Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

ProcÚs per a la regularitzaciˇ de centres de culte ja existents a la ciutat de Barcelona

Els centres de culte existents, de pública concurrència, que desenvolupen de manera permanent en el temps i amb caràcter principal, activitats de culte, ja sigui en edificis o locals de titularitat privada com pública i que en el moment de l'entrada en vigor del Decret 94/2010, de 20 de juliol de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, no disposaven de llicència municipal d'activitats o equivalent, estan obligats a comunicar el compliment de les condicions bàsiques de seguretat davant l'administració municipal.

Aquesta regularització afecta tots els centres de culte, abans detallats, amb independència de la seva superfície o del seu aforament i té per objecte verificar que es compleixen les següents condicions bàsiques de seguretat:

 • Disposar de mitjans d'extinció d'incendis, i com a mínim, d'un extintor de capacitat 21A-113B per cada 50 metres quadrats de superfície, amb un mínim de dos, en el interior del centre, i un extintor per cada 15 metres de recorregut en els passadissos i accessos exteriors.
 • Disposar de solidesa estructural suficient.
 • Disposar de sortides d'evacuació, amb un número que varia en funció de la superfície i la ubicació del centre de culte (planta pis, planta baixa...) i que han de complir els requisits detallats en la disposició transitòria tercera del decret 94/2010.

Estan exclosos d'efectuar aquesta comunicació els centres de culte inclosos en el Inventari del Patrimoni Cultural Català..

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

 • Per efectuar la regularització d'un centre de culte existent i en funcionament que no disposa de permís d'activitats és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona. Es recomana sol·licitar cita a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del districte on està situat el centre de culte.
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per recollir els formularis de sol·licitud. Per evitar desplaçaments innecessaris, podeu fer la consulta i descarregar els documents accedint al tràmit telemàtic Consulta del permís per a iniciar una activitat o una instal·lació.
 • Empleneu, signeu la sol·licitud i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l’Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I desprÚs...

 • L'Oficina d’Atenció Ciutadana tramitarà al moment el comunicat i generarà l'autoliquidació de la taxa i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Feu el pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'impost a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores. No cal retornar cap resguard d'aquests pagaments a l'Ajuntament.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Documentaciˇ
 • Fotocòpia del DNI/NIF del titular de l'activitat. En el cas d'estrangers fotocòpia del NIE o del certificat de NIE (cas comunitaris). El document ha d'estar en vigor.
 • Poders del representant (si és el cas) i fotocòpia del document d'identitat en vigor.
 • Document acreditatiu que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.
 • Document acreditatiu que el centre de culte que es vol regularitzar està en funcionament de d'abans del 23 de juliol de 2010.
 • Document acreditatiu del compliment de les condicions bàsiques de seguretat, indicant ubicació, superfície, número de plantes, aforament i mitjans de prevenció d'incendis, emès per un tècnic o facultatiu competent.
 • Certificat de solidesa estructural suficient, emès per un tècnic o facultatiu competent.
 • Certificació expedida per una Entitat Ambiental de Control (EAC) degudament homologada, que validi la declaració del compliment de les condicions bàsiques de seguretat del centre de culte.
 • Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l'inici de les activitats de centre de culte.
On es pot fer?
Dates

Es disposa de 10 anys, a comptar a partir del dia 16 d'agost de 2010, data en què entra en vigor la normativa, per regularitzar la situació dels centres de culte que no disposen de permís d'activitat.

Un cop presentada la comunicació, l'Ajuntament disposa de 30 dies per efectuar la revisió documental i aclarir els aclariments o modificacions que consideri pertinents.

Un cop transcorregut aquest termini el centre es considera regularitzat i l'Ajuntament arxiva l'expedient, tot reservant-se la facultat d'efectuar una inspecció sempre que ho considerin oportú.

Preu
  • Taxa de sol·licitud del comunicat: 227 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les instal·lacions.

   

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019