Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts al lloguer per a joves de 22 a 30 anys. Renda bàsica d'emancipació

És una prestació de caràcter individual per facilitar l'emancipació dels joves d'entre 22 a 30 anys i ajudar-los econòmicament al pagament del lloguer de l'habitatge que constitueix el domicili habitual i permanent.

En cas que hi hagi més d'un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per cadascun del que tingui dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.

A partir de gener de 2012 no s'accepten nous sol·licitants, excepcionalment poden ser beneficiaris de l'ajut, els joves que hagin sol·licitat l'ajut amb anterioritat, sempre que compleixin els requisits exigits a la normativa.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un ajut al lloguer.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a qualsevol oficina de l'habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia*.

* Podeu sol·licitar cita prèvia per internet mitjançant la pàgina de tràmits o pel Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

I després...

Posteriorment a la presentació de la sol·licitud, rebran una carta amb l'atorgament o la denegació de la prestació.

Qui ho pot demanar?

Requisits que cal complir:

 • Tenir entre 22 i 30 anys
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o residència legal permanent en cas estrangers no comunitaris.
 • Ser titular d'un contracte d'arrendament d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i estar al corrent del pagament del lloguer.
 • Disposar d'una font regular d'ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals i estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
 • Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d'antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud o una durada prevista de la font d'ingressos d'almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.
 • No ser propietari de cap habitatge, excepte que hagi estat privat de l'usdefruit per causes no imputables a l'interessat o que el valor d'aquest no excedeixi del preu màxim (1164,29 euros/m2) de l'habitatge de protecció oficial en règim general.
 • No tenir relació de parentiu amb l'arrendador (fins a segon grau de consanguinitat o afinitat).
 • No tenir un patrimoni superior a 110.000 euros.
 • Autoritzar a l'administració a sol·licitar informació pertinent a altres administracions públiques.
 • Que el sistema de pagament del lloguer (domiciliació o transferència) i el cobrament de la prestació sigui gestionat en una de les Entitats financeres col·laboradores del Ministerio de la Vivienda.

Supòsits en els que s'extingirà el dret:

 • Quan es fan pagaments en metàl·lic. L'incompliment té efectes retroactius.
 • Quan els ingressos superen els 22.000 euros anuals.
 • Quan no s'acredita una font regular d'ingressos.
 • Quan hi ha incompliment amb l'AEAT o amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Quan es produeixi un impagament del lloguer.
 • Extinció després de 6 mesos de no complir els requisits.
 • Extinció per no esmenar deficiències de més de tres mesos degudament notificades.
Documentació

Heu de presentar  els següents fulls normalitzats degudament emplenats, i que podeu obtenir mitjançant l'adreça web de la Generalitat de Catalunya

 • Full de sol·licitud i les corresponents declaracions responsables.
 • Full normalitzat amb les dades bancàries del beneficiari on s'ha de fer el pagament de l'ajut.

Heu de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels següents documents:

 • DNI per a ciutadans espanyols
 • NIE o passaport i el Certificat del Registre d'Estrangers per a ciutadans de la Unió Europea de i l'Espai Econòmic  i assimilats
 • NIE i justificant de tenir residència permanent a Espanya per a estrangers no comunitaris.

Contracte de lloguer 

Informe de vida laboral, amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

Justificant d'ingressos:

 • En cas de treballadors per compte d'altri i becaris: Certificació  d'ingressos de l'any.
 • Treballadors Autònoms:  Declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, IRPF, de l'últim exercici fiscal tancat, si no estava obligat, acreditar els ingressos mitjançant Declaració Responsable.

Dades bancàries 

 • En el supòsit de pagament del lloguer per transferència bancària: Full normalitzat de dades bancàries
 • En el supòsit de pagar el lloguer mitjançant rebuts domiciliats, l'últim rebut domiciliat.

On es pot fer?
Dates

Aquesta prestació va entrar en vigor l'1 de gener del 2008.

Preu
  • 147 euros mensuals durant 4 anys (siguin o no consecutius) i fins els 30 anys.

  Per a joves que s'han d'emancipar i encara no han formalitzat contracte:

  • 600 euros préstec sense interessos per a la fiança (a retornar al venciment del contracte) en el termini de 4 anys des del reconeixement de la prestació o quan es deixi de rebre.
  • 120 euros per a les despeses de tramitació d'un aval, si es necessita, amb un avalador privat.
Organisme responsable
Darrera actualització  03 / 04 / 2019