Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació del Tribut Metropolità per a famílies nombroses

El Tribut Metropolità (abans Tribut de la Mobilitat) és un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI) que s'estableix per a finançar la prestació dels serveis metropolitans de transport públic de passatgers a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, és a dir els autobusos, el metro i el tramvia.

El tràmit permet sol·licitar la bonificació del 50% de la quota integra del tribut aplicat en el cas d'habitatges, que constitueixin la residència habitual d'una família nombrosa, sempre que el subjecte passiu ostenti la condició de titular de dita família i que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants de la mateixa no superin els 30.000,00 euros.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la bonificació de l'impost si compliu amb els requisits recollits en l'ordenança fiscal vigent.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
  • Serà necessari sol·licitar la bonificació mitjançant la presentació d'una instància normalitzada que podeu descarregar-vos des del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

    La sol·licitud es presentarà, en les oficines de l'Area Metropolitana de Barcelona, un cop efectuat el pagament íntegre del impost de bens immobles (IBI).

    També podeu realitzar la sol·licitud telemàticament des del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

I després...

Un cop efectuades les comprovacions necessàries s'efectuarà l'ingrés de la bonificació en el compte corrent consignat en la instància normalitzada.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques subjectes passius de l'impost de béns immobles i titulars reconeguts de família nombrosa pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

S'entendrà per residència habitual de la família nombrosa, la que figuri en el Padró d'habitants del municipi, en la data d'acreditament de l'impost, és a dir el primer dia de l'any.

Ni el subjecte passiu ni la resta d'integrants de la família nombrosa poden tenir deutes pendents de pagament del tribut de la mobilitat en període executiu.

La suma dels ingressos totals dels membres de la família nombrosa no podran superar l'import de 30.000,00 euros. S'entendran per ingressos totals, els obtinguts per la família nombrosa en l'exercici anterior al de l'acreditament del tribut.

Documentació

No és necesari aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

La bonificació s'haurà de sol·licitar, cada any, abans del 10 de desembre.

Preu

    Tràmit gratuït.

    La bonificació és del 50% de la quota íntegra del tribut.

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 04 / 2019