Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliaciˇ i Temps 2018

El premi vol reconèixer públicament la tasca de les empreses de la ciutat que desenvolupen mesures innovadores en gestió del temps, flexibilitat i equilibri de la vida laboral, familiar i personal.

També vol promoure la visibilitat de les empreses i organitzacions que han adquirit el compromís de facilitar la gestió del temps, d'impulsar la flexibilitat i l'equilibri de la vida laboral, familiar, personal i social en la seva organització, i de sensibilitzar la societat sobre aquestes qüestions.

En aquesta convocatòria, el jurat valorarà les bones pràctiques en els àmbits:

 • Gestió del temps, flexibilitat horària i adaptació a la Reforma Horària.
 • Flexibilitat en l'espai i el temps/teletreball.
 • Millora de les mesures de conciliació i corresponsabilitat recollides en textos legals.
 • Serveis i altres mesures en matèria de temps i conciliació.
 • Sensibilització en matèria de temps, conciliació i corresponsabilitat.
 • La trajectòria en la implementació continuada de mesures singulars en aquest àmbit.
 • El nivell d'ús i/o aplicació de les mesures pel màxim de persones treballadores i també per incentivar la corresponsabilitat en utilitzar-les.

Les empreses podran optar al premi en una de les següents categories:

 • Empreses de menys de 10 treballadors/es
 • Empreses d'entre 10 i 50 treballadors/es
 • Empreses d'entre 51 i 250 treballadors/es
 • Empreses de més de 250 treballadors/es

Per a més informació consulteu el web Barcelona.cat/tempsicures.

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament del premi.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 • Heu de concertar cita prèvia a les Oficines d'Atenció al Ciutadà accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

  • Descarregueu-vos els documents normalitzats de la sol·licitud accedint als enllaços de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
  • Empleneu i signeu els documents.
  • Lliureu-los al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida. 

   

I desprÚs...

 • El tramitador de l'Oficina d'Atenció Ciutadana us lliurarà el justificant del tràmit realitzat.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • En el procés de valoració dels projectes el jurat tindrà en compte els següents aspectes:
  • La rellevància innovadora de la bona pràctica segons el context i el sector.
  • Bones pràctiques que promoguin la corresponsabilitat i incideixin en la igualtat entre homes i dones al si de l’empresa i organització.
  • La implementació continuada de mesures en els diferents àmbits segons la trajectòria de l’empresa i organització.
  • La comunicació de les mesures, amb l’objectiu que se’n pugui beneficiar el màxim nombre de persones treballadores.
  • L’existència de canals de participació i diàleg entre l’organització i el personal per elaborar conjuntament les mesures més adients.
  • La introducció de mesures d’igualtat que facin referència a:
   • L’equitat o representació paritària de dones en els òrgans de direcció.
   • L’existència d’un pla d’igualtat o, en el cas de no estar-ne obligada, fer constar les mesures en un document.
   • La incorporació de la perspectiva de gènere, tant en el llenguatge com en les imatges.
  • La implementació de metodologies de seguiment per avaluar l’impacte de les mesures, com ara indicadors desagregats per sexe, establiment d’una comissió de seguiment i realització d’enquestes.
 • Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d’aplicació.
 • En un acte públic es lliurarà un Premi de reconeixement de la bona pràctica duta a terme per l'empresa en l'àmbit del temps, la conciliació i corresponsabilitat. A més el jurat podrà atorgar una menció especial del Premi a una empresa membre de la Xarxa NUST, que hagi presentat una bona pràctica en aquesta convocatòria.
 • L'Ajuntament farà difusió i publicitat de les empreses premiades per mitjà d'un acte públic i dels seus canals de difusió i promourà que altres institucions també ho facin.
 • Les empreses premiades podran fer publicitat del Premi rebut en capçaleres, anuncis i memòries, especificant l'any en què van ser premiades, així com publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.
Qui ho pot demanar?

Empreses, entitats, associacions, cooperatives, etc. que, amb independència de la seva activitat i sector empresarial, estiguin implantades a Barcelona i a l'àrea metropolitana i reuneixin els requisits establerts per les bases d'aquesta convocatòria i la normativa d'aplicació.

No es podran presentar aquelles que ja hagin estat premiades en anteriors edicions, ni presentar el mateix projecte, fins passades 4 convocatòries.

Documentaciˇ
 • Formulari de la bona pràctica adoptada, degudament complimentada i signada (es pot descarregar de la pàgina web de Programes de Temps i Economia de les Cures).
 • Informació complementària, si escau, que permeti contextualitzar i detallar la bona pràctica.
 • Compromís legal del representant de l'empresa d'aportar, en cas de ser premiada, la documentació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa i la seva condició de representant legal. En cas que no la presenti s'entendrà que es renuncia al Premi.
 • Cada sol·licitud s'haurà de presentar en un sobre, indicant a l'exterior:
  • "Candidatura al Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps"
  • Any de la convocatòria
  • Nom de l'empresa que presenta l'experiència
  • Títol de la mesura de conciliació
  • Categoria en què s'inscriu
On es pot fer?
Dates

Any 2018:  

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  29 / 11 / 2018