Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació Escoles d'Adults

La formació de persones adultes és el conjunt d'activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

En els centres de formació de persones adultes el currículum varia en funció de les necessitats de l'alumnat. Així doncs, en l'oferta hi trobem ensenyaments de formació inicial, bàsica i especialitzada, així com cursos preparatoris per a les proves d'accés a cicles formatius i d'accés a estudis universitaris per a majors de 25 anys.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal presentar la sol·licitud i la documentació al centre demanat en primer lloc.

Qui ho pot demanar?

Persones que hagin complert els 18 anys (fets l'any en què es formalitza la matrícula) i, en alguns casos, als joves de 16 a 18.

Documentació

Si l'alumne o alumna és major d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE de l'alumne. En cas d'alumnat estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Els alumnes amb contracte laboral han de presentar el document acreditatiu d’afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.
 • Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball han de presentar la documentació acreditativa corresponent.
 • Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments han de presentar el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
 • Els alumnes que cursen els programes de formació i inserció han de presentar un certificat en què consti que estan cursant el programa.
 • Els alumnes que participen al programa "Joves per l'ocupació", han de presentar la documentació acreditativa expedida per l'entitat on estan o han desenvolupat el programa.
Dates

Curs 2018/2019:

 • Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 22 de maig de 2018.
 • Publicació de l'oferta de places: 14 de juny de 2018.
 • Preinscripció: del 18 al 26 de juny de 2018.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juliol de 2018.
 • Sorteig de desempat: 4 de juliol de 2018, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. 
 • Termini per presentar reclamacions: del 3 al 5 de juliol de 2018.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 6 de juliol de 2018.
 • Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 11 de juliol de 2018.
 • Matrícula de l'alumnat admès: del 3 al 10 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2018.

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que consten a les llistes d'espera, respectant l'ordre obtingut. Exhaurida la llista d'espera o si no n'hi ha, es podrà matricular a les persones que ho sol·licitin.

Per a les activitats que s'ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el corresponent calendari d'actuacions i el procediment d'admissió, que haurà d'explicar com s'actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació, si n'hi hagués

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2018