Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones vídues

El tràmit permet sol·licitar un ajut (50%) de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles.

Aquesta subvenció no serà acumulable amb la subvenció de l'impost sobre béns immobles pel concepte de família monoparental o família nombrosa.

Cal saber que la presentació de la sol·licitud implica autoritzar l'Institut Municipal d'Hisenda, a fer les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades per la persona beneficiària.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció de l'impost de béns immobles si compliu amb els requisits que estableixi la convocatòria vigent.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública de l'Institut Municipal d'Hisenda.

  1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l’operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d’un telèfon mòbil o d’una adreça de correu electrònic.
  2. Un cop finalitzada la trucada, l’operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
  3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
  4. Haureu de retornar, abans de la data de finalització de la convocatòria, el sobre de retorn que us facilitarem, l’imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la sol·licitud i emetrà la corresponent resolució. En cas d'atorgar la subvenció, s'efectuarà el pagament de la mateixa mitjançant transferència bancària.
Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar la subvenció les persones que siguin subjectes passius de l'impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual, o bé les persones llogateres del seu habitatge habitual a les quals el propietari repercuteixi l'impost.

En ambdós casos hauran complir íntegrament els següents requisits:

 1. Tenir la condició de vidu o vídua a data 1 de gener de l'any en curs.
 2. Tenir 65 anys o més a data 1 de gener de l'any en curs.
 3. Haver tingut, en l'exercici 2015, una renda bruta inferior a 13.759,20 euros, que equival a 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional.

Als efectes d'aquest ajut:

 • s'entendrà com a domicili habitual, aquell en el qual hi figuri empadronada la persona beneficiària de la subvenció a data 1 de gener de cada any.
 • només podran obtenir la condició de beneficiari, les persones físiques en qui concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.

Caldrà que el beneficiari de la subvenció es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social (declaració signada) i que compleixi la resta de requisits que indica la convocatòria.

Documentació

S'ha d'adjuntar obligatòriament:

 • Instància normalitzada, on constarà la diligència de conformitat de l'entitat bancària. En el supòsit que no consti la diligència de conformitat caldrà aportar un dels documents següents:

1. Fotocòpia de les dades del talonari corresponent al compte bancari, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte corrent.

2. Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular de la llibreta és el mateix titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte de la llibreta d'estalvis.

3. Fotocòpia de qualsevol rebut d'un tribut de l'Ajuntament de Barcelona domiciliat bancàriament, corresponent a l'any en curs, on consti clarament que el titular del compte o llibreta d'estalvis és el mateix titular que rebrà la subvenció, així com totes les xifres identificadores del compte corrent o llibreta d'estalvis.

En el cas de llogaters del domicili habitual, a més hauran d'aportar:

 • Còpia completa del contracte de lloguer.
 • Còpia dels rebuts de l'any, fins al mes anterior a la data de publicació de la convocatòria, on consti la repercussió de l'impost.
 • En cas de canvi de domicili habitual, dins de l'exercici de la quota subvencionada, haurà de presentar també la còpia del nou contracte de lloguer i la còpia dels rebuts on consti la repercussió de l'impost.
On es pot fer?
Dates

Any 2017: convocatòria pendent de publicació al BOPB

Any 2016:

 • Publicació de la convocatòria: BOPB del dia 18 de maig.
 • Presentació d'instàncies: del 19 de maig al 30 de juny, ambdós inclosos.

El termini màxim per a la resolució i notificació serà de tres mesos a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

L'abonament de la subvenció, per part de l'Ajuntament, tindrà lloc a finals de 2016, un cop pagat pel contribuent el rebut de l'IBI d'enguany.

Preu

  L'import de la subvenció és del 50% de la quota líquida de l'IBI (es calcularà en funció del valor cadastral de l’immoble i es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l’Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l’impost).

Organisme responsable