Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a la instal·lació d'enllumenat nadalenc

El tràmit permet que les associacions de comerciants territorials demanin subvencions destinades per a la campanya d’enllumenat nadalenc a les vies públiques i a l’interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat de Barcelona l’any 2018.

Modalitats dels Ajuts:

1. Enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat.

2. Enllumenat nadalenc a l’interior dels aparadors dels establiments comercials associats: cal que participin almenys un 30% dels establiments a peu de carrer d'un àrea prèviament delimitada.

Característiques dels ajuts:

 • Les entitats podran presentar sol·licitud de subvenció de la modalitat 1 i també, complementàriament, podran promoure la decoració dels comerços de la zona, presentant un altre projecte per a la modalitat 2.
 • Només es podrà presentar un projecte per a la modalitat 2 si es presenta projecte en la modalitat 1.
 • Cal presentar una sol·licitud per a cada modalitat.
 • Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podeu presentar al registre telemàtic:

 • Documentació complementària que us puguin requerir durant el procediment d'atorgament de la subvenció.
 • Al·legacions a una proposta de concessió o denegació de subvenció.
 • Justificacions de despesa de les obres efectuades.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica per demanar la subvenció, haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat "Documentació" d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol•licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Un cop presentada la sol·licitud, es comprovarà que s’ajusta als requisits respecte al sol·licitant i a la convocatòria.
 • Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d’acord amb els criteris establerts.
 • La Comissió competent emet informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor.
 • L’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució provisional o inadmissió de sol·licituds al Regidor de Turisme, Comerç i Mercats.
 • El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona informarà de l’atorgament provisional de la subvenció. S’obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar, si escau, la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci.
 • En el mateix termini es podran presentar al·legacions. De no fer-ho, s’entendrà que els sol·licitants hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva, sempre condicionada, a la presentació (en els casos que calgui) de la documentació acreditativa a esmenar que s’hagi indicat en la resolució provisional.
 • Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades les al·legacions presentades es dictarà resolució definitiva. La notificació s’efectuarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Un cop se’n tingui constància es publicarà en el tauler d’edictes electrònic i a la web de l’Ajuntament de Barcelona.
 • La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària al compte de la persona jurídica indicada pel sol·licitant i sota la seva responsabilitat.
 • El beneficiari de la subvenció haurà d’aportar la justificació de l’activitat subvencionada en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada. La data màxima de justificació serà el 28 de febrer de 2019.
Qui ho pot demanar?

Associacions de comerciants territorials de Barcelona que han de complir les condicions següents:

 • Que el projecte es porti a terme a la ciutat de Barcelona.
 • Que sigui una entitat sense afany de lucre.
 • Que sigui una associació de comerciants territorials amb seu a la ciutat de Barcelona.

Caldrà acreditar:

 • Estar degudament constituïda.
 • Tenir, d’acord amb els seus estatus, objectius i finalitats coincidents amb l’objecte i finalitat d’aquestes subvencions.
 • Tenir seu social a la ciutat de Barcelona.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, un cop exhaurits els terminis.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i l’Agència Estatal d’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
 • Comunicar a l’Ajuntament de la forma que s’hagi determinat, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
 • No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

A nivell tècnic també caldrà acreditar:

Documentació

Documentació per sol·licitar la subvenció

Aquelles entitats que presentin projectes per ambdues modalitats, ho hauran de sol·licitar per separat, és a dir, dues sol·licituds diferenciades.

Documentació per sol·licitar la Modalitat 1:

 • Instància de sol·licitud de subvenció (*). Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud. Haurà d’anar degudament signat pel representant legal de la persona jurídica. 
 • Formulari descriptiu del projecte (*) on es defineixen les accions que es durant a terme. Haurà d’anar degudament signat pel representant legal de la persona jurídica.
 • Pressupost de l’empresa instal·ladora homologada (*) dels guarniments nadalencs indicant, en tot cas, NIF i dades socials de l’empresa (adreça, telèfons, correu electrònic, etc.) i nom de l’associació que fa l’encàrrec.  Aquest pressupost inclourà la descripció tècnica de l’ornamentació a instal·lar.
 • Model de declaració de transparència.

(*) Aquests tres documents són obligatoris. La no presentació serà motiu d’INADMISIÓ.

Documentació per sol·licitar la Modalitat 2:

(*) Aquests dos documents són obligatoris. La no presentació serà motiu d’INADMISIÓ.

Documentació a presentar en cas de concessió

 • Estatuts de l’entitat (*).
 • Inscripció de l’entitat al registre corresponent (*).
 • NIF / CIF de l’entitat (*).
 • DNI / NIF de la persona signant de la sol·licitud i/o del representant de l’entitat (*).
 • Acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i/o amb la Seguretat Social.

(*) Aquests documents podran ser substituïts per la Declaració Responsable (continguda a la instància de sol·licitud de subvenció) conforme la documentació està vigent. Només en el cas que la documentació en poder de l’Ajuntament de Barcelona i presentada en els darrers 5 anys no hagués sofert cap modificació i fos vigent.

Documentació per justificar la subvenció atorgada

Compte justificatiu simplificat per a subvencions d’import inferior a 60.000 euros que haurà de contenir:

 • Memòria d’actuació.
 • Memòria econòmica simplificada que inclogui: 1) relació classificada de despeses de la totalitat de l’activitat, amb identificació del proveïdor i el número de document, descripció de despesa, import i data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament; 2) les factures originals o els documents de valor probatori, equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatives dels fons rebuts en què es detallin els conceptes contractats d’acord a les accions subvencionades i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.; 3) relació d’ingressos i altres subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència; 4) carta de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats.

Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditoria per a subvencions d’import igual o superior a 60.000 euros que haurà de contenir:

 • Memòria d’actuació.
 • Memòria econòmica simplificada que inclogui: 1) relació classificada de despeses de la totalitat de l’activitat, amb identificació del proveïdor i el número de document, descripció de despesa, import i data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament; 2) les factures originals o els documents de valor probatori, equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatives dels fons rebuts en què es detallin els conceptes contractats d’acord a les accions subvencionades i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.; 3) relació d’ingressos i altres subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència; 4) carta de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats.
 • Informe d’auditoria.

Les factures o documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents originals. Aquests documents s’invalidaran fent constar “Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona / Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació”; si l’entitat sol·licita la devolució d’aquests documents originals invalidats se substituiran per fotocòpies compulsades.

Dates

Any 2019:

 • Pendent de publicació al BOPB

Any 2018:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 31 de maig de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: de l'1 de juny al 2 de juliol, ambdós inclosos.
 • Publicació de la Resolució Provisional de la convocatòria al BOPB: 6 de novembre de 2018.
 • Publicació de la Resolució Definitiva de la convocatòria al BOPB: 19 de desembre de 2018.

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima els interessos per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.

Preu

  La quantia de la subvenció no excedirà del 50% del cost del projecte especificat en la sol·licitud.

  L’IVA no serà subvencionable en aquells casos que sigui susceptible de recuperació o compensació per part de l’entitat.

  En cas que la sol·licitud presentada sobrepassi l’import màxim establert, es considerarà com a import sol·licitat l’establert a les bases.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 03 / 2019