Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Concurs públic d'atorgament de llicències per a la Fira de Santa Llúcia

Convocatòria pública de llicència d'ús privatiu de la via pública per a la instal·lació d'establiments de venda no sedentària a la Fira de Santa Llúcia.

L'Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Fira de Santa Llúcia per a què sigui aquesta entitat l'encarregada de gestionar l'organització de la fira.

La tradicional Fira de Santa Llúcia està formada per sectors ben diferenciats:

  • Sector de figures i pessebres: figures, pessebres, coves, complements del paisatge del pessebre, llums de Nadal, boles, espelmes i decoració nadalenca per a pessebres i arbres.
  • Sector verd: arbres naturals i artificials, molses, tiós, suro, ramets de la sort i plantes nadalenques.
  • Sector d'artesania: es considera producte artesanal aquell inclòs dins de la reglamentació del decret 252/2000 i ordre de desplegament de la generalitat de Catalunya que regula l'activitat artesanal.
  • Sector de simbombes: Aquest sector engloba els diferents instruments musicals relacionats amb el Nadal.

Qualsevol mercaderia o activitat fora de les descrites en els sectors anteriors, com l'alimentària o d'altres, queda exclosa de la possibilitat d'aconseguir una llicència de venda per a la Fira de Santa Llúcia.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar una llicència per a la Fira de Santa Llúcia.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Consulteu en primer lloc el Plec de Clàusules Administratives que està disponible als webs Districte de Ciutat Vella  i Associació de la Fira de Santa Llúcia.

Posteriorment, presenteu els dos sobres amb la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Ciutat Vella o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Pl. Sant Miquel per a la qual cosa serà necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

Un cop adjudicades les llicències, els adjudicataris han d'ingressar a l'Associació Fira de Santa Llúcia, perquè aquesta entitat és la que tramita i gestiona els aspectes d'organització col·lectiva.

Qui ho pot demanar?
  1. Pel sector d'artesania, caldrà estar en possessió del carnet d'artesà professional vigent.
  2. S'haurà d'acreditar en tots els casos la realització d'un mínim de 2 treballs de característiques similars a les del present contracte en el conjunt dels últims tres anys.                                         

La licitació resta oberta únicament a una llicència per a persona física i les persones jurídiques queden exemptes de poder accedir a la licitació.

  • Cal acreditar l'experiència del licitant, bé amb d'altres fires o treballs similars, o bé demostrant de forma fefaent, tant la tècnica emprada en el procés de producció com la qualitat dels materials utilitzats en el desenvolupament del seu treball.
  • Per al sector d’artesania, cal estar en possessió del carnet d’artesà professional o carnet cultural vigent.
Documentació

Dos sobres tancats, designats amb els números 1 i 2 signats pel licitador o persona que el representi.

Sobre núm. 1: Documentació administrativa  

Sobre núm. 2. Documentació tècnica

On es pot fer?
Dates

Licitació per a autorització de venda pel període comprés entre els anys 2014 i 2017. Prorrogada fins l’any 2018.

Any 2018:

Llocs vacants a diferents sectors, per a més informació consulteu el web Associació de la Fira de Santa Llúcia.

  • Admissió de sol·licituds: del 12 al 28 de setembre de 2018, ambdós inclosos. 

Dates Fira Santa Llúcia 2018: Del 30 de novembre al 23 de desembre de 2018.

Organisme responsable
Darrera actualització  15 / 10 / 2018