Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació Ensenyaments esportius

Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l'Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Aquests ensenyaments s'ordenen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior.

En el grau mitjà el primer nivell o cicle inicial, comporta l'obtenció del certificat corresponent, i el segon nivell o cicle final, comporta l'obtenció del títol de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat cursada.

Amb el grau superior s'obté el títol de tècnic o tècnica superior d'esport en l'especialitat cursada.

Els títols de tècnic o tècnica d'esport i tècnic o tècnica superior d'esport són equivalents als títols de grau mitjà i de grau superior de formació professional, respectivament.

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

La sol·licitud i la documentació s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc.

Qui ho pot demanar?

Grau mitjà:

Primer nivell o cicle incial:

 • Per accedir al primer nivell de grau mitjà d'ensenyaments esportius cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics).
 • Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d'accés al grau mitjà dels ensenyaments esportius. A més a més, en ambdós casos, cal superar la prova específica d'accés de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, si n'hi ha.
 • Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 17 anys o complir-los l'any de realització de la prova.

Segon nivell o cicle final:

 • Per accedir al segon nivell de grau mitjà cal haver superat el primer nivell de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i la prova específica, si n'hi ha.

Grau superior:

 • Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic o tècnica de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, estar en possessió del títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) i, en els casos en què s'estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.
 • En el cas de no disposar del requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d'accés al grau superior dels ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d'accés.
 • Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 19 anys o complir-los l'any de la realització de la prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l'any de realització de la prova i estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.
Documentació

Documentació identificativa:

Si l'alumne/a és major d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE de l'alumne. En cas d'alumnat estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Documentació acadèmica:

 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.
 • En el cas d'alumnes que han completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
 • Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent o certificat d'acreditació dels requisits esportius en qualsevol de les convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Dates

Curs 2018/2019:

Primer període:

 • Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al abans del dia 4 de maig de 2018. Les dates de presentació de sol·licitud en aquest període seran del 8 de maig al 6 de juny del 2018. El procés s'haurà d'haver completat abans del dia 7 de setembre de 2018.

Segon període:

 • Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al abans del dia 7 de setembre de 2018. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 7 de setembre de 2018, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 24 d'octubre de 2018.

Tercer període:

 • Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al abans del dia 11 de desembre de 2018. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 11 de desembre de 2018, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'ha d'haver completat abans del dia 22 de febrer de 2019.

Quart període:

 • Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula per al abans del dia 28 de febrer de 2019. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 28 de febrer de 2019, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 16 d'abril de 2019.

El calendari del procés de preinscripció i matrícula de cada període detallarà: l'oferta de places, el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, la data, l'hora i el lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, la data de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini de reclamacions, la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la data de publicació de la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

Preu

  Cada centre facilita informació del cost de matriculació, si n'hi hagués

   

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2018