Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció i matriculació als programes de formació i inserció

Els programes de formació inserció s'adrecen a joves no ocupats, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

El procés general de preinscripció està obert, únicament, per als programes de formació i inserció que organitza el Departament d'Ensenyament en centres de la seva titularitat o en col·laboració amb altres administracions o empreses.

Es poden consultar els centres i els programes que s'imparteixen en el web www.edubcn.cat

Atenció

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud de preinscripció al centre on voleu fer la formació.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent, encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc. Només es pot presentar una sol·licitud per alumne, però es poden indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió a diversos centres o per a diversos perfils professionals.

Un cop presentada la sol·licitud caldrà fer una entrevista d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds dels alumnes

Criteris de baremació:

 • Tenir el domicili dins de l'àrea d'influència 1 del centre (Barcelona): 30 punts.
 • Tenir el domicili dins de l'àrea d'influència 2 (Catalunya), però no en l'àrea 1: 15 punts.
 • No haver fet un PQPI ni un cicle de formació professional: 20 punts.
 • Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 4t ESO: 20 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 3r ESO: 10 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 2n ESO: 5 punts
 • Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne o alumna: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas d'empat després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.

Qui ho pot demanar?

Joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Documentació

En tots els casos, cal aportar aquesta documentació:

Si l'alumne/a és major d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència on consta el NIE de l'alumne. En cas d'alumnat estranger comunitari, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

En els casos següents, cal afegir aquesta documentació:

Si es vol al·legar la proximitat del domicili familiar al centre escolar, i al document d'identitat apareix un domicili diferent:

 • Volant de convivència de l'alumne/a amb la persona sol·licitant, en el cas de les persones de nacionalitat espanyola. En el moment de la matriculació s'haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Si es vol al·legar els anys d’escolarització a l’ESO:

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o s'està realitzant.
Dates

Curs 2018/2019:

 • Preinscripcions: del 14 al 25 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a: del 14 de maig a l'1 de juny de 2018.
 • Publicació de les relacions baremades: 4 de juny de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 5 al 7 de juny de 2018.
 • Publicació de les relacions baremades un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018.
 • Publicació de l'oferta final: 2 de juliol del 2018.
 • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018.
 • Període de matriculació: del 3 al 10 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 04 / 2018