Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe de patrimoni previ a un expedient d'obres

Per als projectes d’obres que afecten a bens inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic, el resultat de la Consulta Prèvia indicarà en cada cas (en funció de la tipologia d’obres i aplicant l’article 31 i la clàusula Addicional Primera d’ORPIMO) si és necessari o no demanar un Informe Previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest Informe Previ de Patrimoni s’ha d’incorporar a la documentació a presentar per a la posterior obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, necessari per presentar la sol·licitud de llicència o comunicat d’obres.

L’Informe Previ de Patrimoni indicarà si aquest és:

 • Favorable, doncs el projecte respecta les condicions de protecció del bé catalogat.
 • Favorable amb condicions, i en aquest cas ha d’expressar  les condicions imposades.
 • Desfavorable, i en aquest cas ha d’exposar per quins motius, per tal de permetre modificar la proposta i sol·licitar un nou informe.

El tràmit permet realitzar les següents gestions relacionades amb l'informe de patrimoni:

1. Sol·licitar l'informe

2. Aportar documentació a un informe en curs

Atenció

Si desitja consultar les fitxes de patrimoni dels immobles catalogats de la ciutat de Barcelona pot fer-ho, accedint al Cercador de Patrimoni Arquitectònic

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: sol·licitar l'informe al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic, aportar la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

El tràmit també us permet aportar documentació a un expedient ja iniciat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Escolliu entre les dues opcions disponibles:

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

 3. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • L'Ajuntament, en un termini d'un mes, lliurarà l'informe de patrimoni per correu electrònic, a no ser que hi hagi mancances o defectes en la documentació. En aquest cas, us demanarà que les corregiu o completeu.
 • Passat aquest termini sense que s'hagi obtingut l'informe, la persona sol·licitant pot continuar el procés per a la presentació de l'expedient d'obres presentant, en lloc de l'informe, còpia del rebut de petició d'informe previ de patrimoni.
Tingueu a mà
 • Número Identificador de la consulta
 • És el número format per dues parts (vuit xifres, un guió i dues xifres (xxxxxxxx-xx)) que figura a la part superior dreta del full informatiu de la consulta, obtingut al finalitzar el tràmit de "Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres".

 • Número d'expedient de l'informe
 • És el número que es genera en el moment de sol·licitar l'informe. Va precedit de les lletres IN.

Qui ho pot demanar?
 • El tècnic/a que ha elaborat la documentació.
 • La persona física o jurídica que serà titular de les obres.
Documentació

Documentació en el cas d'edificis i/o  parcel·les:

1. Plànols d’estat actual i proposta d’intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la.

2. Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn,...

3. Memòria que contingui, dels següents apartats, els necessaris per la total i inequívoca comprensió del projecte:

 • Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin tenir o necessitar.
 • Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució (documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques constructives i materials emprats, usos i d’altres).
 • Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial.
 • Estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements més interessants, com ara els revestiments, els decoratius).
 • Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de l’edificació).
 • En actuacions que afectin façanes s'ha d’incloure la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.
 • Proposta cromàtica, si s’afecta l’envolupant.
 • Altres.

En edificis urbanísticament considerats de nivell D de Ciutat Vella cal incloure la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.

Documentació en el cas d'establiments comercials emblemàtics inclosos dins del Catàleg de protecció arquitectònic històric i paisatgístic:

1. Estudi històric de l'establiment.

2. Reportatge fotogràfic a color.

3. Memòria justificativa.

4. Plànols a escala mínima 1/50.

5. Estudi de materials i cromàtic de l'estat inicial i de la proposta.

Dates

L'informe ha de ser previ a la presentació de l'expedient d'obres.

L'Ajuntament ha d'emetre l'informe en un termini d'un mes.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  21 / 11 / 2018