Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Incapacitat laboral: temporal o permanent

La incapacitat laboral pot ser temporal o permanent.

Incapacitat laboral temporal: és la situació de baixa en què es troba el treballador quan està impossibilitat temporalment per treballar a causa de malaltia o accident de treball i necessita assistència sanitària de la Seguretat Social.

Incapacitat laboral permanent: És la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de disminuir o anul·lar definitivament la seva capacitat laboral. Dins de la invalidesa permanent hi ha quatre graus (cadascun requereix períodes diferents de cotització i implica ingressos econòmics diversos):

 • Incapacitat permanent parcial.
 • Incapacitat permanent total.
 • Incapacitat absoluta.
 • Gran invalidesa.

Més informació al web de la Seguretat Social

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

En el cas d'incapacitat temporal, cal presentar tota la documentació a qualsevol Centre d'atenció i informació de la Seguretat Social, a l'empresa o a la mútua asseguradora.

Per fer la sol·licitud d'incapacitat permanent cal haver exhaurit el període màxim de la incapacitat laboral temporal sense haver estat donat d'alta, o bé trobar-se en situació d'incapacitat laboral previsiblement definitiva que justifiqui el tràmit directament.

La petició es pot fer d'ofici, a iniciativa de la Inspecció de Treball o del Servei de Salut o pot presentar-la l'interessat a qualsevol Centre d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Documentació

Incapacitat laboral temporal:

Original i fotocòpia de la documentació següent:

 • Comunicat mèdic de baixa
 • Comunicats mèdics de confirmació de la baixa
 • Comunicat mèdic d'alta
 • DNI o targeta de residència
 • En cas de treballadors autònoms, la documentació relativa a la cotització

Incapacitat laboral permanent:

Orginal i fotocòpia de la documentació següent:

 • Sol·licitud facilitada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (es pot descarregar per internet.
 • DNI; estrangers: targeta de residència original i vigent o passaport i NIE
 • Per malaltia comuna:  Justificant de pagament de les  quotes dels 3 últims mesos (si és el cas), o certificació de l'Inem en cas d'estar a l'atur.
 • Per  accident o malaltia professional: part administratiu de l'accident o malaltia professional i certificat empresarial del salari real del any anterior
 • Llibre de família (si és una persona que en té d'altres al seu càrrec).
On es pot fer?
Dates

Incapacitat temporal: La durada de la incapacitat temporal és de 12 mesos, prorrogables per sis mesos més. Superat aquest termini, i abans que es compleixin els 24 mesos, s'ha d'avaluar la declaració d'incapacitat pemanent.

Incapacitat permanent. La durada de la prestació es manté fins als 65 anys, edat en què la persona interessada passa a una pensió de jubilació, si s'escau.

Darrera actualització  19 / 06 / 2018