvenció és per un import de 3.000 euros.

  Pagament de 2.000 euros amb l'atorgament i 1.000 euros restants un cop justificat 1 any de relació laboral.

Organisme responsable
Tràmits relacionats