Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud d'ampliació de trams del cànon de l'aigua per a usos domèstics

El cànon de l'aigua que es divideix en tres trams, grava en la factura l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir.

Les famílies o unitats de convivència de 4 o més membres poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua per a usos domèstics.

També poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones.

Amb aquesta augment s'afegeixen 3 metres cúbics mensuals per persona als límits de consum d'aigua que estableix la llei.

Per comunicar canvis de dades cal fer una nova sol·licitud.

Atenció

Les unitats familiars que no superin els 10 metres cúbics de consum no han de sol·licitar l'ampliació perquè ja es beneficien del tram bàsic.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

La sol·licitud i la comunicació de canvi de dades es poden fer presencialment , per correu certificat o per internet al web de l'Agència catalana de l'aigua.

Presencialment o per correu certificat:

Aneu a l'Agència catalana de l'aigua per recollir el formulari. Es pot baixar també del web de l'Agència.

Presenteu-lo a qualsevol registre de la Generalitat o a l'Agència catalana de l'aigua. El podeu enviar també per correu certificat.

Per internet:

Accediu al web de l'Agència catalana de l'aigua per presentar la sol·licitud online.

 

I després...

Inicialment, la sol·licitud-declaració es considera vàlida i, generalment, l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua s'aplicarà en la facturació d'aigua següent a la de la presentació de les dades. Només en els casos en que la sol·licitud -declaració incompleixi algun dels requisits de l'ampliació dels trams, ja sigui en el moment de la petició o si es detecta en comprovacions posteriors, l'Agència Catalana de l'Aigua notificarà expressament la denegació o revocació al sol·licitant.

Qui ho pot demanar?
  • Les famílies o unitats de convivència de 4 o més membres.
  • Les famílies o unitats de convivència en les que hi hagi una o més persones amb un grau de disminució superior al 75%.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, excepte en aquests casos:

Si no s'autoritza a l'Agència Catalana de l'Aigua a consultar les dades de convivència en l'organisme competent cal aportar:

  • Volant de convivència.

Si a la família o a la unitat de convivència hi ha una persona amb un grau de disminució superior al 75% cal aportar:

  • Fotocòpia del certificat de discapacitat de l'Institut Català Assistència i Serveis Socials (ICASS).

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot demanar l'ampliació.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2017