Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajut de l'impost sobre bÚns immobles (IBI) per a persones vÝdues, majors de 65 anys, amb pocs recursos econ˛mics

El tràmit permet sol·licitar un ajut, per import equivalent al 50% de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles, que té la finalitat de contribuir al sosteniment d'un col·lectiu de persones, sobre les que concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.

Cal saber que:

 • El procediment per a l'atorgament dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència pública no competitiva i amb convocatòria pública.
 • La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'Institut Municipal d'Hisenda, a fer les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades per la persona beneficiària.
 • Aquest ajut no serà acumulable amb les bonificacions, subvencions o ajuts de l'impost sobre béns immobles pel concepte de família monoparental, família nombrosa o viudetat.
 • Els ajuts de l’IBI per a persones vídues estan exempts de tributació, no cal declarar-los com a ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda. De la mateixa manera, les persones que no han de fer declaració de renda (pensionistes, persones amb pocs ingressos, etc.) no estan obligades a realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Si vau ser beneficiari de l'ajut en la convocatòria 2017 a principis del mes de juny rebreu al vostre domicili la instància específica, acompanyada d'instruccions per fer la tramitació, i un sobre de retorn que us estalviarà desplaçaments innecessaris.

Si no vau ser beneficiaris de l'ajut en la convocatòria 2017 o no el vau sol·licitar o no heu rebut la tramesa postal detallada al paràgraf anterior, podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu la instància específica i la resta d'arxius amb la documentació necessària per demanar la subvenció.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la sol·licitud i emetrà la corresponent resolució. En cas d'atorgar l'ajut, s'efectuarà el pagament de la mateixa mitjançant transferència bancària.
Qui ho pot demanar?

Els beneficiaris hauran de complir íntegrament els següents requisits:

 1. Estar empadronat a la ciutat de Barcelona. A més, l'empadronament a l'habitatge habitual pel qual es demana l'ajut, s'haurà de perllongar com a mínim durant el període comprés entre l'1 de gener de la quota objecte del càlcul de l'ajut fins a la data de formalització de la sol·licitud.
 2. Tenir la condició de vidu o vídua a data 1 de gener de l'any en curs.
 3. Tenir 65 anys o més a data 1 de gener de l'any en curs.
 4. Caldrà que el beneficiari de la subvenció es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social (declaració signada) i que compleixi la resta de requisits que indica la convocatòria.
 5. Els sol·licitants, juntament amb les persones empadronades amb ell, han de tenir uns ingressos anuals bruts, referits al darrer exercici fiscal, inferiors o iguals als que es mostren en la taula següent: 

 

Membres unitat convivència Ingressos Bruts (euros/any) unitat convivència
1 Fins a 14.341,97 euros
2 Fins a 17.927,46 euros
3 Fins a 22.409,33 euros
4 Fins a 28.011,66 euros
5 o més Fins a 35.014,57 euros

Si un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33%, s’aplicarà el tram d’ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula.

Podran sol·licitar l'ajut les persones que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual, o bé les persones llogateres del seu habitatge habitual a les quals el propietari repercuteixi l'impost.

 • s'entendrà com a domicili habitual, aquell en el qual hi figuri empadronada la persona beneficiària de la subvenció a data 1 de gener de l'any en curs.
 • només podran obtenir la condició de beneficiari, les persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.
Documentaciˇ

S'ha d'adjuntar obligatòriament:

 • Instància normalitzada, on constarà la diligència de conformitat de l'entitat bancària. En el supòsit que no consti la diligència de conformitat caldrà aportar un dels documents següents:

1. Fotocòpia de les dades del talonari corresponent al compte bancari, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte corrent.

2. Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular de la llibreta és el mateix titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte de la llibreta d'estalvis.

3. Fotocòpia de qualsevol rebut d'un tribut de l'Ajuntament de Barcelona domiciliat bancàriament, corresponent a l'any en curs, on consti clarament que el titular del compte o llibreta d'estalvis és el mateix titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte corrent o llibreta d'estalvis.

4. En cas que alguna de les persones empadronades en l'habitatge habitual tingui una discapacitat igual o superior al 33%, fotocopia de la de la targeta o del document de resolució legal d'aquest grau de discapacitat.

En el cas de llogaters del domicili habitual, a més hauran d'aportar:

 • Còpia completa del contracte de lloguer.
 • Còpia dels rebuts de l'any, fins al mes anterior a la data de publicació de la convocatòria, on consti la repercussió de l'impost.
 • En cas de canvi de domicili habitual, dins de l'exercici de la quota subvencionada, haurà de presentar també la còpia del nou contracte de lloguer i la còpia dels rebuts on consti la repercussió de l'impost.
Dates

Any 2018:

 • Publicació de la convocatòria: BOPB del dia 1 de juny
 • Presentació d'instàncies: del 15 de juny al 31 de juliol, ambdós inclosos.

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

Preu

  L'import de l'ajut és del 50% de la quota líquida de l'IBI (es calcularà en funció del valor cadastral de l’immoble i es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l’Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l’impost).

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  30 / 11 / 2018