Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per la instal·lació d'antena de radioafeccionat

El tràmit permet demanar una subvenció a les persones que tramitin la comunicació prèvia a la instal·lació d'antena de radioafeccionat i hagin satisfet la corresponent taxa. Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

S'entendrà com antena de radioafeccionat, les antenes de recepció i emissió, quan siguin de funcionament discontinu, amb potència mitjana de <=250W, incloses en l'Annex III.3 (codi 12.44b/1), de l'Ordenança municipal d'activitats i intervenció integral de l'Administració ambiental.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar una subvenció per la instal·lació d'antena de radioafeccionat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir els impresos. Si preferiu evitar desplaçaments innecessaris, us els podeu descarregar de l’apartat “Documentació” d’aquest tràmit.
 • Empleneu els impresos, signeu-los i lliureu-los, acompanyats de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

Qui ho pot demanar?

El requisits per demanar la subvenció són:

 • Haver presentat la comunicació prèvia a la instal·lació d'antena de radioafeccionat i haver satisfet l'import de la taxa corresponent en règim d'autoliquidació.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, resta d'Administracions, i amb la Seguretat Social. La presentació de declaració responsable substituirà a la presentació dels certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Poden efectuar la tramitació:

Les persones que hagin satisfet la taxa per tramitació de la comunicació prèvia a la instal·lació d'antena de radioafeccionat i que acompleixin les condicions i requisits abans esmentats.

Documentació

- Model d'instància normalitzat on hi haurà de constar:

 • Nom, cognoms i NIF del sol·licitant.
 • Petició concreta de la subvenció.
 • Declaració expressa de que s'acompleixen tots els requisits per poder gaudir de la subvenció.
 • Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.

- Sol·licitud de transferència bancària per al pagament a beneficiaris degudament complimentat i signat per l'interessat.

On es pot fer?
Dates

La sol·licitud s'ha de presentar dins els 20 dies posteriors a l'ingrés de l'autoliquidació.

Preu

  L'import de la subvenció serà equivalent al 100% de la quota satisfeta en concepte de taxa per comunicació prèvia a la instal·lació, prevista a l'epígraf II, de l'Ordenança fiscal 3.3, de taxes per serveis urbanístics.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 02 / 2019