Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificació de la quota de l'impost d'activitats econòmiques per increment de la plantilla de treballadors

El tràmit permet sol·licitar la bonificació de la quota de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al qual es sol·licita la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

Cal tenir en compte que:

 • Aquest increment de la plantilla s'ha de produir en relació als seus centres de treball al municipi de Barcelona.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la bonificació si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida. La sol·licitud de bonificació s'assimilarà a la de declaració d'especial interès o utilitat municipal.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició
 • La bonificació s'atorgarà amb caràcter provisional al moment de presentar la sol·licitud i restarà condicionada a l'atorgament de la declaració d'especial interès o utilitat municipal i al resultat de les comprovacions que pugui realitzar l'Ajuntament.
Qui ho pot demanar?

Poden optar a la bonificació els subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat en un 10% o més el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

Pot realitzar el tràmit:

 • El subjecte passiu.
 • La persona que el representi, degudament autoritzada.
Documentació

Caldrà aportar la següent documentació:

1) Sol·licitud de bonificació on caldrà identificar el subjecte passiu i es relacionaran totes les activitats amb indicació de l'adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.

2) Declaració del subjecte passiu o del seu representant on, sota la seva responsabilitat, a més de les dades identificatives, inclogui, les circumstàncies següents:

-Relació de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant els dos exercicis immediatament anteriors a l'exercici pel qual es demana la bonificació, indicant el nom i cognoms, NIF/NIE, número d'afiliació a la Seguretat Social, data d'inici de la prestació de serveis amb contracte indefinit o conversió de temporal a indefinida i, si s'escau, data de baixa. Així mateix, ha de constar a la relació l'adreça concreta del centre de treball on presten el servei cadascun dels treballadors.

-Aquesta relació s'ha d'aportar en suport digital (full de càlcul tipus Excel).

Junt amb la declaració responsable cal lliurar:

 • Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida, o si s'escau, la comunicació de conversió de contracte temporal a contracte indefinit.
 • Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de cotització de l'empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici (període inicial comparat) i el 31/12/ exercici (període final comparat).
 • Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització -treballadors per compte aliè (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat indefinida i de centres de treball del municipi de Barcelona. Aquest document haurà d'estar expedit en l'exercici en què es pretén la bonificació.
On es pot fer?
Dates

La sol·licitud s'haurà d'efectuar abans del 31 de maig de l'exercici per al qual es demana la bonificació i tindrà efectes únicament per aquest exercici.

Preu

  El tràmit és gratuït.

  La bonificació de la quota dependrà de l'increment de la mitjana de la plantilla amb contracte indefinit, segons la seguent taula:

   

  % de bonificació

  de la quota

  Increment de la mitjana de la plantilla

  amb contracte indefinit

   20% 10% 
   30%  15%
   40%  20%
   50%  25%

  En cap cas, sobre la quota total de l'Ajuntament, la quantitat bonificada podrà superar els imports següents:

   

   Import net xifra de negoci  Límit de la bonificació
  1 milió a 5 milions   1.219,29 euros
   5 milions a 10 milions 1.876,30 euros 
   10 milions a 50 milions  2.715,78 euros 
  50 milions a 100 milions  3.021,45 euros 
   més de 100 milions  13.571,49 euros 
  sense xifra de negoci  978,01 euros 

  En l'aplicació de la bonificació es tindran en compte les regles següents:

  1. Per al càlcul de la mitjana d'increment de plantilla referit es prendran les persones contractades en els termes que disposi la legislació laboral.

  2. L'increment de plantilla amb contracte indefinit s'ha de produir en relació als seus centres de treball a Barcelona.

  3. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l'increment serà el nombre total de contractes indefinits existents en el conjunt d'activitats desenvolupades a Barcelona. La bonificació s'aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel subjecte passiu a Barcelona que tributin per quota municipal i l'import màxim de bonificació s'aplica en relació a cadascuna d'aquestes quotes.

  4. L'increment de la mitjana es calcularà de la forma següent:

  T= (Tf - Ti)*100/Ti

  T= Taxa d'increment mitjà %

  Tf= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2 i 3), en el període final comparat.

  Ti= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2 i 3), en el període inicial comparat.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 01 / 2019