Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta del Tauler Edictal de Sancions de Trànsit (TESTRA)

TESTRA és un tauler electrònic, de la Direcció General de Trànsit, on es publiquen les notificacions, com a conseqüència de la comissió d'infraccions a la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, que no s'hagin pogut practicar en el domicili de la persona interessada.

Aquest tauler edictal substitueix la publicació en el BOP, però exclusivament en el cas de multes o infraccions de trànsit en el període voluntari de pagament.

Els ciutadans i empreses poden consultar les notificacions en el TESTRA durant les 24 hores de tots els dies de l'any. Els edictes es publiquen tant en castellà com en la llengua cooficial corresponent al territori de l'Administració sancionadora i estan vigents durant 20 dies naturals. Passat aquest termini es poden consultar durant un any amb estat no vigent, però ja no tenen cap efecte.

Atenció

A partir del dia 1 de juny de 2015, l’Ajuntament de Barcelona deixa de publicar al TESTRA i publica tots els anuncis dels requeriments i de les notificacions al Tauler Edictal Únic (TEU) del Boletín Oficial del Estado (BOE). Els anuncis estaran disponibles durant 3 mesos.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?
 • Pot consultar si té sancions de trànsit publicades i tota la informació relativa a les mateixes, sense que calgui disposar de certificat digital o de DNI electrònic.
 • Pot donar-se d'alta en el servei "llista d'exclosos" i, d'aquesta manera, les dades personals contingudes en els edictes publicats, únicament podran ser consultades per la pròpia persona interessada (o per les persones a qui aquesta hagi autoritzat).
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per accedir al TESTRA cal fer-ho, necessàriament, de manera telemàtica a través de la pàgina web de la seu electrònica de la Dirección General de Tráfico.
 • Si fa la consulta amb el número de matrícula del vehicle o amb el DNI / NIF, obtindrà la relació d'edictes de tots els municipis on hi consti una infracció que no s'hagi pogut notificar.
  Si la consulta es realitza amb el número d'expedient, es visualitzarà únicament l'edicte on hi consti.

I després...

 • Si l'edicte publicat és vigent, significa que s'està dins el termini de 20 dies naturals que la llei fixa per fer al·legacions, pagar, o en el termini d'un mes per interposar recurs de reposició.
 • Si l'edicte publicat està en situació de no vigent, significa que ha transcorregut el termini legal per al·legar o per recórrer però tindrà coneixement de l'existència d'un procediment sancionador.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques i jurídiques que desitgin consultar l'existència de notificacions relatives a procediments sancionadors originats per infraccions contra la normativa de trànsit.

Documentació

No cal aportar cap documentació, però per realitzar la consulta caldrà disposar d'una de les següents dades:

 • Document d'identificació (DNI o NIF)
 • Matrícula del vehicle
 • Número d'expedient

En el cas de donar-se d'alta en el servei llista d'exclosos, només per als ciutadans que no volen que les seves dades siguin d'accés públic, caldrà disposar de DNI electrònic o de certificat digital legalment reconegut per la Dirección General de Tráfico.

Dates

La consulta es pot realitzar en qualsevol moment.

Les sancions estaran legalment publicades en el TESTRA durant 20 dies naturals, en el que s'anomena estat de vigència.

Finalitzat aquest termini, la notificació es tindrà per practicada i continuarà el procediment, per tant, les persones interessades  disposaran de vint dies naturals, comptats des de l'endemà de la finalització del termini de publicació de l'edicte per pagar la multa o al·legar per escrit allò que estimin convenient, amb aportació o proposició de proves.

Transcorregut l'estat de vigència els ciutadans podran consultar el tauler durant un any, però l'edicte estarà en situació de no vigent.

Si durant l'estat de vigència el TESTRA deixés de funcionar (per qüestions de caràcter tècnic del propi tauler d'edictes), el termini de publicació es prorrogarà els mateixos dies que ha deixat de funcionar. Aquesta pròrroga només es produirà si el tauler ha deixat de funcionar durant dies sencers.

L'Ajuntament de Barcelona ha practicat la publicació de les notificacions en el TESTRA des del dia 24 d'abril de 2012 fins el 31 de maig de 2015.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  29 / 01 / 2018