Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Baixa de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Comunicació de la baixa de l'impost d'activitats econòmiques en els següents casos:

  • per cessament d'activitat
  • per gaudir d'exempció de l'impost

Els contribuents que resultin exempts del pagament de l'impost hauran d'efectuar la declaració de baixa al cens d'obligats tributaris.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu comunicar la baixa de l'impost sobre activitats econòmiques a l'Agencia Tributària.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a qualsevol oficina de l'Agència Tributària, on us lliuraran la instància específica o bé, si ho preferiu, podeu descarregar-la del web. Caldrà utilitzar l'imprès 840.

Empleneu l'imprès, escollint entre les opcions baixa per cessament d'activitat o baixa per gaudir d'exempció i lliureu-lo amb la documentació necessària en les pròpies oficines de l'Agència Tributària.

També podeu fer la tramitació telemáticament si disposeu de certificat d'usuari del web www.aeat.es

Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l'impost són les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que fa referència l'article 35.4 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en territori nacional qualsevol de les activiatats constitutives del fet imposable.

Poden efectuar el tràmit els subjectes passius, per si mateixos o mitjançant persona que els representi degudament autoritzada.

Documentació

Si no disposeu d'etiquetes, en efectuar la presentació haureu d'adjuntar al model una fotocòpia de la targeta o document acreditatiu del NIF del titular de la declaració.

En el cas que la presentació es faci per mitjà de representant, caldrà aportar addicionalment:

  • Autorització degudament signada.
  • Fotocòpia del NIF del representant.
On es pot fer?
Dates

Baixa per cessament d'activitat:

  • caldrà comunicar la baixa en el termini d'un mes a comptar des de la data en la que es va produir el cessament.
  • l'efecte de la baixa es farà efectiu durant el trimestre en que s'ha fet constar el cessament de l'activitat. En conseqüència, si encara no ha satisfet l'IAE de l'exercici en què es dóna de baixa, se li efectuarà una liquidació únicament dels trimestres en què ha desenvolupat l'activitat.

Baixa per gaudir d'exempció:

  • caldrà comunicar la baixa en el mes de desembre immediat anterior a l'any en el que el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l'impost.
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Tràmits relacionats